Meny

Vedtatte investeringer 2020-2023 viser de reelle tallene og forskjellene

Av Strand Senterparti v/ Linda Asbjørnsen, Frida Apall Erevik, Leidulf Sigmundstad, Alf Henning Heggheim og Arild Gjerde

FrP har en rørende omtanke for opposisjonen sine alternative budsjettforslag i perioden 2020-2023, mens folk flest er nok mer opptatt av pengebruken og prioriteringene til posisjonen, og hvert enkelt part sine prioriteringer de neste årene. 

Det mest reelle er å sammenligne de årlige vedtatte investeringsbudsjettene for perioden 2020-2023 i forhold til administrasjonen sine budsjettforslag. Det unnlater FrP. Tallene viser at posisjonen har økt investeringsbudsjettet med 92,5 mill. pluss nylig kjøp av Fagmøbler bygget på 20 mill. og isbane til 8,5 mill. - totalt 120 mill. Til sammenligning har opposisjonen økt investeringsbudsjettet med 37,6 mill. 

FrP unnlater å kommentere kjøp av Fagmøbler bygget til 20 mill. for samlokalisering av administrative funksjoner med behov for ombygging grovt kostnadskalkulert til 40-55 mill +++ der kjøpet er gjort uten dokumentert innsparings potensiale som er kjernen med areal- og samlokaliserings prosjektet. 

Posisjonen har prisjustert eiendomsskatten med gjennomsnittlig 2,5 % årlig. FrP har rett i at opposisjonen støttet administrasjonen i økning av eiendomsskatten for 2020-2022. Det har gjort at vi har kunnet øke skolens rammer, øke grunnbemanningen i eldreomsorgen, styrke hverdagsrehabilitering og prioritere Frisklivsentral for nevne noe. Strand tar inn rett i overkant av 30 mill. i året i eiendomsskatt. Dessverre er vi helt avhengig av den for å unngå kutt i viktige tjenestetilbud til våre innbyggere.