Meny
Bilde av folk i salenFÅM 2022

Trøndelag trenger en fornyet og kraftfull distriktspolitikk

Åtte års sentraliseringspolitikk fra Solberg-regjeringen skal nå avløses av en offensiv og framtidsrettet politikk for distrikts-Norge. Vi har fått en ny regjering som ser hele landet, og som aktivt ønsker å bekjempe avstandsulemper og legge til rette for de mulighetene som finnes rundt om i alle lokalsamfunn. Det er og skal være store forventinger til Regjeringen, og Senterpartiet i Trøndelag vil være en pådriver for at utviklingsmulighetene i hele Trøndelag blir fulgt opp.

Trøndelag Senterparti går inn for:

· Fortsatt styrket kommuneøkonomi for å sikre gode velferdstjenester nært folk i hele fylket, også innad i kommunene.

· En økning av de regionale utviklingsmidlene til fylkeskommunene, slik at Trøndelag fylkeskommune har muskler til å styrke den regionale utviklingen.

· Større kommunal frihet i arealsaker, herunder når det gjelder de rikspolitiske retningslinjene for areal, plan og transport, og større vekt på de naturgitte næringsmulighetene, slik at det tilrettelegges for utvikling i alle lokalsamfunn. Dette skal ikke føre til nedbygging av dyrka mark.

· Innføring av region- og bygdevekstavtaler i hele landet. Indre Namdal peker seg ut som et naturlig pilotområde for en bygdevekstavtale med staten, og Innherred som pilot for regionvekstavtale.

· Høyhastighetsbredbånd til alle husstander og bedrifter senest i 2025. Dette betinger en betydelig statlig satsing allerede i neste statsbudsjett.

· En tung satsing på desentraliserte og fleksible studietilbud i hele landet.

· Utprøving av personrettede virkemidler også i utsatte distriktsområder utenfor tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark.

· En statlig lokaliseringspolitikk som etablerer flere statlige arbeidsplasser utenfor de største byene, utvikler nærtjenestesentra og tilrettelegger for muligheten for statlige ansatte til å arbeide desentralisert selv om virksomheten er etablert i sentrale strøk.

· Gjenoppretting av selvstendige tingretter og styrking av nærpolitiet.

· Selvfinansiert utjamning av nettleia i hele landet. Forslag til ny nettleie-modell legges bort, og det må utvikles en rettferdig modell som kommer forbrukerne over hele landet til gode.

· Større andel av verdiskapingen av naturressursene og kompensasjon for ulemper til berørte kommuner og fylkeskommuner.

· At regjeringen fortsetter sin styrking av fylkeskommunenes økonomi slik at man får en akseptabel standard på vintervedlikeholdet og at man kan ta igjen det betydelige vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet. Da kan det planlegges for en ny satsing på fylkesvegene slik at Trøndelag bygges tettere sammen de kommende årene, og slik at det skapes kraftfulle bo og arbeidsmarkedsregioner for fremtiden.