Meny
Salen 5JPG

Kvalitetssikring av barnevernet

I 2020 kom riksrevisjonen med sterk kritikk til barnevernet om manglende avviksrapportering, og mente at dette kunne føre til at barn ikke får forsvarlig omsorg og behandling. Etter dette ble innrapporteringen av avvik skjerpet. Før dette fantes det ikke noen form for felles avviksregister over alvorlige hendelser i barnevernet.

Fra mars 2020 til august 2022 ble det registrert 1.650 alvorlige hendelser i barnevernet. Det betyr i gjennomsnitt to alvorlige hendelser hver eneste dag. Dette er urimelig, og slik kan vi ikke ha det i Norge.

Alvorlige avvik i barnevernet skjer ikke på grunn av barna som bor der, men heller på grunn av hvordan institusjonene drives. Barnevernet kan ikke svikte barn som er i svært sårbare situasjoner. Det er aldri barns feil at system svikter.

Sett i lys av Spydeberg-saken, vil det i tiden fremover være livsviktig å ta et godt tak i barnevernssektoren. Barnevernet er til for barn, og da må vi sørge for at det ivaretar alle barn. Også barn som rømmer, utagerer fordi de er redde, starter branner for å komme seg vekk eller gjør andre kriminelle handlinger for å få en reaksjon, trenger barnevernets omsorg. Dette er oppførsel som ofte er et resultat av hvordan de behandles, både av samfunnet, barnevernet og andre hjelpeinstanser. Disse blir ofte satt på enetiltak eller flyttet rundt på som om de er kasteballer - de er bare barn. Barn som har krav på vern av barnevernet såfremt de er under deres omsorg. Barnevernets viktigste oppgave er å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Da må dette etterleves.

Trøndelag Senterparti mener at:

· Det burde settes større krav til gransking av alvorlige hendelser i barnevernet

· Bufdir. må i større grad følge opp alvorlige hendelser som blir rapportert, og iverksette tiltak slik at gjentakelser av slike hendelser ikke skjer

· Det skal foregå kvalitetssikring av barnevernet i større grad enn i dag

· Det må sikres god og riktig praksis av barns rettigheter etter ny barnevernlov som trådte i kraft 1. januar 2023. Dette blant annet ved å heve de ansattes kompetanse rundt barns rettigheter