Meny
Linda

SP vil gi frivilligheten, friluftsliv og kultur en høy prioritet.

Av Linda Asbjørnsen,2. kandidat Senterpartiet i Strand 

Et rikt inkluderende kulturliv er limet i lokalsamfunnet og som gir økt trivsel og bolyst. Kjennskap og kunnskap til både kunst, kulturuttrykk, idrett og frivillighet beriker hverdagen vår. Kunnskap og formidling av lokalhistorien skaper vår identitet.

For Senterpartiet har det vært viktig å innføre full momskompensasjon. Dette betyr at idrettslag, foreninger og frivillige organisasjoner kan bruke midlene og tiden sin på å skape mest mulig aktivitet i hele landet. Regjeringen har dermed innført et av frivillighetens fremste krav. 

Kommunen har en viktig rolle til å bidra til å stimulere til et rikt kulturliv i alle deler av kommunen. Et mangfoldig og skapende kulturliv er viktig for lokalsamfunnet. Senterpartiet vil at alle skal ha tilgang til et rikt og variert kulturliv. Det skal være et stort mangfold av tilbud for både utøvere og publikum.

Den frivillige innsatsen i våre lag og organisasjoner gjennom for eksempel idrettslag og menigheter er uvurderlig for trivsel, livskvalitet og trygge lokalsamfunn. Senterpartiet vil fortsatt aktivt støtte opp om dette viktige arbeidet med spesielt fokus på å øke støtten til frivillige lag- og organisasjoner innenfor barne- og ungdomsarbeid. Å finne egnede lokaler til kulturlivet er en annen prioritert oppgave. 

Senterpartiet vil arbeide for at flere skal få tilbud i kulturskolen, samt gjøre kulturskolen billigere. I dag er det store ventelister. Vi ønsker også se om kulturskole aktiviteter og musikkorps kan organiseres som valgfag i grunnskolen / SFO. Det er behov for å bedre vilkårene for musikkorpsa som f. eks.med rekruttering, lagringsplass og øvingslokaler.  

Det er behov for flere attraktive tilbud og møteplasser for spesielt uorganisert ungdom. Amaras fritidsklubb på Tau og Jørpeland er et bra tilbud for ungdomsskoleelever. For aldersgruppen 16-18 år er det få tilbud. Nye tilbud må utvikles i samarbeid med ungdommen. 

Vi vil fortsette vårt arbeid for at friluftstilbudene så langt det er praktisk mulig, blir lagt til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne som f.eks. Fiske- og bdeplasser. Økt tilgjengelighet for alle, uansett forutsetninger må løftes enda høyere på den politiske dagsorden. Ønsker med dette alle, et godt valg!