Meny

PRESSEMELDING – BUDSJETT- OG ØKONIMPLAN 2023-2026

Opposisjonspartiene AP, SP, SV, MDG og Rødt legger frem et alternativt budsjett med sosial profil som for øvrig er gjenkjennelig fra de siste årene.

Skolenes rammer ut over kommunedirektøren sitt forslag styrkes med 1 mill i 2003 og 2024 og 3 mill i 2025 og 2026. Vi setter av 900 000 i 2023 og tilsvarende i 2024 til kjøp av høyst nødvendige skolebøker/læremidler. Det settes også av årlig 430 000 til leirskole / overnatting, og det settes av årlig 400 000 til trivselstiltak i skolen som elevrådene disponerer til f.eks.  arrangementer, skolemåltid eller skoletur.

Når det gjelder omsorg, er det positivt at administrasjonen har foreslått høyst nødvendig styrking innenfor blant annet hjemmetjenesten. Opposisjonspartiene foreslår ytterligere styrking av grunnbemanningen i omsorgssektoren. I tillegg foreslår vi å opprettholde helsebasseng tilbudet på Jonsokberget.

Opposisjonspartiene foreslår en betydelig styrking av fysio- og ergoterapitilbudet der det er ventelister. Det handler om hverdags rehabilitering, og tilrettelegge for at eldre kan bo hjemme lengre.

Budsjettforslaget inneholder poster med styrking på forebygging og tidlig innsats rette mot barn i barnehage med behov for ekstra hjelp og styrking av psykisk helse lavterskeltilbud rettet mot barn og ungdom og ett ekstra årsverk i psykiatritjenesten.

Videre innebærer forslaget at Frisklivssentralen og søvngruppetilbudet ved Familiens Hus starter igjen, at antall lærlinger økes fra 15 til 20, at Tau Aktivitetshus beholder sin årlige støtte på 500 000, at frivillige lag- og organisasjoner styrkes. Det legges også opp til styrking av vedlikehold av turstier og at private grunneiere av parkeringsplasser ved offentlige turområder som f.eks. Holtaheia, Bjørheimsheia og Botsheia kan søke kommunen om tilskudd til utvidelse/vedlikehold av private parkeringsplasser. Vi har også funnet rom til å sette av noe midler til prosjektet heltidskultur samt økning av midler avsatt til kompetanseheving ansatte med 400 000.

Partiene har ikke lagt opp til økning i eiendomsskatten da mange av våre innbyggere som landet for øvrig sliter med høy pris- og kostnadsvekst på mange områder i hverdagen.

Når det gjelder investeringer, mener opposisjonspartiene at kommunen må ta en investeringspause for nye store investeringsprosjekter de neste årene på grunn av gjeldsbelastningen. Ut over administrasjonen sitt forslag, foreslås kun noen få endringer.

Vi avsetter 7 mill til ferdigstillelse av torget i Tau sentrum, 500 000 i 2023 til kjøp av torgboder Jørpeland/Tau for utleie. Vi setter av midler til oppgradering / tilrettelegging av universelt uformet badeplasser – 500 000 i 2023 og 3 mill i 2024 for å følge opp sak som Levekårsutvalget har bedt om.

I budsjettforslaget fra administrasjonen ligger det inne midler til oppgradering av Jørpeland ungdomsskole / Resahaugen, sentrumsutvikling Jørpeland med 12,7 mill, ny svømmehall på Tau i 2024-2026, toalett/tømmestasjon Vågen Jørpeland med 700 000 i 2023 og Tau ungdomsskole rehabilitering 2025/2026 for å nevne noe. Disse støttes av opposisjonspartiene.

Dette er noen av de endringene AP, SP, SV, MDG og Rødt vil gjøre i forhold til administrasjonen sitt budsjettforslag. Når det gjelder finansieringen, legger partiene til grunn et liten økning utbytte Lyse, og skatt- og rammetilskudd. I tillegg kommer vi ikke vekk i fra å se på mulige innsparinger i form av effektivisering / omstilling i kommuneorganisasjonen ut over i økonomiplan perioden der vi i størst mulig grad ønsker å skjerme den direkte tjenesteproduksjonen.

Ellers har vi også utarbeidet 22 verbale punkter til budsjettet – viktige temaer som vi ønsker å belyse ved å be administrasjonen legge frem til politisk behandling.

 

Torhild Pedersen      Alf Henning Heggheim        Anniken Heimdal Tjøstheim
AP, gruppeleder       SP, gruppeleder                   SV, gruppeleder

 

Jan Andor Næss               Åsbjørn Kleven Fjelde
MDG, gruppeleder            Rødt, gruppeleder