Meny
Salen 5JPG

En distriktspolitikk for å sikre kompetanse og rekruttering

Flere boliger, desentraliserte utdanningstilbud og god digital og fysisk infrastruktur er viktige forutsetninger for at folk skal kunne velge å bo i distriktene og for at vi skal greie å rekruttere nok arbeidskraft og kompetanse til jobbene som fins og som skal skapes. Økt kommunalt handlingsrom til å utnytte lokale fortrinn og muligheter vil øke den lokale utviklingskrafta. Trøndelag Senterparti (Sp) har forventninger om at den kommende distriktsmeldinga gir tydelige og nye svar på disse områdene.

Ei distriktsretta boligsatsing

Mangel på gode utleieboliger og stor risiko for økonomisk tap ved kjøp eller bygging av ny bolig gir dårlig fungerende boligmarkeder i distriktene. Det gjør næringsutvikling og rekruttering vanskelig, men hemmer også nødvendig omstilling av eldreomsorgen til mer hjemmebaserte tjenester. Boligmangel kan tvinge arbeidsgiverne til å satse på langpendling/nordsjøturnus, eller at de må bruke tilgjengelig kapital til å bygge boliger framfor til å utvikle bedriften. Flere fastboende gir grunnlag for utvikling av tjenestetilbud og attraktive og aktive lokalsamfunn.

Trøndelag Sp støtter regjeringa i at det er på tide med et boligpolitisk løft i distriktene, og vil foreslå:

- Å etablere en statlig finansieringsordning med mål om å sam-investere med kommuner og private om bygging av utleieboliger. Finansieringsordningen skal være fleksibel og kan brukes i forbindelse med næringsutvikling, bosetting av flyktninger og velferdsbehov som trygghetsboliger for eldre.

- Å tilpasse statlige planretningslinjer for å redusere begrensninger i bestemmelser som er til hinder for gode lokale løsninger og å gi kommunene større selvråderett til å åpne for spredt boligbygging

- Å e etablere/styrke økonomiske virkemidler som reduserer risikoen ved nybygging av egen bolig eller renovering av eksisterende ubenyttede boliger/bygningsmasse i distriktene.

Desentraliserte og fleksible utdanningstilbud nært folk og bedrifter

Et desentralisert og fleksibelt utdanningssystem som bidrar til tilgang på relevant kompetanse og tilpassede utdanningstilbud blir enda viktigere framover. Trøndelag Sp er enig med regjeringen i at den desentraliserte strukturen for utdanning og forskning må videreutvikles, slik at vi sikrer tilgangen på kompetanse, arbeidskraft og relevant forskning i alle deler av landet. Trøndelag Sp vil:

- Gi uttelling i finansieringssystemet for desentraliserte og arbeidslivsrelevante studietilbud som f.eks. «Trøndelagsmodellen»

- Styrke fleksible desentraliserte innen profesjonsstudier for lærere og sykepleiere.

- At en ny finansieringsmodell for universiteter og høyskoler sikrer bedre finansiering av flercampusuniversitet og høyskoler.