Meny
Portrett Arild Gjerde

Sp vil fortsette med å prioritere elevene og lærerne i skolen!

Av Arild Gjerde, 5. kandidat for Senterpartiet i Strand

Gode barnehager og skoler er grunnplanken for en god oppvekstpolitikk og en arena for tilhørighet og fellesskap. Dette er kjernen i kommunens tjenestetilbud og en investering for å gi alle barn like muligheter til et godt liv. Alle elever fortjener å lykkes og oppleve mestring og ikke bli mobbet.

Det er viktig at seksåringene får en god skolestart. Dessverre strever mange med overgangen fra barnehagen til skolen. Seksårsreformen er under evaluering. Skolen er i dag ikke tilpasset de yngste elevene. Skolen må tilpasse seg elvenes utvikling og behov – ikke omvendt.

Etter store og nødvendige investeringer i skolebygg på Tau og Jørpeland de siste 4 årene der en stadig større del av driftsbudsjettet går til renter/avdrag på lån, er den største utfordringen de neste årene å sikre skolen nødvendige økonomiske rammer til å drive en god skole for barna våre. Alle barn skal ha en trygg og god oppvekst i eget nærmiljø med gode og fremtidsrettede skoler, og alle elever har rett til å gå på nærskolen. For oss er det viktig å opprettholde Nordre Strand Oppvekstsenter om det igjen skulle bli aktuelt å legge ned på grunn av stram kommuneøkonomi.

Skolen skal gi elevene lærelyst og skaperglede og skal være en arena for kunnskap, kompetanse og mestring. Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Lærere og skoleledere må få tilstrekkelig faglig oppdatering og etterutdanning, og mer av arbeidstiden må fristilles til skoleutvikling og kontakt med elevene. I tillegg til gode lærere, bør skolene få anledning til å styrke laget rundt eleven med annen fagkompetanse som også kan avlaste lærerne med oppgaver ut over det pedagogiske arbeidet. Skolen har også en sentral posisjon i nabolaget og bør være et naturlig samlingssted, også etter skoletid. Deler av skolens bygningsmasse må kunne tas i bruk som nærmiljøsenter.

Senterpartiet vil at skolen skal anerkjenne praktiske ferdigheter på linje med akademiske. Vi har tro på at praktiske fag og mer praktisk læring vil bidra til at flere får en skolehverdag der de opplever mestring og lærelyst. Skolen skal være et sted hvor alle kan kjenne seg igjen, delta og utvikle seg der det blir lagt vekt på både teoretiske og praktiske fag. Senterpartiet mener det er behov for å styrke den praktiske i grunnskolen gjennom alle fag der det er mulig. 

Senterpartiet vil prioritere oppgradering av ungdomsskolen på Tau og Jørpeland og sikre gode økonomiske rammer for drift av Strandaskolen. Vi vil også ha økt fokus på skoletrøtte elever ved å legge til rette for de elevene som ikke trives med teori for eksempel med tilbud om entreprenørskap / elevbedrift, tilbud som Naustet ved Jørpeland ungdomsskole, tilbud om tre dager på skolen og inntil 2 dager i praksis som et prøveprosjekt på ungdomsskolen. Senterpartiet sier nei til flere elevplasser i friskolene da dette dessverre går på bekostning av den offentlige skolen.

Med Senterpartiet i regjering har SFO tilbudet blitt billigere. Høsten 2022 ble det innført gratis heldagsplass i SFO for alle førsteklassinger. Fra høsten 2023 utvides ordningen med 12 timer gratis SFO i uka til elevene på 2. trinn. Dermed vil disse familiene kunne spare rundt 20 000 kroner i året. Senterpartiet mener SFO fortsatt skal være et frivillig tilbud, men pris skal ikke være årsak til at noen ikke kan benytte tilbudet.

SFO tilbudet i Strand er fortsatt kostbart for både foreldrene og kommunen. Det er derfor behov for å se på hele SFO tilbudet for å gjøre det mer attraktivt og kostnadseffektivt. Senterpartiet har foreslått at kulturskole aktiviteter, lekser, musikkorps og samarbeid med frivilligheten kan trekkes inn i tilbudet. SFO skal ha et godt pedagogisk tilbud som tilrettelegger for sosialt samvær og lek, slik at SFO tilbudet ikke blir en ren «oppbevaring».

Er du enig med oss i dette, er Senterpartiet et godt valg. Husk å bruke stemmeretten. Godt valg!