Meny

Tau Aktivitetshus og Strand kommunes rolle og ansvar

Av Alf Henning Heggheim og Linda Asbjørnsen Gruppeleder og lokallagsleder Senterpartiet i Strand

Strand kommune har over tid sammen med MIL, Strand videregående og fylkeskommunen arbeidet for å finne gode helhetlige løsninger for utviklingen av Strand videregående og behov for areal. Det er vel kjent at Tau Aktivitetshus har store rehabiliteringsbehov foran seg, og Tau Campus (tidligere Tau Aktivitetshus) som største eier har belyst disse utfordringene. Tau har nok hallflater tilgjengelig blir det sagt. Det er bakgrunnen for at det blir sett på en løsning der fylkeskommunen overtar og videreutvikler Tau Aktivitetshus for Strand videregående sine behov, i samarbeid med Tau Campus og MIL. Eventuelt salg av Strand kommune sin eierandel i aktivitetshuset skal til politisk behandling i løpet av våren 2024 slik vi forstår det.

Senterpartiet har i senere tid fått en del henvendelser fra innbyggere og lag- og organisasjoner på Tau og Nordre Strand som bruker Tau Aktivitetshus.
Bakgrunnen for bekymringene er de pågående forhandlingene/samtalene med fylkeskommunen om evt overtakelse av aktivitetshuset. Reportasjen i Strandbuen nylig under overskriften "Aktivitetshuset synger trolig på siste verset - riving kan bli aktuelt" bidrar nok til disse henvendelsene.

Tau Aktivitetshus har siden huset sto ferdig blant annet blitt brukt som Tau og Nordre Strand sin storstue for ulike arrangement som større konserter, 17. mai feiring og til lag- og organisasjoner på ettermiddag/kveldstid til glede for innbyggerne på Tau og Nordre Strand og resten av kommunen. Vi er skeptisk til om fylkeskommunen vil tillate større konserter som f.eks. Vassendgutane. Da vil vi ikke ha en storstue i Strand kommune lengre for større konserter. Fylkeskommunen vil naturligvis ta husleie fra både MIL og lag- og organisasjoner for bruk av bygget. For Senterpartiet er det viktig at lag- og organisasjoner på Tau og Nordre Strand har samme rammevilkår som resten av kommunen. Strand kommune har derfor en viktig rolle i diskusjonene/forhandlingene med fylkeskommunen for å sikre at kommunen sine interesser blir ivaretatt.

På bakgrunn av dette har Senterpartiet tatt dette opp med politisk og administrativ ledelse i kommunen, og Oddbjørn Mihle Strand i MIL for at det i de videre forhandlingene med fylkeskommunen blir sikret følgende:

  • At lag- og organisasjoner som bruker Tau Aktivitetshus sikres like rammevilkår som andre lag- og organisasjoner i kommunen ved evt overtakelse av fylkeskommunen. 
  • At Tau Aktivitetshus fortsatt kan brukes til storkonserter ved evt overtakelse av fylkeskommunen. 
  • At Tau Aktivitetshus fortsatt kan brukes til 17. mai arrangement o.l ved evt overtakelse av fylkeskommunen. 

Strand kommune har også behov for ny svømmehall. Dette er også noe som bør tas opp i samtalene med fylkeskommunen/Strand VGS som et mulig samarbeid med Strand kommune.

Det er viktig at Strand kommune flytter seg enda lengre fram på stolen og deltar aktivt sammen med MIL i de videre diskusjonene/forhandlingene med fylkeskommunen for å ivareta kommunens interesser. For Senterpartiet må dette være avklart FØR vi eventuelt vurderer salg av kommunen sin andel i Tau Aktivitetshus og overtakelse av fylkeskommunen.