Meny
Strand 4

Pressemelding

Opposisjonspartiene AP, SP, SV, MDG og Rødt vil i sitt alternative budsjett styrke skolenes rammer ut over kommunedirektøren sitt forslag slik at skolenes rammer totalt sett for 2022 blir styrket tilnærmet de nesten 11 millionene som er blitt kuttet de siste årene. Videre ser vi behovet for å styrke grunnbemanningen på Jonsokberget og Tautunet ut over det administrasjonen foreslår.

Opposisjonspartiene foreslår en betydelig styrking av fysio- og ergoterapitilbudet der det er lange ventelister. Det handler om hverdags rehabilitering, og tilrettelegge for at eldre kan bo hjemme lengre.

Budsjettforslaget inneholder poster med styrking på forebygging og tidlig innsats rette mot barn i barnehage med behov for ekstra hjelp og styrking av psykisk helse lavterskeltilbud rettet mot barn og ungdom.

Videre innebærer forslaget at Frisklivssentralen og søvngruppetilbudet ved Familiens Hus starter igjen, at antall lærlinger økes fra 15 til 20, at Tau Aktivitetshus beholder sin årlige støtte på 500 000, at frivillige lag- og organisasjoner styrkes og at vi sikrer videre drift av Utstyrslageret ved Frivilligsentralen. Det legges også opp til styrking av vedlikehold av turstier og at private grunneiere av parkeringsplasser ved offentlige turområder som f.eks. Holtaheia, Bjørheimsheia og Botsheia kan søke kommunen om tilskudd til utvidelse/vedlikehold av private parkeringsplasser. Dette som alternativ til parkeringsavgift. Vi har også funnet rom til å avsette noe midler til prosjektet heltidskultur samt til kompetanseheving ansatte.

Dette er noen av de endringene AP, SP, SV, MDG og Rødt vil gjøre i forhold til administrasjonen sitt budsjettforslag. Når det gjelder finansieringen, legger partiene til grunn at den nye AP/SP regjeringen vil innfri løftene om en betydelig bedring av kommuneøkonomien. Vi er også enda litt mer optimistiske enn administrasjonen når det gjelder skatteinngang. Videre mener partiene at også administrasjonen må bidra gjennom noe reduksjon i bruk av vikarbyrå, IT-tjenester, ta ut en av de foreslåtte nye stillingene i Plan & Forvaltning og reiselivsutvikler i 50 % over 3 år.

Partiene har lagt til grunn administrasjonen sin økning i eiendomsskatten for 2022, og ingen ytterligere økning ut over i økonomiplan perioden. Vi håper at innbyggerne vil kunne akseptere dette sett i lys av behovet for styrking av skolenes budsjettrammer og økning av grunnbanning i eldreomsorgen.

Når det gjelder investeringer, mener opposisjonspartiene at kommunen må ta en investeringspause for nye store investeringsprosjekter. Vi foreslår å avslutte videre utredning og prosjektering av det store arealeffektiviserings prosjektet (samlokalisering kommunale bygg). Vi har store og mer akutte utbyggingsbehov innen eldreomsorg, svømmeopplæring og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne og oppgradering av ungdomsskolene som har høyere prioritet. Prosjekteringsmidler for ny svømmehall Tau opprettholdes i 2024 som i vårt budsjettforslag 2021-2024. Det samme gjøres for rehabilitering/oppgradering Tau- og Jørpeland ungdomsskole samt Jørpeland barnehage. Vi avsetter midler til ferdigstillelse av torget i Tau sentrum, kjøp av torgboder Jørpeland/Tau for utleie, og toalett ved Holtakrossen badeplass. Midler til ytterligere videoovervåking av kommunale bygg flyttes fra 2023 til 2022. Vi har også funnet rom til å avsette noe midler til opprustning av Jørpelandsvågen for å forsterke den positive utviklingen som skjer rundt båt- og bobilturismen og ringvirkningene det skaper.  

 

Torhild Pedersen         Alf Henning Heggheim         Anniken Heimdal Tjøstheim
AP, gruppeleder          SP, gruppeleder                   SV, gruppeleder


Karianne Sørbø                Åsbjørn Kleven Fjelde
MDG, gruppeleder           Rødt, gruppeleder