Meny
Senterpartiet_valg23_SoMe_1080x1080px-utvikling

Valgprogram 2023 Steinkjer

Program for kommunestyreperioden 2023-2027

Sammen skal vi gjøre Steinkjer enda bedre

Last ned programmet som PDF

Innhold

Ambisjoner for Steinkjer. 2

Næringsaktiv kommune. 5

Ungdom – Steinkjers framtid!. 7

Framtidas helsetjenester utvikles nå – trygghet og nok kapasitet i hele omsorgstrappa. 8

Mestring og læring i et trygt og godt oppvekstmiljø. 10

Muligheter for alle. 12

En levende småby omkranset av attraktive bygder – gode møteplasser der du bor. 13

Flere gode og tilgjengelige boliger for ungdom, eldre og barnefamilier, i bygd og by. 15

Innherred – en fantastisk region. 16

Landbruket i Steinkjer. 17

Kultur, idrett og frivillighet løfter Steinkjer. 18

Gode veger, kommunikasjoner og vatn til alle. 20

Klima og miljø. 21

Trygg styring. 22

Åpen lys og glad. 23

Senterpartiets grunnsyn. 24

 

Ambisjoner for Steinkjer

Programmet for kommunestyreperioden 2023-2027 er utformet i en mer usikker tid enn på lenge. Etter en stor innsats for å håndtere pandemien, har det siste året blitt preget av den fryktelige krigen Russland startet i februar 2022 mot Ukraina. I Steinkjer merker vi dette konkret gjennom mange tilflyttere fra Ukraina, som vi tar godt imot, men også gjennom økt fokus på beredskap og ikke minst rente- og kostnadsvekst. Mange flere sliter økonomisk, og rente- og kostnadsveksten påvirker også kommuneøkonomien. Dette krever ledelse på alle plan, og det er avgjørende at det føres en politikk som får kontroll på prisvekst og renteøkninger, samtidig som vi i kommunen må øke omstillings- og utviklingstakten, tilpasse investeringer, eiendomsmasse og tjenestene til de rammene vi har. Samtidig er sysselsettingen høy, det er bra, og det er svært viktig at vi får enda flere i arbeid, vi trenger alle sine ressurser i framtidas Steinkjer, og ikke minst er det viktig at vi skaper flere arbeidsplasser og grunnlag for flere innbyggere til å vokse opp i, bo i og bli gammel i denne fantastiske kommunen vår! For å lykke med dette vil Senterpartiet løfte FNs bærekraftsmål nr. 17 enda høyere: «Samarbeid for å nå målene». Vi skal være best på samarbeid, både med alle lokalsamfunn og nærmiljø, næringslivet, lag og foreninger, nabokommuner, NAV, Husbanken, ja, - alle ønskes med når vi skal utvikle Steinkjer inn i framtida. Vi skal sammen utvikle og løfte bærekraften til Steinkjer.

Svært mye bra har skjedd i Steinkjer de siste åra. Steinkjer skal utvikles videre som regionalt tyngdepunkt og administrasjonssentret i Trøndelag. Vi har lyktes med mange viktige satsinger og avgjørelser de siste årene, og er på god veg til å sikre Steinkjers plass i Trøndelag. Senterpartiet vil arbeide systematisk og strategisk videre for sikre Steinkjers interesser i en omskiftelig verden og i et langsiktig perspektiv. Det gode Innherredssamarbeidet må videreutvikles, og vi skal også fortsette den gode samhandlingen med Namdalen, og også med Stjørdal og Værnesregionen, Fosen, og Trondheim og Trøndelag for øvrig. Vi skal fortsatt ta offensive posisjoner og gjennomføre et langsiktig arbeid for å bygge opp om Steinkjer sin regionalpolitiske rolle.

Steinkjer skal fortsette å utvikle seg som en næringsaktiv kommune, med et taktskifte i næringsarbeidet med den nye vekststrategien for næring (temaplan næring) og en kraftfull satsing på nye næringsarealer. Økt verdiskaping og næringsutvikling skal sikre grunnlaget for gode tjenester til innbyggerne i framtida. Kommunen skal ha høye ambisjoner for samhandlingen med og oppfølgingen av både nye bedrifter/virksomheter og eksisterende næringsliv. Samarbeidet mellom kommunen, Steinkjer næringsforum og Steinkjer næringsselskap optimaliseres og utvikles videre. Det er mange spennende muligheter i det grønne skiftet, både i industrien, landbruket og andre deler av næringslivet. Handelsbyen og arrangementsbyen skal utvikles videre. Steinkjer skal bidra i utviklingen av kompetansemiljø, næringsklynger og gode rammevilkår for verdiskaping. Steinkjers videre utvikling er først og fremst avhengig av en god utvikling i privat næringsliv.

I Bygdenes By er det god sammenheng mellom et sterkt bysentrum og livskraftige bygder. Det er behov for å videreutvikle samspillet med bolystgruppene, gode møteplasser og drive aktiv stedsutvikling i hele kommunen. Senterpartiet mener at det er svært viktig at vi har en attraktiv by, med tilrettelegging for handel, trivsel og gode opplevelser. En attraktiv by er viktig for et stort omland langt utover Steinkjer sine grenser. Småbyens kvaliteter og den særpregede gjenreisningsarkitekturen skal tas vare på, samtidig som det gis muligheter for å utvikle byen innenfor disse rammene og kvalitetene. Hjertet i byen løftes nå med kulturaksen Martenshagen, Rismelen og kulturkvartalet rundt Torget. Samtidig vil vi fortsette det målrettede arbeidet med å ta hele kommunen i bruk. Desentraliserte tjenester og god infrastruktur er viktig for bolyst i hele kommunen. Bygdene har mange muligheter som det må tilrettelegges for, og vi må ha gode stedsutviklingsprosesser for å styrke grendesentra rundt om i Steinkjer.

Tidlig innsats og forebygging vil være Senterpartiets hovedprioritering på alle tjenesteområder. Med store behov for tjenester her og nå er det krevende å få til handlingsrom til å drive tyngre forebyggende innsats, men det er nødvendig å ta noen markante grep og arbeide systematisk for å vri ressursbruken. Dette gjelder innbyggere i ulike livsfaser, og det gjelder vedlikeholdet på veger, bygg og anlegg. Det er en særlig oppgave å forebygge utenforskap, alle i Steinkjer er en del av Steinkjers ressurser for framtida. Vi skal sammen sikre at alle får nyttet sin arbeidskapasitet i framtida. Aktive og meningsfulle liv er HODEBRA. Vi har bruk for alles ressurser og talenter i Steinkjer!

En trygg og god oppvekst i Steinkjer – for alle, er Steinkjers oppvekststrategi og igangsettes fra høsten 2023. Senterpartiet vil ha et sterkere systematisk arbeid med foreldrenettverk rundt alle klasser og på alle nivå. Laget rundt barnet og læreren må forsterkes. Hele Steinkjer må være en del av dette laget. Vi skal ha høye ambisjoner for Steinkjer-skolen. Læringsresultatene må opp, samtidig som læringsmiljø og utviklingen av sosiale ferdigheter blir ivaretatt på en god måte. Vi må lykkes bedre med å inkludere alle i den ordinære undervisningssituasjonen. Vi må redusere behovet for tilrettelagt opplæring i barnehager og skole. Vi trenger fornying i dette arbeidet og en mer praktisk skolesituasjon for mange.

Det er helse- og omsorgstjenestene som vil kreve mest av kommunen i årene som kommer, her pågår det nå en stor fornying. Brukernes behov er grunnlaget. De eldre er en stor ressurs, men blir også mange flere, samtidig som det er og blir færre hender til å utføre tjenestene. Senterpartiet vil møte dette med nytenkning og innovasjon, - flere trygge og sosiale boligløsninger med tilliggende tjenester, aktivitetstilbud, hjemmebasert omsorg, trygghetsskapende velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering, men ikke minst også en kraftig økt kapasitet på sykehjemsplasser gjennom bl.a. bruk av Husbankens virkemidler. Senterpartiet vil i kommende periode særlig prioritere trygghet, hjemmebasert omsorg, møteplasser og aktivitet, trygghetsskapende velferdsteknologi, nok kapasitet på sykeheimsplasser og styrket tilbud til personer med demens.

Steinkjer skal bidra aktivt i klima- og miljøarbeidet. Kommunens virksomhet skal raskest mulig bli klimanøytral og kommunen skal bidra til at resten av Steinkjersamfunnet også reduserer sine klimautslipp. Senterpartiet vil at kommunen skal miljøsertifiseres og at bærekraft gjennomgående skal prege utviklingsstrategiene våre, herunder at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn også for neste planstrategi og kommuneplan.

Kostnads- og renteveksten har det siste året økt langt ut over de økonomiske prognosene, og medfører et større og raskere omstillings, endrings- og utviklingsbehov. Senterpartiet vil ta ansvar for fortsatt trygg og langsiktig styring i Steinkjer kommune. Gjennom sterkt politisk lederskap vil vi snarest utvikle tjenestene og tilpasse økonomien til dagens og framtidens forutsetninger, samtidig som vi skal være offensive i viktige utviklingsprosjekt for Steinkjer.  Kommunen må være i kontinuerlig utvikling, dette behovet har økt. Tjenester og tjenestenivå kommer til å bli endret, og innsatsen på innovasjon og utvikling må økes. Senterpartiet ønsker at utviklingen skal skje i nært samspill med innbyggerne, brukerne og de ansatte som er kommunens viktigste ressurs.

Til toppen

 

Næringsaktiv kommune

Steinkjer er en næringsaktiv kommune hvor den blå og grønne åkeren virkelig møtes. Temaplan/vekststrategi næring og Vekst i Vest skal realiseres, - i tett samspill med næringslivet. I Steinkjer har vi hele verdikjeder innenfor både jordbruk og skogbruk, vi er nå også blitt svært store innenfor settefisk, det produseres med andre ord store biomasser i Steinkjer. Landbrukskommunen, industrikommunen, handelsbyen og arrangementsbyen skal videreutvikles. Gjennom god samhandling og oppfølging av privat næringsliv skal vi sikre flere arbeidsplasser, ny boligbygging og flere innbyggere. Vi skal ha en god etablererløype for folk med ideer og initiativ. Kommunen skal være en utadvendt, proaktiv og forutsigbar samarbeidspartner for næringslivet. Vi skal være et godt vertskap og best i å lede og lose virksomheter gjennom og fram mot realisering.

Senterpartiet i Steinkjer vil:

 • Sikre flere store nye næringsareal i kommuneplanens arealdel. Vi skal i sum minimum klarere 2.000 dekar. Vi skal alltid ha klarerte næringsarealer «på lager».
 • At reguleringsplanene Malm industripark og Asphaugen skal være vedtatt og igangsatt etablert i løpet av 2024.
 • VEKST I VEST settes i gang.
 • At Røra Næringspark utvikles videre til byggetrinn 2.
 • Videreutvikle UNG ARENA som et verdifullt uformelt møtested og nettverk
 • Lande prosessen med nytt hotell i byen.
 • Ha en ny innkjøps- og anskaffelsespolitikk som gjør at lokalt næringsliv kommer i posisjon til kommunale innkjøp.
 • Utvikle arrangementskommunen og kulturbasert næring og reiseliv i Steinkjer.
 • Styrke mat- og reiselivsarbeidet i kommunen gjennom Matnavet på Mære og Visit Innherred, videreutvikle Bergmannsparken, Bøla, Snåsavatnet rundt, og utnytte de mulighetene som ligger i Nasjonalparken, landskapsvernområdet og den nye besøksstrategien for verneområdene.
 • Øke lokal matproduksjon og videreforedling, eksempelvis gjennom Bondens utsalg, bondens kjøtt, Mat fra Steinkjer og lignende med mål om at mer verdiskaping skal tilbake til bonden. Kjøttprosjektet, min Bonde, lokale utsalg og evt. flere lignende lokale salgskanaler utvikles videre.
 • Øke lærlingeplasser i Steinkjer både i offentlig og privat virksomhet.
 • Arbeide for å få master i skogbruk, entreprenørskap og forretningsutvikling til Steinkjer.
 • Få realisert en smal 4-felts E6 gjennom Innherred for å få redusert reisetida og øke trafikksikkerheten.
 • Ruste opp kommunevegene og bygge ut vatn slik at næringslivet i hele kommunen kan utvikle seg.
 • Åpne opp kommunens virksomhet for gründere og etablert næringsliv som har produkter og ideer man ønsker å teste ut. Bruke innovative anskaffelser for å bidra til økt verdiskaping.
 • Utvikle kompetanseklyngene i Steinkjer videre, for å styrke grunnlaget for innovasjon, forskning og verdiskaping.
 • Redusere eiendomsskatten til næringslivet i løpet av perioden.

Til toppen

Ungdom – Steinkjers framtid!

Steinkjer skal være en god ungdomskommune, med og for ungdom. Senterpartiet ønsker å lytte til ungdommens ønsker og behov, skape gode samhandlingsarenaer og i samråd med ungdommen føre en politikk som legger til rette for en aktiv, inkluderende, trygg og utviklende ungdomstid. Samspillet med ungdomsrådet er særlig viktig. Senterpartiet skal legge til rette for ungdom i etableringsfasen. Steinkjers rolle som studentby skal befestes. Senterpartiet ønsker å styrke samarbeidet mellom næringslivet, kommunen, de videregående skolene, fagskoler og universitetet. Det er viktig med gode forebyggende helsetilbud for ungdom i hele Steinkjer.

Senterpartiet i Steinkjer vil:

 • Videreutvikle samarbeidet med ungdomsrådet. Vi vil styrke ungdomsmedvirkningen i kommunen, herunder styrke ungdomsrådets rolle og stemme. 
 • At ungdomsrådet alltid har en stående invitasjon til å ha appell i kommunestyret.
 • At ungdomsrådet i Steinkjer lager en ungdomsplan for Steinkjer.
 • Motivere alle skolene til at elevrådene blir viktige organer ved skolene. Ha en årlig samling for alle elevrådene i kommunen.
 • Alle ungdommer i Steinkjer skal kunne delta på meningsfylte og varierte fritidsaktiviteter for å kunne dyrke sine talenter og interesserer. Kultur og idrett er god folkehelse.
 • Synliggjøre den rike kulturfrivilligheten vi har i hele Steinkjer, med ønske om større ungdomsdeltakelse i det store mangfoldet vi har av teater, kor, korps, ungdomslag mmm.
 • Det nye kulturkvartalet skal være en god møteplass for Steinkjer og regionens ungdommer, og gi enda flere mulighet til å oppleve og utøve kultur i mange ulike sjangre.
 • I dialog med Trøndelag fylkeskommune og AtB ta initiativ til en ordning med grønn transport for ungdom til/fra bygdesentrene som en utvidelse av ordningen med fleksibel transport
 • Støtte opp under Ung Arena Steinkjer som viktig møteplass og nettverk for samfunns- og næringslivsinteresserte mellom 18 og 40 år.
 • Utvikle det rusforebyggende samarbeidet, og legge til rette for flere rusfrie møteplasser. Senterpartiet vil ikke avkriminalisere eller legalisere narkotiske stoffer.
 • Legge til rette for at flere ungdommer får sommerjobb i kommunen.
 • Sikre det forebyggende arbeidet med en god skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.
 • Sikre ungdomskontaktene som en viktig del av det forebyggende arbeidet i kommunen. 
 • Videreutvikle ungdomstilbudene på HUZE og i kommunedelene sammen med bolystgruppene
 • Øke lærlingeinntaket i kommunen.
 • Styrke Steinkjer som studentby, blant annet gjennom nye studentboliger Campusnært i samarbeid med Studentinord, legge til rette for økt bruk av Studenten og videreutvikle samhandling med Nord universitet.
 • Legge økt vekt på livsmestring og personlig økonomi i skolen.

Til toppen

Framtidas helsetjenester utvikles nå – trygghet og nok kapasitet i hele omsorgstrappa

Steinkjer kommune skal tilby gode og trygge helse- og omsorgstjenester. Både ut fra veksten i antall eldre, mange er spreke lengre, vi erfarer at den tiden en virkelig trenger stor hjelp blir kortere, jf. også HUNT, og at antallet yngre er færre, må vi løse helsetjenestene framover med en nye løsninger. Dette er vi godt i gang med i Steinkjer, helt i tråd med Helsepersonellkommisjonen, Leve hele livet og Bo trygt hjemme-reformen. Viktigst av alt, - eldre er en stor ressurs i den nye helse- og omsorgsstrategien. Senterpartiet ønsker å gjøre det trygt å bo hjemme så lenge du selv ønsker, samtidig som at kommunen skal stille opp med sykehjemsplass når du trenger det. Det er stor friskhetsfaktor i å bo hjemme så lenge du klarer det. Vi ønsker derfor å skape langt flere boligtilbud for eldre, hvor du kan bo trygt, sammen med flere, med tilbud fra lokalsamfunnet, kanskje en frivilligsentral, trygghetsskapende teknologi og med god hjelp fra hjemmesykepleien når du trenger det. Det blir viktig å ha nok kapasitet på sykeheimsplasser, gode plasser særlig tilpasset personer med demens og nok kapasitet på korttids- og avlastningsplasser.

Senterpartiet i Steinkjer vil:

 • Utvikle flere trygghetsboligkonsepter, disse kan være ulike fra sted til sted. Det skal være trygge og sosiale boligløsninger og bomiljø i grendesentra og i sentrum, det skal være et tilbud til alle.
 • Styrke hjemmetjenesten, med base med helsepersonell i grendesentra i kombinasjon med trygghetsboliger, og samtidig ta i bruk trygghetsskapende teknologi
 • At kommunen skal ha en koordinator/rådgivningstjeneste for innbyggerne om planlegging av egen alderdom, Friskliv bør være navet for veiledning. De har allerede mange tilbud, møteplasser og aktiviteter som er svært relevante for denne gruppen.
 • Frivilligsentralene blir viktig for å koordinere og mobilisere frivilligheten, vi ønsker flere frivilligsentraler.
 • I løpet av 2023 få fram en samlet plan for helse-aksen langs elvepromenaden, inkl. en plan for 100-150 nye sykeheimsplasser. Dette kan gjerne utvikles i et samarbeid med private, som evt også kan tilby tilleggstjenester. Det må snarest klargjøres en sak for investeringsstøtte fra Husbanken. Det er viktig å ha dette prosjektet gryteklart til vi sammen med investeringsstøtte, har løfteevne evt. også sammen med private.
 • Øke/videreutvikle antall sykeheimsplasser optimalt ved eksisterende lokasjoner, vurdere utvidet kjøp ved Betania, herunder øke antall korttidsplasser og avlastningsplasser for hjemmeboende, og søke Husbankens virkemidler også til dette.
 • 100 plasser særlig lagt til rette for personer med demens skal enten være ved Egge eller ved elvepromenaden (institusjonshjemmel), dette skal landes i løpet av 2023.
 • Styrke demensomsorgen etter pakkeforløp-modellen bl.a. ved å videreutvikle dagtilbudet for hjemmeboende med demens og avlastningstilbudet.
 • Videreutvikle det gode partsarbeidet, sikre god nærledelse og gode, rekrutterende og helsefremmende arbeidstidsordninger og arbeidsmiljø.
 • Bruke ansattes kompetanse smartere, jf. bl.a. TØRN-arbeidet.
 • Være en attraktiv arbeidsgiver, og ha aktive og attraktive lokalsamfunn.
 • Lage en rekrutteringsstrategi, i dialog med Steinkjer videregående og Nord Universitet
 • Flere lærlingeplasser er viktig for å sikre nok helsefagarbeidere framover og for å sikre ungdom som starter i fagopplæringen mulighet til å gjennomføre og få et fagbrev, og inn i faste hele og attraktive stillinger i kommunen.
 • Opprettholde studentstillinger i kommunens helsetjeneste og rekruttere de inn i faste hele og attraktive stillinger etter endt studietid.
 • Rekruttere flere inn i Menn i helse, både menn og kvinner, vi kommer til å trenge mange flere helsefagarbeidere.
 • Utvikle en samlet god legetjeneste i tett samarbeid med private legekontor.
 • Fortsatt styrke tjenestetilbudet og gode møteplasser innenfor psykisk helse og rus.
 • Utvikle samspillet med rådene, og partnerskapsavtaler med de største brukerorganisasjonene om samarbeid og utvikling av tjenestetilbud.
 • Snarest, i løpet av 2023, få fram plan og sak for investeringsstøtte fra Husbanken for Kanefartsvegen bofelleskap, med mulighet for tilliggende punkthus. Her skal vi skape et trygt og godt bofelleskap/bomiljø, tilpasset beboernes behov, gjerne også selveiende punkthus i tilknytning med nærhet til hjelp, møteplasser og trygghet.
 • Styrke oss på tjeneste-/virksomhetsutvikling og innovasjon, i skjæringspunktet mellom Steinkjer kommune, helseområdet bolig/institusjon/ressurskrevende tjenester, Husbanken, Steinkjerbygg KF mv, jf. f.eks. partnerskapsavtalen med SINTEF.

Til toppen

Mestring og læring i et trygt og godt oppvekstmiljø

Det er viktig for Steinkjer å ha gode barnehager og skoler. Både for den enkeltes muligheter i livet, og for Steinkjers utviklingsmuligheter i et langsiktig perspektiv. Vi ønsker robuste barn og unge som er i stand til å mestre livets ulike faser, med opp- og nedturer. Vi må forsterke arbeidet med respekt, toleranse og god medmenneskelighet blant unge i kommunen. Alle elevene skal ha et læringsmiljø som gir trygghet og sosial tilhørighet, det er det beste utgangspunktet for mestring og læring. Kommunen skal være en tydelig skoleeier, ha høye ambisjoner for læringsresultater og bygge laget rundt elevene og lærerne våre, i samarbeid med heimene og lokalsamfunnene. Vi har svært gode barnehager i Steinkjer. Det skal fortsatt være barnehageplass til alle som ønsker det, balanse mellom behov og tilbud i de ulike kommunedelene, et mangfold i barnehagetilbudet, og likebehandling av kommunale og private barnehager. Det skal være nulltoleranse for mobbing. Alle er like mye verdt i Steinkjer, dette er grunnsynet til Senterpartiet.

Senterpartiet i Steinkjer vil:

 • Følge opp «En trygg og god oppvekst i Steinkjer – for alle», Steinkjers oppvekststrategi, i tett dialog med foreldre/foresatte, bolystgruppene og lag og foreninger.
 • Bidra til at barnehagene gir trygge rammer for alle barn, sikre gode overganger mellom barnehage og skole, og ha balanse mellom behov og barnehagetilbud i de ulike kommunedelene.
 • Gjennomføre utviklingsarbeidet for en enda bedre Steinkjerskole, som ble vedtatt i 2023-budsjettet.
 • Ha en systematisk og forsterket foreldreinvolvering med foreldrenettverk rundt alle årskull og klasser.
 • At alle elever opplever mestring og sikres gode ferdigheter i basisfagene gjennom både praktisk og teoretisk læring.
 • At det legges stor vekt på klasseledelse og ro og orden i skolen, slik at det blir gode rammer for læring.
 • Fortsette og forsterke satsingen på grunnleggende leseopplæring. Samarbeide aktivt med biblioteket som en pådriver for å utvikle leseglede.
 • Ha nulltoleranse for mobbing i barnehager og skoler. Det systematiske arbeidet for å sikre gode og trygge læringsmiljø må videreføres og forsterkes. Ha miljøterapeuter som styrker laget rundt eleven.
 • Benytte statens satsing på etter- og videreutdanning, og skape gode kollektive lærings- og utviklingsprosesser på skolene.
 • At hver skole skal ha en god utviklingsplan med lokalt tilpasset innhold, men likevel være bygd på en felles modell for Steinkjerskolene.
 • Sikre finansering av læremidler.
 • Beholde dagens desentraliserte skolestruktur, det er en forutsetning at alle elever sikres et pedagogisk og sosialt fremmende klasse‐ og skolemiljø.
 • Se på flere modeller for SFO, bl.a. i samarbeid med Kulturskolen, frivilligsentralene, lag og foreninger.
 • Åpne for mindre investeringer for å forbedre læringsmiljø og gode sosiale arenaer ved ungdomsskolene i løpet av perioden. Eventuelle større investeringer i form av nye ungdomsskoler i Steinkjer ligger lengre fram i tid, fordi vi nå må prioritere investeringer i kapasitet i omsorgen.
 • Forsterke samarbeidet med Mære landbruksskole og Steinkjer videregående skole om langsiktig kompetansebehov i regionen og sikre gode overganger mellom ungdomsskole, videregående skole, fagskoler og universitet.
 • Sikre trafikksikre skoleveger og skoleområder.

Til toppen

 

Muligheter for alle

Det er for mange som faller utenfor i Steinkjersamfunnet. Hovedstrategien er tidlig innsats og forebygging. Vi har bruk for alles ressurser og talenter. Derfor må arbeidet med å inkludere og å få alle som kan inn i arbeidslivet intensiveres. Et samarbeid mellom AS REKO, NAV og kommunen om økt arbeidsinkludering igangsettes nå i 2023, og målet er å få unge inn i arbeidslivet. Vi skal også rekruttere flere inn i Trøndelagsmodellen. Vi skal ta godt imot alle våre nye tilflyttere, og være godt koordinert i vårt integreringsarbeid: Kommunen, frivilligheten, næringslivet, lokalsamfunnene – ja hele Steinkjersamfunnet. Introduksjonsordningen for bosatte flyktninger må i enda større grad rettes inn mot å få folk inn i arbeidslivet. Det er avgjørende for den enkelte og for oss som samfunn at vi lykkes i dette arbeidet, og det er behov for en bred samfunnsdugnad for å få det til.

Senterpartiet i Steinkjer vil:

 • At handlingsplanen i Inkluderingsstrategien for Steinkjer rulleres årlig.
 • Løfte integreringsarbeidet på tvers av kommuneorganisasjonen og i samarbeidet med næringslivet og lokalsamfunnene. Videreføre og videreutvikle nettverket for gode hjelpere – Folkevenner i Steinkjer, for en felles og god koordinering av integreringsarbeidet vårt.
 • Ha inkludering og integrering som tema i bolystarbeidet – hele Steinkjer trengs i samfunnsdugnaden.
 • Ha familienettverk knyttet til alle klasser og på alle nivå.
 • Samle alle forebyggende tiltak, også fra barnevernet, i samme enhet og ut i skoler og barnehager for å styrke det tverrfaglige arbeidet for utsatte barn og familier.
 • Nytte og styrke forskningsbasert utviklingsarbeid slik at det på sikt blir bedre tilrettelagte tilbud i barnehager og skoler.
 • Legge stor vekt på familiestøttende tiltak og familienære fosterhjem i barnevernet.
 • Legge prinsippet om krav til arbeid og aktivitet til grunn for økonomisk sosialhjelp til de som er i stand til det. Det er sunt å bli stilt krav til, hvis du kan mestre.
 • Arbeide for gode og trygge tilbud til brukere av Varig Tilrettelagt Arbeid og andre dagaktivitetstilbud.
 • I samarbeid med fylkeskommunen utvikle utdanningsløpene på videregående skole slik at de tilpasses fremtidens behov for arbeidskraft og ungdommenes ønsker, krav og behov og slik at utdanning blir en mestringsarena. 
 • Styrke arbeids- og praksisrettingen av introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger.
 • Gjennomføre en aktiv boligpolitikk i hele kommunen, med blant annet økt satsing på «fra leie til eie»-ordninger.
 • Fortsette utviklingen av lavterskel aktivitetstilbud, møteplasser, utstyrsutlånsordningen BUA, fritidskort og andre tiltak for å motvirke utenforskap og barnefattigdom.

Til toppen

En levende småby omkranset av attraktive bygder – gode møteplasser der du bor

Steinkjer er en levende småby, omkranset av aktive og attraktive bygder. Det er plass, luft og muligheter til å leve det gode liv i Steinkjer. Senterpartiet vil utvikle Steinkjer og småbyens fortinn til verdens beste småby – i Steinkjer bryr vi oss om hverandre. Det har skjedd mer byutvikling i Steinkjer de siste 5 årene enn på flere 10-år før det. Byen skal utvikles videre i tett samspill med næringsliv og innbyggere. Handelsbyen Steinkjer skal utvikles videre, med et godt samspill mellom «gamlebyen» og de store handelsmotorene. Gode møteplasser er viktig for det sosiale livet og utviklingen av hele kommunen. Bolystarbeidet i Steinkjer har fått et stort løft og har forsterket tilhørighet og stoltheten til alle lokalmiljøene. Senterpartiet vil ta dette videre i en forutsigbar lokalsamfunnsmodell, - en samspillsavtale mellom kommunen og bolystgruppene. Samspillet mellom lag og foreninger og kommunen skal også foredles og videreutvikles, - vi får til mere når vi gjør det sammen. Steinkjer tar hele kommunen i bruk. Vi skal ha en distriktspolitikk innad i Steinkjer som legger til rette for at det skal være trygt og godt å bo i hele kommunen. Tjenestene skal gis der folk bor. Når du ønsker å bo enklere og mer sosialt, skal du kunne gjøre det også på bygda, i trygghetsboliger med møteplasser, fellesfunksjoner og med god hjelp fra hjemmesykepleien. Det er viktig at vi sammen bygger opp under gode møteplasser og attraktive grendesentra.

Senterpartiet i Steinkjer vil:

 • Vedta kommuneplanenes arealdel i løpet av 2024 med nye arealer for næringsformål og attraktive og varierte boligmuligheter i hele kommunen.
 • Igangsette ny kommunedelplan for sentrum høsten 2023, i samspill med innbyggere og næringsliv. Ideene fra «parallelloppdraget» for byutvikling ligger som ei skattekiste for sentrumsplanen.
 • Videreføre en aktiv byutvikling, med vekt på å understøtte et godt og variert næringsliv, gode møteplasser og kultursatsingen i sentrum, handelsbyen, administrasjonsbyen rundt Fredrikke Marie Qvams plass og universitetet/InnoCamp med flere sentrumsnære studentboliger. Byutviklingen må skje innenfor rammene for gjenreisingsarkitekturen, det er store muligheter for å utvikle byen innenfor disse rammene. Omfanget av NB-området skal gjennomgås og vurderes i dialog med Riksantikvaren.
 • Parkeringskapasiteten skal økes, både sør for stasjonen og på Teleplassen. Det skal lages en oversikt over hvor det er parkering i byen.
 • Parker, turdrag og snarveger forsterkes.  
 • Sikre synergier av kultursatsingen rundt torget, med bl.a. godt samarbeid med kirka, gårdeierforeninga og næringsdrivende i sentrum.
 • Fornye lysplanen.
 • Utarbeide en forutsigbar samspillsavtale med bolystgruppene, Steinkjers lokalsamfunnsmodell. Bolystarbeidet videreutvikles.
 • Etablere flere frivilligsentraler, minimum en i «sør» og en i sentrum, med mål om samlet å dekke hele kommunen. Det lages et nettverk av frivilligsentralene og det er et mål å kunne legge noe kommunal grunnfinansiering i botn på hver sentral.
 • Videreføre ordningen for estetikk i grendesentra.
 • I løpet av planperioden lage stedsutviklingsplaner i grendesentra, som ivaretar behovet for møteplasser, mobilitet, varierte boligtilbud og attraktive nabolagsområder.
 • Boligpolitikken skal bidra til mer husbygging og et variert botilbud i grendene. Vi må gjøre det enklere for ungdommen å komme seg inn på boligmarkedet.
 • Revitalisere og videreutvikle kontaktforum SteinkjerBy i retning av Steinkjer bys vel.

Til toppen

 

Flere gode og tilgjengelige boliger for ungdom, eldre og barnefamilier, i bygd og by

Senterpartiet vil løfte boligpolitikk høyere på agendaen i Steinkjerpolitikken. En aktiv boligpolitikk skal inngå i en helhetlig strategi for steds- og næringsutvikling, der det boligsosiale arbeidet inngår. Nok, varierte og tilgjengelige og attraktive boliger i gode bomiljø er helt vesentlig for at Steinkjer skal være attraktiv for rekruttering av innbyggere og arbeidskraft, for å sikre bærekraften i eldreomsorgen, og for å motvirke utenforskap og bygge gode, inkluderende lokalsamfunn. 

Senterpartiet i Steinkjer vil:

 • Raskt få fram en boligpolitisk handlingsplan som tydeliggjør behov, strategier og tiltak, der kommunens og Steinkjerbyggs rolle er tydelig definert og som gir grunnlag for et styrket og systematisk samarbeid med private aktører om å utvikle gode boligtilbud i bygd og by.
 • I arealplanen sikre attraktive arealer for boligbygging i alle deler av kommunen.
 • Være positive til spredt boligbygging i grendene, samtidig som vi ønsker boligutvikling som bidrar til å utvikle gode stedskvaliteter i grendesentra, der boliger, private og offentlige tjenestetilbud og gode møteplasser og aktivitetstilbud ses i sammenheng.
 • At fortetting i sentrumsnære områder skal skje med vekt på kvalitet, variasjon i boligtyper og gode og inkluderende bomiljø.
 • Etablere trygghetsboliger i grendesentra, i nært samarbeid mellom kommunen, Steinkjerbygg, private utbyggere, lokalsamfunnene, frivilligheten og Husbanken.
 • Bidra til flere eie-til-leie-prosjekt særlig rettet mot unge og enslige forsørgere
 • Etablere en Ungbo-satsing, gjerne i samarbeid med private aktører m.fl.
 • Samarbeide med Studentinord for å etablere flere studentboliger i Steinkjer
 • Vil sammen med Steinkjerbygg KF etablere et bolig- og tilflyttingskontor.
 • Bruke startlån enda mer aktivt, også for refinansiering av lån for å kunne beholde boligen i strammere tider.
 • Utnytte handlingsrommet i Husbankens virkemidler optimalt.
 • Sikre gode og trygge boforhold for barnefamilier.

Til toppen

 

Innherred – en fantastisk region

Innherred regionråd ble etablert i 2021 og allerede har regionsamarbeidet gitt mange positive effekter for å styrke Innherred sin attraktivitet, synlighet og utviklingskraft. Senterpartiet vil gjøre Innherred til en sterk medkraft til Trondheim og bidra til en god utvikling av hele Trøndelag. Interne lokaliseringskamper tjener ingen. Kommunene må sammen utvikle Innherred, og være rause på hverandres vegne. Senterpartiet ønsker å videreutvikle en tydelig og felles stemme for regionens interesser. Senterpartiet vil gjennom felles og koordinert satsing i regionen arbeide for økt attraktivitet, verdiskaping og bosetting i regionen ved både å ivareta regionens og den enkelte kommunes fortrinn og muligheter.

Senterpartiet i Steinkjer vil:

 • At regionrådet videreutvikles som en tydelig strategisk og politisk aktør med regionalt og nasjonalt perspektiv.
 • At rådet blir en aktiv og tydelig pådriver for utviklingen av regionen.
 • Stå sammen om 2 tog i timen innen 2027, en smal 4-felts E6 med 100 km/t gjennom Innherred i løpet av NTP-perioden, en rask realisering av tunnel gjennom Langnesberga, og arbeide for en partnerskapsavtale med fylkeskommunen og staten om en belønningsavtale/regionvekstavtale.
 • Sammen løfte attraktivitet, rekruttering og en felles kompetansestrategi på Innherred.
 • At vi sammen på Innherred løfter en ungdomsprofil og garanterer for jobb nr. 2 til samboer/ektefelle.
 • Sammen arbeide for et solid regionalt løft og destinasjonsutvikling fram mot nasjonaljubileet i 2030.
 • At Innherred sammen vurderer flere tjenestesamarbeid for å utvikle både kvalitet i tjenestene og også tilbud på områder det er krevende å løfte alene.

Til toppen

Landbruket i Steinkjer 

Steinkjer er en av landets største landbrukskommuner, her møtes den grønne og blå åkeren. Vi har tunge miljø innen de fleste produksjoner. Vi har også viktige miljø og klynger innen foredling, rådgivning, leverandører, utdanning, forskning og forvaltning. Steinkjer kommune har en komplett verdikjede innen skog, noe som er unikt i Norge. Steinkjer må utvikles videre som et nasjonalt tyngdepunkt for landbruk og landbrukskompetanse. Steinkjer kommune skal aktivt bidra til å utvikle en framtidsrettet landbrukspolitikk som utnytter ressursgrunnlaget på en bærekraftig måte og utvikler bygdene våre videre. Landbruket skal være en vekstnæring og en bærebjelke for Steinkjer.

Senterpartiet i Steinkjer vil:

 • Sammen med næringa ta initiativ til møteplasser for utvikling, inspirasjon, nettverk og rekruttering m.v.
 • At landbrukskontoret skal være en naturlig medspiller og veileder for næringa, i tillegg til å fylle forvaltningsrollen på en god måte. Videreutvikle samspillet med næringsselskapet i utviklingsarbeid.
 • Styrke veiledningstilbudet til nye i næringa som gis gjennom Steinkjer næringsselskap.
 • Videreutvikle Gårdbrukerens sikkerhetsnett som er et lavterskeltilbud for råd og veiledning til gårdbrukere.
 • Stå fast på et sterkt jordvern i Steinkjer kommune.
 • Legge bedre til rette for familielandbruket i arealpolitikken. Flere skal kunne bo på bygda.
 • Stimulere til nydyrking og grøfting for å bidra til økt klimaeffektiv matproduksjon, utnyttelse av naturressursene og god hevd på dyrkajorda.
 • Stimulere til økt beitebruk på inn- og utmark for å utnytte mer av de rike beiteressursene og ta vare på kulturlandskapsverdiene i kommunen.
 • At det skal være et effektivt uttak av rovdyr/skadegjørere for å sikre større trygghet og forutsigbarhet for beitenæringene.
 • Videreutvikle det årlige dialogmøtet mellom reindriftsnæringa og landbruksnæringa.
 • Støtte tiltak for et klimasmart landbruk i kommunen.
 • Bidra til et aktivt skogbruk for å sikre virkestilgang til industrien og skogbrukets positive bidrag til klimakampen.
 • Stimulere til økt lokalmatproduksjon og videreforedling med mål om økt lokal verdiskaping.
 • Være en aktiv medspiller for Mære landbruksskole som utdanningsinstitusjon og forsknings- og utviklingsarena.
 • Legge til rette for utvikling og samhandling i den samla landbruksklyngen i Steinkjer. Kommunen skal delta i et partnerskap for kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon, herunder støtte opp om Agritech Cluster.
 • Samhandle godt med foredlingsindustrien for å sikre gode rammer for videre utvikling.

Til toppen

Kultur, idrett og frivillighet løfter Steinkjer

Dugnadsånd, frivillighet og kulturliv har stor egenverdi, og bidrar sterkt til attraktivitet, trivsel og samhold i hele Steinkjer. Steinkjer har et fantastisk kulturliv, i hele kommunen, og det er viktig å støtte opp om og samhandle godt med frivillige, lag og foreninger. Små og store arrangement rundt om i kommunen er viktig for bolyst, blilyst, omdømme og næringsutvikling. Steinkjer har gode idrettsanlegg og nå står også kulturkvartalet rundt torget ferdig. Idrettsfasilitetene på Guldbergaunet, Hallem og rundt om i kommunen, vil sammen med det nye kulturkvartalet, og nye Dampsaga bad, gi nye og spennende muligheter både for våre egne innbyggere og for nye tilreisende og arrangementer.

Senterpartiet i Steinkjer vil:

 • Støtte kulturlivet, frivilligheten, lag og foreninger gjennom god samhandling, tilrettelegging og arrangementsstøtte.
 • Bidra til å gjøre Steinkjer enda mer attraktiv som arrangør av større idretts og kulturarrangement.
 • Bidra til større ringvirkninger av de store arrangementene i kommunen, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen, Landsskytterstevnet, Sparebankcupen, kultur - og idrettsarrangement som kor- og korpsstevner, teateroppsetninger, skirenn og fotballcuper mv.
 • Styrke koordineringen av frivilligheten, herunder prøve å få etablert frivilligsentraler i sørdelen av kommunen og i sentrum. Vurdere utvidelse av geografisk område for eksisterende frivilligsentraler.
 • Videreføre og videreutvikle bolystgruppene, og utvikle en forutsigbar samspillsavtale mellom bolystgruppene og kommunen.
 • Bidra til at nye innbyggere fra andre kulturer integreres i enda større grad i frivilligheten.
 • Motivere etablerte frivillige lag- og organisasjoner og også enkeltpersoner til å bli ressurser og bidragsytere i gode møteplasser og aktiviteter for en god oppvekst og livskvalitet i eldreomsorgen.
 • Legge til rette for økt kulturaktivitet, større inntak i kulturskolen, meråpent bibliotek og flere arrangementer i kulturhuset. Det er viktig å ha en prising i kulturhuset og samfunnshuset som gjør at det frivillige kulturlivet fra hele kommunen kan ha stor bruk av lokalene.
 • Kulturskolen skal fortsatt ha et desentralisert tilbud, større søskenmoderasjon og tilrettelegge for de som ønsker å satse ekstra på sine talenter.
 • Museene Arven og Egge Museum er styrket gjennom prosjekt Heim og Steinkaret, og det er viktig at dette blir åpne og tilgjengelige møteplasser.
 • Bidra til at gruvehistorien i Malm blir tatt vare på og løftet fram, både i Malm og i det nye kulturhuset.
 • Fortsatt ha støtte til grendehusene rundt om i kommunen. Dette er viktige møteplasser for mennesker og mellom generasjonene i lokalsamfunnene.
 • Fortsatt satse på skolekorps og aspirantopplæring, blant annet gjennom arbeidet i «Blås i skolen».
 • Fortsette vedlikeholdet av kirkene, kirkeorglene, kirkegårdene og etablering av minnelunder, i nært samarbeid med Steinkjer Kirkelige Fellesråd. Sikre også livssynsnøytrale minnelunder. Vurdere å se drift og vedlikehold av uteområdene til kommunen, Steinkjerbygg KF og kirkene sammen. Vurdere nytt krematorium i samarbeid med kommunene på Innherred, Namdal og nordover mot Saltfjellet.
 • Sikre sterk samhandling med idretten gjennom Steinkjer idrettsråd og sikre at kommunen har kompetanse og kapasitet til å veilede frivillige lag og organisasjoner mht. spillemidler og andre tilskuddsordninger.
 • Leie av haller skal ha en akseptabel kostnad for leietakerne. Gymsalene skal fortsatt være gratis å leie for barn og unge.
 • Bidra til både topp - og breddeidrettssatsing samt støtte idrett for funksjonshemmede.
 • Legge til rette for at Steinkjer kan være et godt vertskap for nasjonale og internasjonale idrettsarrangement.
 • Steinkjer Skistadion skal ha et godt anlegg for snøproduksjon og snølagring.
 • Lage en dyrevelferdsplan for Steinkjer, - alle skal ha et hjem.
 • Ha god tilrettelegging for naturopplevelser og friluftsliv uavhengig av funksjonsnivå, bidra til oppkjøring av skiløyper samt god merking og markedsføring av de turmuligheter som finnes.
 • Ny turnhall, tennishall og evt. andre nye anlegg ønskes etablert, men avventes inntil vi har løftekraft igjen, med mindre det finnes investeringsmidler uten at kommunen trenger å være tungt inne i finansieringen.

Til toppen

 

Gode veger, kommunikasjoner og vatn til alle  

Gode veger er viktig for folks livskvalitet og for å holde næringslivets kostnader nede. I forrige periode økte vi veginvesteringene, og styrket vegvedlikeholdet. Senterpartiets mål er å redusere vedlikeholdsetterslepet på kommunevegene i løpet av perioden, selv om dette må vente noe i starten av perioden. Vi vil fortsette fornying av vann- og avløpsnettet og utbygging av vatn til alle på like vilkår, men investeringsvolumet/-tempoet må stå i rimelig forhold til gebyrnivået, jf. renteøkningen. Alle i kommunen skal ha tilgang på høyhastighets fiberbredbånd.

Senterpartiet i Steinkjer vil:

 • Fortsette arbeidet for å redusere vedlikeholdsetterslepet på kommunevegene.
 • Tilrettelegge for gående og syklende, og styrke trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunen må sertifiseres som «Trafikksikker kommune». Trafikksikre skoleveger og skoleområder prioriteres.
 • Arbeide for nødvendig opprustning og utbedring av viktige fylkesvegstrekninger i kommunen.
 • Arbeide for gjennomføring av veg- og jernbaneplanene mellom Steinkjer og Trondheim, med to tog i timen innen 2027, rask realisering av tunnelen gjennom Langnesberga og 4-felts E6 gjennom Innherred i løpet av NTP-perioden.
 • Sikre vatn av god kvalitet. Det er et mål å bygge ut kommunalt vatn til alle som ønsker det på like vilkår, og registrert venteliste for dette bør være avviklet i løpet av valgperioden.
 • Sikre et kommunalt avløpsnett av god kvalitet for å minimere forurensning, lekkasjer og skader på natur, miljø, eiendom og infrastruktur.
 • Følge opp kommunens parkplan. Videreføre ordningen med støtte til estetiske tiltak i grendesentra.
 • Ferdigstille full bredbåndsdekning i kommunen. Dette skal nå være fullfinansiert fra kommunens side.

Til toppen

Klima og miljø

Trusselen om store klimaendringer, tap av biologisk mangfold og spredning av skadelige stoffer må løses globalt, men også i små og store lokalsamfunn verden over. Vi i Steinkjer skal ta vår del av ansvaret, være føre var og arbeide for et bærekraftig kretsløpssamfunn. Kommunen skal bli klimanøytral så raskt som mulig. Kommunens klimaregnskap skal følge opp dette.

Senterpartiet i Steinkjer vil:

 • Løfte bærekraft gjennomgående i kommunen, samt i planstrategien og ved fornyingen av kommuneplanens samfunnsdel.
 • Miljøsertifisere Steinkjer kommune og foretakene.
 • Kommunen skal legge til rette for og inspirere til at flere bruker sykkel som transportmiddel, særlig i bynære områder
 • Innbyggerne og kommunen skal sørge for at mer av husholdningsavfallet blir gjenvunnet og brukt på nytt.
 • Iverksette tiltak i en tidlig fase for å hindre sjenerende opphoping av avfall på private eiendommer, gjerne i samarbeid med andre kommuner
 • I dialog med Trøndelag fylkeskommune og AtB ta initiativ til en ordning med grønn transport for ungdom fra bygdesentrene som en utvidelse av ordningen med fleksibel transport.
 • Støtte opp om Mære landbruksskole som nasjonalt senter for klima og energi i landbruket.
 • Ha en aktiv skogpolitikk som legger til rette for CO2-binding og bruk av trevirke. Aktive beitenæringer er positivt for det biologiske mangfoldet.
 • Revidere kommunens handlingsprogram for klima og miljø.
 • Nytte mulighetene som ligger i statlig sikrede friluftsområder for statlige medfinansiering av tilretteleggingstiltak.
 • Videreføre arbeidet med energiøkonomisering og fokuset på å redusere energiforbruket. Vurdere solenergi på kommunale bygg.
 • Bruke tre som bygningsmateriale i kommunale bygg.
 • Arbeide for to tog i timen, økt bruk av Trønderbanen og videreutvikling av byfleksen/fleksibel transport sammen med AtB.
 • Lande samarbeidsavtalen med fylkeskommunen for Innherredsbyen og utvikle denne videre til en regionvekstavtale med staten. 
 • Videreutvikle samarbeidet i avfallssektoren med mål om økt verdiskaping av avfallsressursene.
 • Fortsatt ha ordning for innsamling av såkalt herreløst avfall, og bidra til redusert plastbruk.
 • Delta i arbeidet med å bekjempe fremmede arter.

Til toppen

 

Trygg styring

Steinkjer kommunes økonomi er svært stram. Kostnads- og renteveksten siste år har forsterket dette. Vi skal og må snarest tilpasse økonomien og utvikle tjenestene til dagens og framtidas forutsetninger. Omstillings- og utviklingsarbeidet er godt i gang, både i kommunen og Steinkjerbygg KF. Steinkjerbygg KF selger nå ned eiendomsmasse de/kommunen ikke lenger trenger, formålet med investeringene er i mange sammenhenger realisert. Det trengs imidlertid ytterligere grep, og disse må tas snarest, hver dag og løpende. Vi skal komme oss gjennom dette med en raskest mulig realisering av vedtatte omstillinger, med endrings- og utviklingsvilje, vi må tørre å tenke nytt i det meste av tjenester, og gjennom et innovativt fornyingsarbeid skal vi gjøre det mulig å utvikle tjenestene på nye måter. Det pågår nå et stort utviklingsarbeid i hele kommuneorganisasjonen og det er særdeles viktig at vi gjør de rette og framtidsrettede grepene innenfor omsorgen og i den samlede oppvekststrategien, det er her de store pengene går. Alle skal ha honnør for hver sine bidrag: Ledere, tillitsvalgte, verneombud og alle ansatte, og også folkevalgte. Endringer i de økonomiske rammebetingelsene, vil påvirke mulighetene til å nå de ambisjonene vi har for kommunen og Steinkjersamfunnet. Det beste grunnlaget for en god utvikling av kommunen og realisering av våre mål og ambisjoner er å snarest tilpasse økonomien til rammene.

Senterpartiet i Steinkjer vil:

 • Snarest tilpasse økonomien til dagens og framtidas forutsetninger. Sikre god økonomistyring.
 • Arbeide mot nasjonale myndigheter for en mer «riktig» fordeling mellom kommunene mht. inntektsfordeling/-utjevning ut fra befolkningssammensetning, geografi, ressurskrevende tjenester mmm.
 • Nytte den lange erfaringen og kunnskapen vår både til kommuneorganisasjonen og Steinkjersamfunnet, fra bygd til by, til å få kontroll på økonomien og samtidig ta vare på og videreutvikle grunnleggende viktige tjenester i hele kommunen.
 • Ta nye initiativ i bolig-, jobb- og arbeidslivspolitikken, vi må lykkes bedre på dette området og det vil ha positive effekter direkte inn i kommunebudsjettet, eksempelvis mht økonomisk sosialhjelp.
 • Ta initiativ til forsøksordninger på områder som kan bidra til kostnadsreduksjoner, eksempelvis i skjæringspunktet mellom Helse Nord-Trøndelag og kommunen på rus/psykiatriområdet, både mht lovverket og finansiering av tryggere boligløsninger og tjenestetilbud for å unngå svært dyre institusjonsplasseringen i private stiftelser. Dette kan gjerne også skje i samarbeid med nabokommuner.
 • Være sultne på utviklings- og innovasjonsprosesser for en langsiktig bærekraftig tjenesteutvikling, bruk av ny teknologi, nye arbeidsmåter mv.

Til toppen

 

Åpen lys og glad

Steinkjer skal være en samarbeidende og samskapende kommune, som gir gode tjenester og legger til rette for den enkeltes talent og muligheter. Alle skal møtes med en positiv grunnholdning. Kommunen skal være en utviklingsorientert og lærende organisasjon, som høster erfaring av feil og avvik som kan oppstå. Et godt arbeid for mangfold og inkludering vil være en styrke for Steinkjer. Arbeidsgiverpolitikken er svært viktig, det er de ansatte som er kommunens viktigste ressurs. Senterpartiet mener at god økonomistyring er det beste grunnlaget for gode tjenester til Steinkjers innbyggere.

Senterpartiet i Steinkjer vil:

 • Arbeide systematisk med bruker-, elev-, ungdoms- og innbyggermedvirkning, samt en ny samspillsavtale med bolystgruppene slik at vi sammen kan utvikle kommunen videre. Lokaldemokratiet må utvikles og fornyes. Målet er en samarbeidende, samskapende og enda mer bærekraftig kommune.
 • Være stolte av mangfold, - kjærligheten, menneskeverd og trygghet er for alle.  Steinkjer er for alle.
 • Forsterke og fornye integreringsarbeidet, slik at flere kan bidra med sine ressurser i et mangfoldig Steinkjer-samfunn.
 • Tilrettelegge bedre for innbyggere med sørsamisk tilknytning, delta i den samiske folkehelseundersøkelsen og lande det samiske navnet på Steinkjer inkl. skilting.
 • Legge stor vekt på samhandlingen med de tillitsvalgte, blant annet gjennom trepartssamarbeidet. Utvide administrasjonsutvalget til formannskapet og tillitsvalgte. Fagopplæring, kompetanseutvikling, rekrutteringstiltak og en aktiv livsfasepolitikk er nødvendig for å sikre kommunen tilgang på kompetanse i framtida. Arbeidet for økt nærvær, større stillingsstørrelser og heltidskultur forsterkes ytterligere. Lederansvaret understrekes.
 • Opprette flere lærlingeplasser.  Ha krav om bruk av lærlinger og seriøsitet i arbeidslivet overfor leverandører til kommunen.
 • Legge prinsippet om universell utforming til grunn for all kommunal virksomhet. Det er viktig med en god samhandling med de funksjonshemmedes organisasjoner.
 • Bruke den kommunale rådsstrukturen slik at berørte parter og grupper med særskilte behov blir godt hørt i den kommunale beslutningsprosessen. Utvide og styrke det interkommunale samarbeidet for å skape bedre tjenester og større utviklingskraft.

Til toppen

 

Senterpartiets grunnsyn

 • Bygge samfunnet nedenfra
 • Et levende folkestyre og gode lokalsamfunn skal gi folk trygghet
 • Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet
 • Desentralisering av bosetting, makt og kapital
 • Nasjonal råderett over naturressursene
 • Jorden er en arv vi forvalter på vegne av kommende generasjoner
 • Like rettigheter uavhengig av kjønn, hudfarge, tro og seksuell legning
 • Kulturell identitet bygd på den kristne og humanistiske kulturarven
 • Trygghet for liv, oppvekst, helse og eiendom
 • Rettferdig fordeling både nasjonalt og internasjonalt
 • Privat eiendomsrett for de mange
 • Blandingsøkonomi

Våre hjertesaker: Nær folk, heile Norge, norsk mat, trygghet, Nei til EU, norske arbeidsplasser

#heilesteinkjer

 

Til toppen