Meny
IMG_0818

Veterinærordningen er en viktig bærebjelke i distriktene

Veterinærordningen er en viktig bærebjelke i distriktene. Det viser flere reportasjer og innlegg i lokale media der veterinærer og næringsutøvere slår alarm om vaktordningen. Den økte vaktbelastningen begynner å bli svært krevende i mange distrikt.

Utviklingen i landbruket har resultert i stadig færre bønder og gårder. Det har i neste omgang endra næringsgrunnlaget til veterinærene i distriktene. Nærheten til tjenesten er av stor betydning. Derfor er det naturlige begrensninger om hvor stort et vaktdistrikt kan være. Veterinærene må kunne rykke ut på relativt kort tid og da vil bl.a. avstander i et vaktdistriktet være kritisk til om dyra skal få en trygg og forsvarlig behandling.

I følge loven er det kommunene som har ansvar for å koordinere veterinærvakten med tilskudd fra staten. Finansieringen til veterinærene har variert, men Staten bidrar for 2022 med 140 mill. kroner til veterinærvakt utenom arbeidstid. I tillegg er det avsatt 34 mill. kroner i et stimuleringstilskudd for å sikre veterinærdekning på dagtid til kommuner med et svakere næringsgrunnlag.

Leka i nordlige Trøndelag er et eksempel. Antall melkebruk er mer enn halvert siden 1979. Her har både kommunedirektøren og lokalpolitikerne nylig slått fast at landbruksnæringa er bærebjelken i kommunen og har tatt godt tak i utfordringene. Etter at ordningen ble endret i 2007, fikk Leka kommune ansvaret for å administrere tjenesten for Leka, Vikna og Nærøy kommuner. Etter sammenslåingen av Vikna og Nærøy til Nærøysund kommune, har Leka fortsatt ledelsen av veterinærvaktordningen og tatt gode grep etter at veterinærgruppa i området har signalisert at tjenesten må styrkes.

Tilskuddet fra Staten dekker ikke hele kostnaden, men kommunene med positiv innstilling fra kommunedirektøren legger til grunn at landbruket i regionen er av særdeles stor betydning og vil derfor bidra slik at veterinærene får det mer forutsigbart over tid.

Veterinærordningen er vesentlig for å ivareta dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet og for å kunne ha et aktivt landbruk over hele landet. Derfor er det urovekkende at stadig flere kommuner varsler manglende veterinærdekning.

Selv om kommunene har ansvaret så vil regjeringa bidra. Det er besluttet å etablere ei arbeidsgruppe som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av

tilgangen til veterinærtjenester i hele landet. En slik gjennomgang skal sikre et godt grunnlag for å fatte treffsikre tiltak med mål om å bidra til best mulig dekning av veterinærtjenester. Arbeidsgruppen skal bestå av aktører som i dag jobber innenfor fagfeltet og som har erfaring og relevant kompetanse.

Senterpartiet er tydelig på at veterinærtjenesten skal styrkes i hele landet slik at alle dyr skal ha tilgang til kvalifisert behandling.

Det slår også Hurdalsplattformen fast. Derfor har regjeringa med Landbruks- og matminister Sandra Borch i spissen satt seg mål om at arbeidsgruppa skal komme med konkrete anbefalinger og tiltak for kommuner, staten, næringa og andre aktører for å bidra til å redusere utfordringene i veterinærtjenesten. Arbeidet starter nå i august og skal være klart tidlig til neste år.

I mens er et veterinærsamarbeidet mellom Nærøysund og Leka kommune et godt eksempel på at det finnes både vilje og evne til å videreføre en aktiv husdyrproduksjon i sin egen region ved å støtte de lokale veterinærene.

Per Olav Tyldum,

Stortingsrepresentant, Senterpartiet