Meny
2023 Fylkesårsmøtet Salen 3

Nye helseutfordringer krever nye spørsmål og svar

Det er viktig at mennesker føler seg trygge uansett hvor i landet vårt de bor. Noe av det mest sentrale for å oppleve trygghet er sikkerheten i å få hjelp med helseutfordringer når de oppstår. Det er også en erkjennelse at kvinnehelse er forsømt både som forskningsfelt og politisk felt og i distriktskommunene ser vi at bondens helse er blitt en stadig større årsak til bekymring.

I februar 2023 leverte helsepersonellkommisjonens sin rapport. Den fastslår med all tydelighet at vi blir en mindre andel mennesker som skal løse helse- og omsorgsproblemer for en stadig større gruppe eldre i framtida. Helsepersonellkommisjonen slår videre fast at den aller største delen av helseutfordringene må løses i kommunene. Det betyr at vi må arbeide smartere og mer helhetlig i den kommunale helsetjenesten, og gi innbyggerne i kommunene en helhetlig og sammenhengende helse – og omsorgstjeneste fra vugge til grav og på riktig nivå. Helsepersonell-kommisjonen peker videre på noen mulige bidrag til personell-etterspørselen i helse og omsorg som de ikke utreder videre. Et av dem er en samfunnsverneplikt, der unge mennesker i vernepliktig alder kan bidra med samfunnstjeneste. Dette bør nå utredes.

Jakten på de framtidige smarte helseløsningene er en viktig del av hele den bærekraftige samfunnsbyggingen. Arbeidet på tvers, mellom ulike tjenester og sektorer, må bli bedre enn i dag. Frivilligheten og pårørende må få en viktigere rolle, og helsefremming og forebygging skal være de foretrukne arbeidsmåtene i det helhetlige helsearbeidet.

Vi må akseptere at komplisert behandling vil måtte foregå i høyspesialiserte sykehus, der pasienter skal oppholde seg kun mens den spesialiserte behandlingen foregår. Resten av pasientforløpet må foregå heime i kommunale eller interkommunale behandlingssteder, som er utstyrt og bemannet til å håndtere klinisk utfordrende pasienter. For å kunne løse disse utfordringene mener Trøndelag Senterparti at vi må ha regionale distrikts-helsesentre.

I et moderne distriktshelsesenter skal det foregå både diagnostisering og behandling ved kommunalt ansatte leger, det skal være senger med pasienter som er utskrevet fra sykehus med klinisk kompetent personell i kontakt med sykehusene, og det skal være praksisplasser for helsepersonell under utdanning. Men aller viktigst i dette fremtidsbildet er at distrikts-helsesenteret skal være koordinerende enhet for all behandling og alt helse- og omsorgsarbeid. Her skal det ligge lærings - og mestringskurs og samarbeid med utviklings- og forskingsenheter ved høgskoler og universiteter om utdanning og kunnskapsutvikling i tråd med Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid.

De som utdannes i sitt nærmiljø søker i stor grad arbeid der og blir en ressurs for lokalsamfunnet.

Det er også kjent at det er mange mennesker som er nødt til å velge bort utdanninger fordi de har betydelige omsorgs-oppgaver eller har havnet i utenforskap. Det er viktig å gi prekvalifisering- og kvalifiseringsmuligheter til å kunne fullføre utdanninger. Helsetjenestenes arbeidsoppgaver og fordeling, inkludert fleksibiliteten mellom de ulike helseprofesjonene må utredes. En må sikre at en har myndiggjorte helsemedarbeidere som gjør det de er utdannet til og at mengde rapporteringer vurderes. Dette vil alt i alt gi mer bærekraftige og smartere måter å løse helsetjenestebehovene på i den kommunale helsetjenesten.

Trøndelag Senterparti foreslår derfor at:

1. vi må ha et tydeligere søkelys på bærekraftige helsetilbud, der folkehelseutfordringer løses - og mennesker får de primære helsebehovene dekket så nært der de bor som mulig

2. det nå trengs tydelige satsninger på piloter med distrikts-helsesentre, med nye organiseringsløsninger og gode digitale løsninger for diagnostisering og hjelp i behandling,

3. det bør foregå helseutdanninger i distriktene med sterk tilknytning til høgskoler og universitet, gjerne i studiesentra.

Bare gjennom en bevisst satsning på å sette kommunene bedre i stand til å løse helseoppgavene kan helsetrygghet skapes for alle i en framtid der det blir færre til å løse oppgavene i de kommunale helse og omsorgstjenestene.