Meny
Per-Asbjørn_foto Senterpartet
Andreas Jørvum Svendsen/ Per-Asbjørn Andvik, Styremedlem Vestfold Sp/ Fylkesordførerkandidat Sp, Vestfold

Dette trenger eldreomsorgen!

Det er sommer og sol, det begynner å bli varmere i været, og vi alle gleder oss over tiden som kommer. Vi i Vestfold Senterparti har ikke glemt den tiden nå på nyåret hvor vi hadde mange oppslag og artikler over hvordan det sto til i det norske helsevesenet. Først og fremst så må det sies at ansatte i det norske helsevesenet gjør en veldig god jobb. I 2021 så kom den amerikanske stiftelsen «The Commonwealth Fund» ut med en undersøkelse som viste at Norge kom best ut av samtlige land. Undersøkelsen var basert på fem forskjellige kriterier; tilgang, behandling, effektivitet, rettferdighet og resultater. Mye av dette er takket være alle de som jobber i helsevesenet. De går på jobb for at du og jeg skal få de best mulige tjenestene.

Gode offentlige helsetjenester starter og avslutter med tilgangen på dyktige fagfolk.

På tross av gode meritter er det fremdeles et forbedringspotensial i helsesektoren. De tre store satsingsområdene rekruttering, bemanning og kompetanseløft, er vi nødt til å bruke mer ressurser på. Vi i Vestfold Sp har et stort fokus på disse områdene, og på årsmøtet i Vestfold Sp, vedtok vi en resolusjon som vi mener vil gjøre en stor forskjell.

Kompetanseløft og rekruttering i helsesektoren

Det er store utfordringer med å rekruttere nok arbeidskraft med riktig kompetanse til helsesektoren, både her i Vestfold og i resten av landet. Vi trenger kvalifisert helsepersonell til både kommune- og spesialisthelsetjenesten. På sykehjem, i hjemmetjenesten og på sykehus er det pasienter med flere diagnoser og et mer komplisert sykdomsbilde enn tidligere. For å sikre faglig forsvarlig helsehjelp, god pleie, omsorg og verdighet i alle livets faser, trengs det bemanning med riktig kompetanse. Vi må legge til rette for at vi bruker fagfolkenes kompetanse best mulig. Det vil vi gjør gjennom god organisering og riktig oppgavedeling. Da vil det bli mer tid til gode relasjoner, helsehjelp og omsorg.

Vi mener at det er viktig at regjeringen gjør de rette økonomiske prioriteringer og tiltak for å møte rekrutteringsutfordringene vi allerede har i helsesektoren i hele Norge og i Vestfold. Samfunnet har stort behov for motiverte arbeidstakere som ønsker å videreutvikle kompetansen sin, og bli værende i yrkeslivet, for å møte fremtidens utfordringer. Det er viktig at vi bruker de ressursene vi allerede har og legger til rette for å øke kompetansen til eksisterende helsepersonell. Derfor ønsker vi at det skal komme på plass en tilskuddsordning som vil gjøre det mulig for kommunene å søke et tilskudd. Slik at man kan etterutdanne eksisterende helsepersonell for å øke kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette mener vi vil være et fremtidsrettet og et riktig steg for å øke kompetanseutvikling i helsesektoren.

Vi i Vestfold Sp mener at det må bli lettere å få en høyere yrkesfaglig utdanning. Y-veien har vært et flott tiltak i forskjellige yrkesgrupper for å øke kompetansen og opptak til høyere utdanning uten studiekompetanse. I 2014 så fikk Sp og Ap et enstemmig storting med på å opprette en Y-vei for helsefagarbeider til sykepleiere. Men utfordringen med det vedtaket var at det bare gjaldt de opp til 25 år. En annen utfordring har også vært at høyskolene selv ikke har tilbud om denne studieveien. Dette gjør at det blir utfordrende å søk på denne utdanningen.

Vi mener at det må utredes og åpnes opp for at helsefagarbeidere som har bestått fagbrev, men mangler generell studiekompetanse, også skal kunne kvalifisere til å søke seg til helseutdannelse på høyskolenivå. Dette må gjelde for alle aldersgrupper og det bør pålegges høyskoler i hele landet å tilby disse yrkesfaglige utdanningene. Dette vil på sikt gjøre at vi kan utdanne enda flere, høyt kvalifiserte helsepersonell i Norge.

Et annet grep for å få økt kompetanse og rekruttering til helsesektoren, er å kvalifisere dem som har utdanning fra land utenfor EU/EØS. Vi må bli flinkere til å ta i bruk og utnytte innvandreres kompetanse bedre. Vi ser at migrerte sykepleiere som er utdannet fra land utenfor EU, møter ulike og til dels kompliserte myndighetskrav når de kommer til Norge. Det skal være høye kriterier for å få norsk autorisasjon, men vi må samtidig ha et fokus på å bruke den kompetansen som disse menneskene har. Sykepleiere utdannet i land utenfor EU er en viktig ressurs for norsk helsevesen, og det er stort behov for deres kompetanse.

Alle som bor i Norge, skal, ifølge Barne- og inkluderingsdepartementet, gis mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv. Arbeid er nøkkelen til økonomisk selvstendighet, samfunnsdeltakelse og likestilling. Derfor må det tilrettelegges for at universiteter og høyskoler har utdanningsløp for å tette gap og komplementere en allerede fullført utdannelse, over til norsk standard.