Meny
2023 Fylkesårsmøtet Salen

Fosen-dommen må følges opp raskt.

En enstemmig Høyesterett fastslo den 11. oktober 2021 at Olje- og energidepartementets vedtak om konsesjon for Roan og Storheia vindkraftverk, er ugyldig.

For Høyesterett var det særlig viktig å avklare om utbyggingen krenker reineiernes rettigheter etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Dette er den sentrale internasjonale menneskerettighetsbestemmelsen om urfolks rettigheter. I konvensjonen står det at minoriteter skal sikres retten til å utøve sin kultur, som omfatter tradisjonell næringsvirksomhet som reindrift.

Høyesterett la til grunn at det vil foreligge en krenkelse av rettighetene etter artikkel 27 dersom et inngrep fører til vesentlige negative konsekvenser for muligheten til kulturutøvelse. Høyesterett kom til at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet til å utøve sin kultur på Fosen og at reineiernes rettigheter vil være krenket dersom det ikke settes inn tilfredsstillende avbøtende tiltak. Høyesterett slo fast at vinterforing av rein ikke er et slikt tilfredsstillende kompenserende tiltak. Konsesjonsvedtaket ble på denne bakgrunn kjent ugyldig.

Det har nå gått ett år og fire måneder siden avgjørelsen, uten at man har kommet fram til tilfredsstillende tiltak som kan avbøte situasjonen. Det skaper stor usikkerhet at situasjonen for vindparken ikke er avklart. Det bygges kraftoverføringslinjer og annen infrastruktur knyttet til vindmøllene og det planlegges industrisatsinger basert på forventet tilgjengelig kraft i nærområdet. Kraftsituasjonen både regionalt og nasjonalt krever også at det snarlig kommer en avklaring på hvordan Fosen-dommen skal følges opp. Det er viktig at de nødvendige avklaringene ivaretar menneskerettighetene og samene på Fosen sin rett til kulturutøvelse.

Trøndelag Sp mener derfor at høyesterettsdommen må følges opp raskt. Staten må gå i dialog med samiske interesser og fatte et nytt vedtak i tråd med dommen, hvor tilfredsstillende avbøtende tiltak blir iverksatt slik at vindkraftutbyggingen ikke krenker reineiernes rettigheter.