Meny

Vent med å øke bompengetakstene i Ryfast!

Av Alf Henning Heggheim og Arild Gjerde. Gruppeleder og lokallagsleder, Strand Senterparti

Bompengeselskapet Ferde har bedt om høring på to alternative modeller for økning av bompenge takstene i Ryfast, 10 % eller 15 %. 10 % økning innebærer at elbilenes bidrag økes fra 50 til 70 %. 15 % økning ved uendret elbil bidrag. 

Strand Senterparti diskuterte dette på årsmøtet 24. januar, og ber om å ha litt «is imagen» i forhold til trafikktall utviklingen, og ta en ny vurdering om 1,5-2 år slik at vi får noen normalår etter pandemien. Da vil man ha bedre grunnlag får å kunne vurdere hvor mye stengingen av Høgsfjord-sambandet og korona nedstengning har å si for bompengeinntektene. Dette vil også gi Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune som garantister samt staten og ryfylkekommunene, tid til å finne en robust, forutsigbar og framtidsrettet løsning som vil fremme bolyst og næring i Ryfylke og på Nord-Jæren, som er hovedintensjonen for Ryfast- prosjektet. 

Vi er allerede på tålegrensen for bompenger som ble prisjustert med 6,15 % fra 1. juli 2022. Trafikktallene ligger langt over det som ligger til grunn for finansieringsplanen. Utfordringen er den store elbil andelen på 34 % som er et resultat av statlig villet politikk. Ryfast prosjektet har en ekstremt høy bompengeandel på 92 %. Det er derfor ikke urimelig om statens bidrag økes betraktelig. 

Strand Senterparti mener også at usikkerheten rundt åpningstid og frekvens i Høgsfjord sambandet taler for å ha litt «is i magen». Boreal la som kjent ned ferjedriften 22.12.22 etter at løyvet ble inndratt, og fylkeskommunen arbeider med å forberede ny konkurranse basert på åpningstid og frekvens. 

Forslaget til Ferde legger opp til at det skal koste over 72.000 i bompenger pr år, i tillegg til drivstoff og bilkostnader. Dette kommer på toppen av dyrtida vi er inn i på de fleste områder. Ryfylke og Jæren er ett bo- og arbeidsmarked, og må behandles som det. En ytterligere økning av takstene på 10-15% vil ha store negative konsekvenser for pendlere og næringsliv i Ryfylke. Det er også stor sannsynlighet for at trafikktallene vil gå ned på grunn av for høye bompengetakster. Vi savner en vurdering av priselastisitet som grunnlag for beslutning om «veien videre».

Strand Senterparti ber også om at statens årlige bidrag inn i Ryfast-prosjektet økes til mellom 100-150 millioner, og at Stortinget utreder å utvide nedbetalings perioden med 5 år for å holde prisen pr passering lavest mulig. Ferde bes også øve påtrykk overfor Samferdsels departementet for å sikre at bompengeinntekter fra utenlandske turister blir inndrevet. Pr. i dag går bompengeselskapet årlig glipp av 6-8 mill fordi Norge ikke får tilgang til kjøretøyopplysninger fra mange europeiske land på grunn av manglende avtaler.

Strand Senterparti mener derfor at bompengetakstene ikke må økes ytterligere nå!