Meny

Tilgang til rask psykisk helsehjelp er viktig

Av Strand Senterparti v/ Linda Asbjørnsen, Frida Apall Erevik, Leidulf Sigmundstad, Alf Henning Heggheim og Arild Gjerde

Senterpartiet i Strand har det siste halvåret satt fokus på det psykiske helsetilbudet i Strand kommune. Vi kan alle i perioder i livet av ulike årsaker oppleve å trenge profesjonell hjelp til å mestre hverdagen og komme igjennom en krevende periode.

Bakgrunnen for Senterpartiet sitt engasjement er tilbakemeldinger fra innbyggere som opplever for lang ventetid, og noen har stilt spørsmål med om kommunen i for stor grad prioriterer kombinasjonen psykiatri/rus på bekostning av de med rene psykiske lidelser. Enkelte har opplevd 6-8 måneders ventetid.

Psykisk helse handler om hvordan vi oppfatter oss selv og andre, hvordan vi har det i hverdagen og hvordan vi takler utfordringer. Det er helt normalt å oppleve psykiske utfordringer i løpet av livet. At vi har psykiske utfordringer fra tid til annen, betyr ikke nødvendigvis at vi har dårlig psykisk helse, eller at vi har en psykisk lidelse. Noen ganger opplever man perioder i livet der hverdagen føles ekstra vanskelig. Om det går utover søvn, relasjoner, jobb eller fritid, kan det være lurt å oppsøke hjelp. Får vi hjelp tidlig, er sjansen større for at vi blir raskere bedre. Og da er vi ved kjernen av hva Senterpartiet ønsker å styrke - tilbudet om rask psykisk helsehjelp. Gode og lett tilgjengelige tilbud med kort ventetid, uten krav om diagnose og henvisning fra legen til de som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon eller søvnproblemer. Målet er at det ikke skal ta mer enn noen få uker før en skal motta hjelp, slik at problemene ikke setter seg.

I oktober 2022 ba Senterpartiet om en sak om innføring av lavterskeltilbud Rask Psykisk helsehjelp i Strand kommune fra ungdomsskolealder og oppover, etter modell fra Helsedirektoratet. Dette skulle sees i sammenheng med en orienteringssak om gjennomgang av kommunens psykiatritilbud som Sp/Ap/SV/MDG ba om i Levekårsutvalget 01.02.23. 

Administrasjonen la i møtet i Levekårsutvalget 15.03.23 frem saken om gjennomgang av kommunens psykiatritilbud inkludert Rask psykisk helsehjelp, for øvrig en god, oversiktlig og opplysende sak om psykiatritilbudet i kommunen. 

Psykiatritjenesten mottar i snitt 2-3 søknader pr. uke og hadde 116 nye henvisninger/søknader i 2022. Ca 100 av disse var psykiatrihenvendelser. Henvisninger kommer fra fastlege/DPS/sykehus, Rus og Psykiatri (ROP) team i kommunen og egensøknader fra pasienter. Innbyggerne i Strand kommune oppsøker mindre grad fastlege eller legevakt på bakgrunn av psykiske lidelser eller symptomer. Det gjelder både for aldersgruppen 15-24 år, og 0-74 år. Det ble ikke anbefalt fra administrasjonen å flytte ressurser fra ROP til psykiatri, eller motsatt. Begge tjenester opplever tidvis høyt tempo og press på tjenester, og dette handler naturligvis også om styrking eller omfordeling av de økonomiske rammene. 

Administrasjonen foreslo at det ikke skulle opprettes Rask Psykisk helsehjelp tilbud etter modell fra helsedirektoratet, men at vi heller videreutvikler kommunens nåværende og planlagte nye tverrfaglige team, der lavterskeltiltak i ulike kommunale handlingsplaner iverksettes og videreføres. Årsaken var at 2023 er siste gang det statlige tilskuddet til RPH blir utlyst. Senterpartiet er enig i den argumentasjonen, men foreslo følgende tilleggsforslag: 

«Lavterskeltilbud fra ungdomsskolealder og oppover videreutvikles innenfor kommunens nåværende og planlagte nye tverrfaglige team, etter prinsippene i Rask Psykisk helsehjelp. Der tilbudet skal være gratis og gi direkte hjelp uten henvisning fra lege, hvor målet er at folk skal få et tilbud innen én til to uker». 

Posisjonspartiene H/FrP (minus Kristin Sølvberg Ur) anført av Høyre, stemte uforståelig i mot, og sikret flertall. Det er både overraskende og ikke minst skuffende, og vi har fått en del reaksjoner på det. Vi må satse på gode og lett tilgjengelige tilbud med kort ventetid, uten krav om henvisning fra legen, sier Høyre i Strand så flott på sin hjemmeside. Ord er ikke i samsvar med handling i dette tilfellet! 

For Senterpartiet er psykisk helse ett av vårt viktigste satsingsområder. Vi vil fortsette vår kamp slik at våre innbyggere med behov for rask psykisk helsehjelp skal få et gratis tilbud innen noen få uker, uten diagnose og henvisning fra lege. Det er også behov for å styrke dagaktivitets tilbudet for de som over lengre perioder mottar psykisk helsehjelp. Det handler om en meningsfull hverdag, og samarbeidet med pårørende må styrkes.