Meny
2023 Fylkesårsmøtet Salen 2

Trygg styring i usikre tider

Krigen i Ukraina har forandret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og verden. I tillegg har disse tragiske hendelsene påvirket handel, råvaretilgang og samarbeidsforbindelser i stor grad. Demokratiske verdier er satt til side og flernasjonale avtaler er under sterkt press. Dette setter også spor i Trøndelag. I denne nye hverdagen skal vi håndtere økt risiko for nye tragiske hendelser samtidig som vi skal styrke og utvikle vårt eget forsvar for framtida. I tillegg skal vi ta imot nye trøndere gjennom å håndtere flyktningestrømmen fra øst så godt vi kan.

Trøndelag Sp støtter regjeringens bidrag til Ukraina både med sivilt/humanitært og med militært materiell.

Forsvaret styrkes

Budsjettet for 2023 er økt med 11 mrd. kroner for å følge opp gjeldende langtidsplan samtidig som det settes av økte ressurser til å følge utviklingen i den sikkerhetspolitiske situasjonen. Norsk industri og våpenproduksjon styrkes også ved at Forsvaret har inngått kontrakter om artilleriammunisjon. Innkjøpet av stridsvogner bidrar til å styrke vår felles forsvarsevne ytterligere. Samtidig vil Trøndelag Sp understreke at den viktigste faktoren for god beredskap og sikkerhet er at det bor folk i HELE landet.

Trøndelag Sp støtter opp under regjeringens tiltak for å styrke Forsvaret.

Et aktivt landbruk er god beredskap

Fjorårets historiske landbruksoppgjør var et viktig grep i å styrke landbruksnæringa generelt, men også et viktig bidrag til å opprettholde spredt bosetting og god beredskap i hele fylket. Det er viktig å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet, og Trøndelag Sp har en forventning om at regjeringen gjør sitt ytterste for a oppfylle lovnadene om bondeinntekta i

Hurdalsplattformen. Et aktivt landbruk over hele landet øker vår selvforsyningsgrad samtidig som beredskapen økes ved at viktige tjenestestrukturer i lokalsamfunnene opprettholdes.

Trøndelag Sp støtter regjeringens arbeid i å etablere et system for beredskapslagring av korn.

Sverige og Finland inn i NATO

Trøndelag har et tett og nært forhold til Jämtland og Härjedalen. Utveksling av arbeidskraft, kunnskap, varer og tjenester over grensa er stort og mangfoldig. Dette må vi ta vare på samtidig som vi må tilpasse oss en ny situasjon. Grenseovergangene våre er sårbare og det er derfor svært positivt at Meråker får reetablert politistasjon sammen med andre etater, i tillegg til at grensekontrollsystemet EES innføres. Samtidig må også de andre overgangene sikres beredskapsmessig og bemanningsmessig ved å øke grunnbemanningen hos politiet og andre etater i disse kommunene. E14, Meråkerbanen og fylkesveger ut fra viktige kaier/godshavner samt andre relevante fylkesveger i Trøndelag må rustes opp. Dette for å håndtere eventuelle store forflytninger av alliert personell og materiell fra Midt – Norge og inn i Sverige.

Trøndelag Sp støtter opp under Sverige og Finland sine søknader om å bli NATO-medlemmer.