Meny
forside

Senterpartiet vil prioritere eldreomsorg, skole, psykisk helse, kultur, Ryfast og ansvarlig økonomisk styring

Av Strand Senterparti v/ Linda Asbjørnsen, Frida Apall Erevik, Leidulf Sigmundstad, Alf Henning Heggheim og Arild Gjerde

Senterpartiets viktigste saker som vi har fokusert på gjennom sommeren og valgkampen er eldreomsorgen som trenger et løft, strandaskolen; sikre økonomiske rammer/motiverte lærere/praktiske ferdigheter/leksefri, lett tilgjengelig psykiatritilbud, bompengetakstene i Ryfast som må reduseres, økt fokus på kultur; egnede lokaler/frivilligheten/tilgjengelighet for alle og behovet for en ansvarlig økonomistyring gjennom å prioritere strammere.

Eldreomsorgen – økt grunnbemanning og nye løsninger

Senterpartiet mener at vi trenger økt satsing på eldreomsorgen, nytenking og nye løsninger for å ta vare på mange flere eldre i fremtiden; økt grunnbemanning, hus-assistenter, tilrettelegging hjemme, fysio- ergoterapi/hverdags rehabilitering, varierte/fleksible boformer, flere heltidsansatte, se på arbeidsforhold/arbeidstid, bedre utnyttelse av helsepersonell/annen oppgavefordeling, kompetanse/utdanningsnivå, økt satsing på velferdsteknologi for å avlaste, økt frivillighet til trivselstiltak og tettere samarbeid med pårørende.

Strandaskolen – gode driftsrammer og oppgradering av ungdomsskolene

Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Faglig oppdatering og etterutdanning av lærere og skoleledere er viktig. Senterpartiet vil prioritere oppgradering av ungdomsskolen på Tau og Jørpeland og sikre gode økonomiske rammer for drift av Strandaskolen. Vi vil også ha økt fokus på praktiske ferdigheter, leksefri skole, og alternative tilbud til skoletrøtte elever. Vi sier nei til flere elevplasser i friskolene da dette dessverre går på bekostning av den offentlige skolen. For oss er det viktig å opprettholde Nordre Strand Oppvekstsenter om det igjen skulle bli aktuelt å legge ned på grunn av stram kommuneøkonomi.

Lett tilgjengelig psykiatritilbud

Senterpartiet i Strand har det siste året ved flere anledninger tatt opp behovet for å styrke psykiatritjenesten i kommunen. Vi trenger et lavterskeltilbud med kort ventetid på max 1-2 uker. Det må være gratis, og uten behov for henvisning fra lege. Vi må ha nok psykologer i kommunen og lett tilgjengelig informasjon over tilbudene. Samtidig må vi styrke pårørendesamarbeidet og dagaktivitetstilbudet for de som over lengre perioder mottar psykisk helsehjelp. Alle skal oppleve en meningsfull hverdag!

Kultur – Trivsel og bolyst

Et rikt inkluderende kulturliv er limet i lokalsamfunnet og som gir økt trivsel og bolyst. For Senterpartiet i regjering har det vært viktig å innføre full momskompensasjon for frivilligheten. Vi vil fortsatt aktivt støtte opp frivilligheten, og arbeide for at flere skal få tilbud i kulturskolen. Det er behov for flere attraktive tilbud og møteplasser for spesielt uorganisert ungdom. å finne egnede lokaler til kulturlivet er en annen prioritert oppgave. Senterpartiet mener også at økt tilgjengelighet for alle, uansett forutsetninger, må prioriteres høyere.

Bompengetakstene i Ryfast og kollektivtilbudet

Senterpartiet vil fortsette arbeidet opp mot regjering, Transportkomiteen og Stortinget for å redusere de urimelig høge bompengetakstane i Ryfast som på kort tid har økt med 22 %. Det statlige årlige bidraget må økes, nedbetalingstiden forlenges samtidig som det det månedlige passeringstaket og trafikk-regulerende tiltak på Bybrua, blir vurdert. Busstilbudet mellom Tau og Jørpeland må også forbedres.

Ansvarlig økonomisk styring – strammere prioritering

Senterpartiet har over tid vært tydelig på at vi må prioritere strammere både i forhold til nye store investeringer og drift. Vi har derfor sagt nei til oppgradering av Rosehagen med 45 mill+++, og kjøp av Fagmøbler til 20 mill og behov for oppgradering på 40-55 mill+++ for å samle administrative funksjoner uten dokumentert innsparing på drift. Ikke alle politikerne i sentrale posisjoner tar inn over seg realitetene selv om kommuneadministrasjonen har varslet kutt på 50 mill. fordi kostnadene er langt høyere enn inntektene. Da hjelper det lite å argumentere så flott med behov for nye store flotte investeringer som vil gi inntekter på grunn av flere innbyggere.

SPs grunnleggende verdier og nei til EU og ACER

Senterpartiet bygger sin politikk på kristne og humanistiske verdier, folkestyret, den private eiendomsretten, nasjonalstatens suverenitet, forvalteransvaret og desentralisering av makt og ressurser, distriktspolitikk og landbrukets viktige rolle i det. Det er derfor Senterpartiet både lokalt og sentralt sier Nei til EUs sentralisering og umyndiggjøring, nei til nye pålagte kommunesammenslåinger, nei til europeiske energipriser (ACER), nei til den stadig økende sentraliseringen av makt og kapital, og nei til fortsatt utarming av våre distrikt og bygder. Vi sier JA til noe annet og bedre. Ja til likeverdig samarbeid – lang utover det EU står for. Ja til muligheten å selv fastsette maks pris på energi. Ja til mer og sterkere lokalt selvstyre. Ja til større økonomisk utjevning mellom folk og geografi, og Ja til flere og sterkere distriktspolitiske tiltak slik at flere kan bo og drive næring i vårt flotte langstrakte land.

Hvis du er enig med oss i dette, er Senterpartiet det rette valget. Vi har flinke folk på listen fra Tau, Nordre Strand, Jørpeland og resten av kommunen som brenner for Stranda samfunnet. Bruk stemmeretten. Godt valg!