Meny
Fylkesårsmøtet salen 4

Billigere togbilletter nå!

Slik det er i dag er takstsonene for tog innrettet etter Miljøpakkens føringer. Flere steder fører det til at det blir store forskjeller i billettpris over små geografiske avstander. Kanskje halveres prisene dersom man kjører fem minutter til nabobygda og tar tog derfra. Dette er tilfellet for reisende som bor utenfor sone A, som går mellom Skatval i nord og Hovin i sør. Mange som pendler ender derfor opp med å kjøre en del av veien, for så å ta toget den siste biten. Ofte går toget parallelt med strekningen som kjøres, noe som er et stort paradoks sett i forhold til miljøperspektivet.

Dersom vi skal nå klimamålene må vi legge til rette for at innbyggerne kan ta valg som har en positiv effekt på miljøet. Mange velger det alternativet som er billigst, og slik det er i dag er det ofte å kjøre bil. For at flest mulig skal benytte seg av kollektivtilbudet, og særlig togtilbudet, må det lønne seg økonomisk. Dette kan gjøres på flere måter, både gjennom å senke billettpriser og justere takstsoner. Hyppigere togavganger vil også ha betydning for om flere velger tog framfor bil.

Togtilbudet er viktig for ungdom under 18 år, som ikke har noe annet alternativ enn å benytte seg av kollektivtilbudet dersom foreldrene ikke kan kjøre dem. For elever på videregående som bor på hybel er dette spesielt viktig! Både i hverdagen, når de skal komme seg til og fra skole, jobb og fritidsaktiviteter, men også når de skal komme seg hjem i helger og ferier. Borteboere skal ha råd til å komme seg hjem når de ønsker.

Trøndelag Senterparti mener at:

- Prisene på togbilletter må senkes
- Takstsonene for tog må samkjøres med takstsonene for buss. Miljøpakkens takstsone utvides fram til Støren, både av hensyn til miljøet, og at Støren er et naturlig knutepunkt. Videre bør alle reisende innen takstsone A i Miljøpakken betale samme pris for å reise innad i sone A, uansett om reisen starter/slutter innenfor eller utenfor sonen.
- To tog i timen mellom Melhus og Steinkjer må realiseres som planlagt innen 2027
- Fortsette arbeidet for togpendel mellom Steinkjer og Grong
- Midlene i miljøpakken skal komme hele Trøndelag til gode
- Tog skal være en del av skoleskyssordningen