Meny
Bilde av folk i salenFÅM 2022

KULTURELLE ARBEIDSPLASSER OG KULTURELLE MIDLER TIL TRØNDELAG

Stortinget har vedtatt at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur, og at regionene skal prioriteres. I tillegg sier Hurdalsplattformen at sittende regjering har mål og ambisjoner om å desentralisere statlige arbeidsplasser.

Formidling og kunnskap om norsk kunst- og kulturhistorie er en viktig del av vår livsarv.

På verdensarvlista ligger Røros, som har et bredt og tverrfaglig kompetansemiljø knyttet til kulturvern og verdensarv. Røros er godt rustet til å ta imot arbeidsplasser tilknyttet kulturminner og kulturmiljø.

Det er et skrikende behov for et nytt og større museumsareal for MIST i Trondheim. Gode museumsbygg med magasiner vil gjøre Trøndelag konkurransedyktig i kampen om store nasjonale og internasjonale utstillinger. Ikke minst vil større museumsareal gi rom for å stille ut en større andel av samlingene som i dag ligger på lager.

Hitra, som Trøndelags største øy, bør være en attraktiv og naturlig plassering for et nasjonalt museum for havbruksnæringa. Nils Aas regnes som en av Norges aller viktigste billedhoggere, og museet på Inderøy bør ta en tydeligere regional og nasjonal rolle. For å ivareta den sørsamiske historien og kulturen, er det viktig å sikre finansiering av byggetrinn 3 for Saemien Sijte i Snåsa.

Med sin satsning på nasjonale og regionale funksjoner, særlig i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet og Stiklestad Nasjonale kultursenter (SNK), vil Steinkjer kulturhus bety mye for kulturlivet i nordre del av Trøndelag. Trondheims kulturhus Olavshallen, hvor levende kunst står i sentrum, har behov for tilføring av statlige midler for å komme i mål med finansieringen av pågående oppgradering og rehabilitering.

Turnéteateret i Trøndelag er et viktig supplement til Trøndelag teater for å bringe profesjonell scenekunst nært folk i hele fylket. Etter at Trøndelag ble slått sammen fikk de dobbelt så stort nedslagsfelt uten at det statlige tilskuddet ble økt for å svare opp dette. Museet Midt sin distriktsseksjon bidrar gjennom faglig styrking av museumsfag og kulturarv til positiv samfunnsutvikling i distriktene i Namdalen. For å kunne yte god bistand til kommuner, lag og frivillige har de behov for å styrke seksjonen med en stilling.

Norsk Radio og Fjernsynsmuseum i Selbu er forsøkt løftet frem for finansiering i flere omganger. For å ivareta historien som er bygd opp, er det naturlig at museet sikres statlig finansiering.

By og land, kyst og fjell er alle like viktige lokasjoner for museumsbygg i Trøndelag.

Trøndelag har alle forutsetninger for å bli Norges beste kulturregion.

 

Trøndelag Senterparti vil:

- Legge til rette for at flere statlige arbeidsplasser knyttet til kultur, kulturminner og verdensarv legges til Røros og andre deler av Trøndelag.

- Arbeide for at Riksantikvaren flytter hele eller deler av direktoratets virksomhet, spesielt delen for kulturminner og kulturmiljø, til Røros.

- Sikre finansiering av et nytt museum for kunst og design for MIST i Trondheim.

- At Norsk Havbruksmuseum etableres på Hitra.

- Sørge for at Nils Aas kunstverksted på Inderøy sikres den nødvendige grunnfinansieringen.

- Sikre fullfinansiering av byggetrinn 3 av Saemien Sijte i Snåsa.

- Sikre at Steinkjer kulturhus kommer inn på posten «Nasjonale kulturbygg».

- Ha statlig medfinansiering til rehabilitering av Olavshallen.

- Sikre Trøndelag Turneteater driftsmidler for å komme på «nivå» med andre statlig finansierte teater.

- Sikre Museet Midt finansiering til en ny stilling.

- At Norsk Radio og Fjernsynsmuseum i Selbu sikres offentlig finansiering. Det settes i gang en prosess for hvordan dette samarbeidet skal videreutvikles.