Meny
119A7297-2

Valg 2023

Senterpartiet har hjerte for hele Trøndelag

Verden endrer seg og vi med den. Vi må sikre at vi klarer å lære oss noe nytt, får mer kunnskap om hvordan vi skal gjøre ting annerledes i dag og for framtida. Kunnskap er i dag tilgjengelig på mange måter. Vi skal bidra til at vi gjennom utdannings- og forskningsmiljøene i fylket skal sette mål for trøndersamfunnet slik at vi sammen klarer å gjennomføre det grønne skiftet i årene framover, der vi både kutter utslipp og skaper nye arbeidsplasser. I 2030 skal vi feire og markere vår sterke historie samtidig som vi skal fortsette å utvikle oss for framtida.  

Se hele fylkestingslista her

Kortversjon av fylkestingsprogrammet

Fram mot jubileet i 2030 er Trøndelag og verden i omstilling og endring. I årene som kommer mener vi det er viktig å styrke vår beredskap, vi vil omstille samfunnet vårt med kunnskap og engasjement og vi ønsker å skape framtidstro for våre barn, barnebarn og nye trøndere. Med disse stikkordene sier vi noe om retningen for hvordan Trøndelag skal utvikle seg i årene framover. Les mer her 

Sentralt i Sp´s verdigrunnlag er at vi vil bygge samfunnet nedenfra. Et levende folkestyre og gode lokalsamfunn skal gi folk trygghet. Les mer om Senterpartiets verdigrunnlag her

I tillegg til dette verdigrunnlaget har vi i Trøndelag definert 4 rettesnorer for vårt arbeid, de kan du lese mer om her

Ungdommer har mange muligheter for utdanning i Trøndelag! Et desentralisert tilbud skal sikre at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig samtidig som vi skal ta godt vare på de som må bo på hybel. Ungdom er engasjert i mange spørsmål og Senterpartiet skal være garantisten for at ungdommene i Trøndelag har medvirkningsorgan gjennom Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutvalg. Les mer her

Den økonomiske situasjonen for fylkeskommunen er utfordrende. I tillegg viser demografiutviklingen at det skal bli flere eldre trøndere og færre yngre. Dette utfordrer tjenesteproduksjonen vår. Vi mener at investeringer som skaper gode løsninger for bosetting og klima i tillegg til at de er økonomisk lønnsom må prioriteres. Les mer her

Vi kan alle på vårt vis bidra til å nå feelles mål om klimautslipp. Gjennom aktiv bruk av innkjøpsmakt kan vi handlee lokalt og sette miljøjkrav i reeglemeenter. Vi ønsker å støtte opp under tiltak som bidrar til økt kunnskap og bedre ferdigheter innen bærekraftig ressursbruk.Les mer her

Utdanningstilbudet vårt skal tilby framtidsretta utdanning som er etterspurt av næringslivet. Nærskoleprinsippet skal brukes som inntaksmodell. Vi ønsker å videreutvikle Trøndelagsmodellen slik at flere kan bidra med sine ressurser inn i arbeidslivet. Vi har som mål at mer enn 80% skal ha fullført utdanning innen 5 år, og et av tiltakene her er å sikre nok lærlingeplasser i tett samarbeid med næringslivet. Les mer her

I Trøndelag har vi mange komplette verdikjeder og et bredt utvalg av vare- og tjenesteproduksjon. Trøndelag er et matfylke, over 20% av Norges matforbruk produseres her. Reindrifta er vesentlig i den sørsamiske kulturen. Trøndelag er landets største oppdrettsfylke. Industriklynger og reiselivsaktører ligger spredt rundt omkring i hele Trøndelag. Tilgang på kraft er en begrensende faktor for utvikling og vekst, samtidig som vi har et økende behov for arbeidskraft. Les mer her

Trøndelag har et rikt og mangfoldig idretts- og kulturliv i hele fylket. Sammen med frivillige gjør våre kulturinstitusjoner   mye viktig arbeid for å forvalte felles kulturarv. Vi i Senterpartiet mener det er viktig at alle skal ha tilgang på gode kulturopplevelser der de bor. Folkehelsearbeidet skal gi trønderne økt livskvalitet. Fylkets tannhelseklinikker må styrkes. Les mer om kultur og folkehelse Les mer om tannhelse

Samferdselspolitikken vår skal bidra til å binde hele Trøndelag sammen, også med resten av Norge. Kollektivtilbudet i distriktene med jernbane, buss, ferger og hurtigbåter må være tilpasset lokalsamfunnets behov. Fylkeskommunen har en viktig rolle innenfor miljøpakkens område og vil arbeide for å nå målene som er satt. Full bredbånds- og mobildekning i hele fylket er viktig både for at næringslivet skal kunne vokse og utvikle seg og for at alle trøndere skal føle seg trygge. Les mer her

Trøndelag har ca 6.500 km fylkesveg i tillegg til mange bruer, tuneller og fergekaier. Høy trafikksikkerhet og god framkommelighet er viktig for oss i Senterpartiet. Samtidig er vi bekymret for det store vedlikeholdsetterslepet på vegene våre. Klimaendringer og ekstremvær utfordrer vedlikeholdsbudsjettet vårt ytterligere. Miljøpakkens handlingsplan vil bli viktig for all samferdsel i trondheimsregionen i årene som kommer. Les mer her

Senterpartiet ønsker å se mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid, bla gjennom EØS-avtalen. Med et urolig verdensbilde er det fortsatt behov for at vi tar imot nye trøndere. Kontakten med våre naboer i øst er mer aktualisert enn noen gang. Felles prosjekter gjennom Interreg bidrar til økt forståelse og mer kunnskap. Les mer her

Arbeidsgiverpolitikken til fylkeskommunen skal bidra til at ansatte får arbeidsrom til å gi innbyggerne gode tjenester. En revidert arbeidsgiverpolitikk er vedtatt i oktober 2022 og ligger til grunn for arbeidet. Fylkeskommunen er en av de aller største eiendomsaktørene i Trøndelag med over 500.000 kvm bygg. Vi vil at fylket skal bruke sin innkjøpsmakt både for å nå klimamål og styrke trøndersk næringsliv. Les mer her