Meny
Buss ved sentralbanestasjonen 2

AtB må inn under fylkeskommunal styring og kontroll.

Det siste årets hendelser har tydelig vist oss at driftsformen for AtB ikke fungerer.

Knallharde anbudsregimer har gjort at laveste pris vinner konkurranser, og kvalitetskontroller er i stor grad ikke gjennomført. Dette har medført at skolebarn har kommet for sent til skolen, eller i de mest graverende tilfellene, blitt stående igjen i oppkjørselen uten skyss. Dette er barn som ofte er i sårbare posisjoner, og som Trøndelag har en plikt til å tilby forsvarlig skolekjøring til.

Dette er uholdbart.

Videre har vi sett at anbudene har medført at drosjesjåfører jobber for lønninger som er på et nivå som i næringen omtales som sosial dumping, og at bussjåfører mister stillingsprosenter. I Trøndelag utdanner vi yrkessjåfører på våre videregående skoler. At vi legger opp til et arbeidsmarked våre elever skal inn i etter endt skolegang, hvor det snart kun unntaksvis er mulig å være bussjåfør på heltid, er uakseptabelt.

Ved å organisere AtB som et aksjeselskap har fylkeskommunen gitt fra seg mye politisk kontroll over en av de største tjenesteområdene som Trøndelag skal tilby. Politiske mål og ambisjoner blir redusert til bestillinger til selskapet, med begrensede muligheter for direkte påvirkning i den daglige driften, eller for fylkestinget til å legge langsiktige strategier.

Spesielt det siste årets hendelser, viser at det er behov for større politisk kontroll med anbudene. Det har ikke manglet på politiske bestillinger og signaler om at elevene skal ha en trygg og forutsigbar hverdag, og at sjåførene skal ha gode arbeidsvilkår.

Senterpartiet er et styringsparti i Trøndelag og vi skal ta ansvar for tjenester som ikke fungerer. Nå mener vi at tiden er inne for at vi tar styring over selskapet og legger aktiviteten inn under egen administrasjon. Det er på tide med en demokratisering av AtB. Vi trenger en forvaltningsstruktur som gir oss både politisk ansvar og kontroll. Det fortjener trønderne!

Trøndelag Senterpartiet vil:

 

● At AtB skal avvikles som aksjeselskap, og at det daglige ansvaret for kollektivtransporten som å følge opp driften av operatørene legges under fylkesadministrasjonen. Arbeidet må forberedes med en utredning for overtakelse av kollektivtransporten i en egen seksjon i samferdselsavdelingen.

● At de som arbeider under fylkeskommunale transportanbud og kontrakter skal ha tariffavtaler, og at heltidsstillinger skal være hovedregelen det arbeides etter når tjenesten organiseres.