Meny

Vi støtter ikke nedbemanning i Strandaskolen og barnehagene!

Kommunestyregruppa i Senterpartiet, Frida Apall Erevik, Arild Gjerde Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen og Leidulf Sigmundstad.

Strandbuen har i den senere tid hatt flere reportasjer om lærere, FAU, foreldre og Utdanningsforbundet som er bekymret grunnet betydelig reduksjon i antall voksne, innsparing på miljøpersonell, mindre midler til assistenter, fagarbeidere og vikarer ved Fjelltun skole, og at dette vil forsterke seg kommende skoleår. Her blir det også etterlyst svar fra oss politikere.

Rundt juletider bruker vi som folkevalgte i Strand kommune mye tid på å lage et budsjett med utgangspunkt i kommunedirektørens budsjettforslag. Her er målet for alle å lage det beste budsjettet for Strand kommune, og de folkevalgte er stort sett enige om det meste i budsjettet. Likevel er det noen områder hvor skillelinjene blir så store at mindretallet velger å lage et eget budsjett, vel vitende om at det ikke blir vedtatt. Mindretallets budsjett ble lagt fram av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Industri- og næringspartiet og Rødt.

I desember 2023 var det for 2024 viktig for oss å prioritere bemanning i skole, barnehage, styrka barnehage og PPT, samt omsorgstjenesten i Strand. Det har også vært mindretallets prioriteringer de siste årene. Dermed var dette noe av det som lå i vårt alternative budsjett: 

• Vi kutter ikke i skolenes bemanning - lærere, assistenter og fagarbeidere. 

• Vi kutter ikke i skolenes tilretteleggingstiltak – realfag og styrking. 

• Vi kutter ikke i lønnsmidler til PPT 

• Vi reduserer ikke styrket barnehage. 

• Vi reduserer ikke i driftsmidler til de praktiske fagskolene. 

• Vi kutter ikke i skolens kurs-/kompetansemidler ansatte. 

Vi har stor forståelse for at det nok er de færreste som leser mindretallets alternative budsjett. Flertallets budsjettvedtak får naturligvis størst oppmerksomhet. Budsjettet som blir vedtatt er det kanskje også spesielt interesserte som setter seg inn i. Reaksjonene kommer først når en ser og opplever konsekvensene av det. 

“Kommunebudsjett” høres gjerne tørt og kjedelig ut for mange. Særlig kanskje for den yngre delen av befolkningen. Men det handler om det viktigste vi har i kommunen vår. Blant annet de økonomiske rammene skolene og barnehagene våre har, og som er avgjørende for hvilke tilbud og oppfølging våre barn får i store deler av hverdagen deres. 

Dette leserinnlegget vil ikke hjelpe særlig mye i den utfordrende situasjonen vi alle leser og hører om i dag, dersom flertallet ikke kan være med på å snu dette og prioritere annerledes. Likevel føler vi et behov for å påpeke viktigheten av å sette seg inn i de politiske skillelinjene blant partiene i Strand og stemme ut ifra det som er viktig og riktig for en selv. 

Ønsker alle en riktig god sommerferie med håp om at skolene prioriteres høyere ved høstens budsjettbehandling, og at skolebudsjettet ikke blir forsøkt «reddet» ved EN ungdomsskole i kommunen, eller ved å legge ned Nordre Strand Oppvekstsenter eller flytte det administrativt under Tau skole i pågående skolestruktursak som er under utredning