Meny
landbruk-korn-IMG_8491

Landbruket er en viktig del av verdensarven

Mange har i flere år jobba både politisk og administrativt for å få Røros Bergstad og Circumferensen inn på lista over ordningen med tilskudd til jordbruk og skjøtsel i verdensarvområdene. Vedtaket kom i årets historiske jordbruksoppgjør og vi er spesielt glade for at dagens regjering med landbruks- og matminister Sandra Borch sammen med faglagene ser verdien av at landbruket ikke bare produserer mat men utgjør en helhetlig og viktig forutsetning for å ta vare på felles kultur- og verdensarv.

UNESCO er FN sin organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Konvensjonen som ble vedtatt i 1972 skulle sikre og identifisere kultur- og naturarv som er unik og som kan ha en universell verdi. I 2022 har verdensarvlista 1154 kultursteder og naturområder i 167 land. Norge har 8 av disse. (kilde: www.unesco.no)

Verdensarvområdet Røros Bergstad og Circumferensen er et stort område på nesten 5.000 km2 i kommunene Os, Tolga, Engerdal, Holtålen og Røros. Området er et godt eksempel på at «alt henger sammen med alt». Matproduksjonen i området var helt nødvendig for kobberverket. Kulturlandskapet, gårdene, grendene og bosettingene som oppstod på grunn av kobberverkets aktivitet var og er en viktig del av verdensarvområdets identitet og kjennetegn. Kunnskapen om hvordan det var å drive jordbruk under karrige forhold og hardt klima var avgjørende for at samfunnet bygd opp rundt kobberverket kunne overleve over flere århundrer. Infrastrukturen knyttet til kobberverket for transport av varer til og fra Røros er fortsatt levendegjort gjennom lasskjørerne som hvert år kjører langs de gamle vinterveiene inn til åpning av Rørosmartnan. Circumferensen er rik på kulturminner fra transportaktivitet, jakt og fangst, og ikke minst sørsamisk kultur og reindrift, i tillegg til landbruket.

Statsforvalteren har en bred og omfattende definisjon av landbruk:

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Kilde: www.statsforvalteren.no

Den generelle utviklinga i landbruket i de senere årene gjelder også i Circumferensen. En blå og sentraliserende jordbrukspolitikk med fokus på stordriftsfordeler og volumproduksjon løsrevet og uavhengig fra det lokale ressursgrunnlaget er etter vårt syn ikke riktig medisin for å ta vare på verdensarven. Derfor er vi veldig glade for at dagens regjering signaliserte tidlig at utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et viktig verktøy for å ivareta landskapspleie og skjøtsel. Matproduksjon i utvalgte kulturlandskap er viktig for norsk matproduksjon, men det er også viktig for opplevelsesturisme og lokalmatproduksjon med tilhørende økt verdiskaping.

Røros Senterparti leverte inn en resolusjon til fylkesårsmøtet i Trøndelag Senterparti i 2022 der hovedmålet var å få Røros Bergstad og Circumferensen inn på lista. Vi er godt fornøyde med at den ble vedtatt på fylkesårsmøtet. Vi er også veldig glade for at det ble sendt videre som innspill til årets jordbruksforhandlinger og at dette ble en del av årets avtale. Landbruket er en viktig del av verdensarven, ikke bare for å sikre oss god og trygg norsk mat, men næringa også en viktig del av løsninga for å ta vare på felles verdier for framtidige generasjoner.

Guri Heggem 

Fylkestingsrepresentant

Heidi Greni

Stortingsrepresentant

Trøndelag Senterparti