Meny
Kathrine i grønt ute_foto Karoline Lie

Fylkesleders tale årsmøte 2022

Her kan du lese fylkesleder Kathrine Kleveland sin tale til årsmøtet 2022.

Gode årsmøte og gjester

Vi åpner fylkesårsmøtet med et mørkt bakteppe i år. Det er umulig å åpne her uten å kommentere krigen i Ukraina der Russland har brutt folkeretten, Putin og Lavrov kom med åpenbare løgner og vi følger en krig i Europa som stadig bryter nye grenser. Vi kan nesten ikke tro er sant.

Mennesker på flukt, fortvilelse, død og usikkerhet i Europas neststørste land. Regjeringa med en klok statsminister i Støre og sentrale statsråder fra Senterpartiet holder oss orientert om kollektiv fordømmelse, bidrag på ulike måter og at vi skal ta imot vår del av flyktninger.

Senterpartiet har vært opptatt av å få på plass en totalberedskapskommisjon og har foreslått det i Stortinget før. Nå er vi i regjering og nå er den satt ned med tidligere forsvarsjef Harald Sunde som leder, over 20 år etter forrige kommisjon. Politikk virker!

Beredskap handler også om matberedskap. Og når vi vet at Russland og Ukraina er verdens to største kornkamre med 1/3 av alt matkorn i verden, er kornberedskap et naturlig tema.

Også her har Senterpartiet holdt kornberedskapstanken varm. Da andre bygde ned, bygde leiligheter, etterspurte Senterpartiet beredskapslager for korn. Vi kan heller ikke fortsette å bygge ned matjorda.

Statens hovedoppgave er å sørge for sikkerhet og trygghet for innbyggerne. Senterpartiet har gjennom mange år frontet god politikk på beredskapsfeltet. Det handler om saker innen ulike fagfelt, både militært og sivilt, innen det offentlige, private og frivillige.

Forsvaret, matforsyning, digitale tjenester, legemidler, vaksiner, klima, terrortrusler, migrasjon.

Jeg vil spesielt nevne bredbåndbånd og mobildekning til alle. Dette temaet har vært oppe også i sentrale Vestfold flere ganger, blant annet fra lokallagsleder Eliza Gudem i Larvik. Nå er det et eget punkt i Hurdalsplattformen «Alle innbyggere skal ha tilgang til bredbånd. Politikk virker!

Senterpartiet er etter fjorårets valg landets tredje største parti med 28 stortingsrepresentanter, og sitter nå i regjering med 8 statsråder. Historisk godt valg bare slått av EU-valget i 1993.

Senterpartiet nådde fram til velgerne med et troverdig budskap og et tydelig alternativ.

Senterpartiet var det partiet som gikk mest fram i stortingsvalget 2021. Kan jo også minne hverandre på at Senterpartiet hadde medlemsvekst 7 år på rad og er det partiet som har gått mest fram de fire siste valgene. Velgerne stemte på oss fordi de ville ha vår politikk.

For Vestfolds del nådde vi målet og ble representert på Stortinget igjen. Vi greide det sammen! Takk for enormt stor innsats!

Hver dag gjennomføres politikken vi gikk til valg på. Jeg håper dere har lest den offensive Hurdalsplattform. Det kan nesten virke som at mange har glemt hvor mye bra som står i Hurdalsplattformen.

Vi utformer hver dag god politikk for å komme folks utfordringer i møte. Budsjettforliket ga blant annet enormt løft til kommunene. Regjeringen skal legge fram en forpliktende og tidfesta plan for å tette inntektsgapet i landbruket, og har i tilleggsforhandlingene gitt 754 millioner i kompensasjon.
Nå rulles det ut 146 faste politistillinger i distriktene og 20 polititjenestesteder gjenopprettes. Andre eksempler er økt pendlerfradrag, 500 nye studieplasser for sykepleierutdanningen i hele landet, 12 timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger og at barnehageprisen reduseres med 2 800 kroner i året.

Samtidig er det ikke tvil om at koronaoppblomstring og strømkrise ga oss en krevende start. I strømkrisa har denne regjeringa for første gang brukt et nytt instrument, det å betale tilbake for en vare som er for dyr, strøm. I tillegg har ulike strømpakker, bostøtte, økt sosialhjelp blitt vedtatt.
En viktig grunn til at Norge ble velferdssamfunn er nasjonal kontroll over energipolitikken. Først må vi gjøre noe med situasjonen nå, deretter skal vi se hva energikommisjon som nå gjennomgår den norske energipolitikken kommer til, så vi unngår at dette skjer igjen.


Når det gjelder koronaen er det bare å takke kommunene som har vist at de takler en pandemi og har tatt ansvaret ved å gjennomføre tiltak som stadig endrer seg. Vi har mye å være takknemlige for i vårt land!


Visste du at vi i Vestfold har 22 middelalderkirker, det er rekordmange.

Senterpartiet har lenge vært opptatt av vedlikehold av middelalderkirkene og har i flere statsbudsjettforslag lagt inn økt støtte til vedlikehold.

Med Senterpartiet i regjeringen skal de verneverdige og fredede kirkene i landet nå få et nødvendig løft som skal sikre nasjonale kulturminner for fremtidige generasjoner. 

Senterpartiet vil ruste opp norske middelalderkirker til 1000-årsmarkeringen av Slaget på Stiklestad i 2030.

Hurdalserklæringen slår fast at middelalderkirkene i stein skal settes i stand fram mot Stiklestadjubileet i 2030 og regjeringen har handlet raskt for å nå dette målet.

Det er et nasjonalt ansvar å ta vare på kulturskattene våre. Senterpartiet tar ansvar, og nå har vi også besøk av statsråden for kirkepolitikken. Politikk virker.

Fra 1. januar 2024 bor vi i Vestfold fylkeskommune igjen! Da et klart flertall i Vestfold og Telemark ville reversere Solbergregjeringas tvangssammenslåing, lytter regjeringa til lokaldemokratiet og oppløser de tvangssammenslåtte fylkeskommunene som har sendt søknad.

Vi i Senterpartiet vil gi fylkeskommunene mer ansvar, verken ribbe eller fjerne det midterste folkevalgte nivået, slik flere andre partier vil.

Skal vi lykkes med å videreutvikle næringslivet, med klimaarbeidet og å utvikle hele Norge så trenger vi mer lokaldemokrati og flere som ser muligheter.

Fylkeskommunene leverer allerede gode videregående skoler, framtidsretta samferdselsløsninger, folkehelse, tannhelse, kulturminner, bygningsvern, fylkesbibliotek og kulturtilbud vi blir klokere av.

I tillegg har fylket ansvar for utviklingen i regionen med blant annet overordnet planarbeid, næringsutvikling og miljøoppgaver. Fylkes­kommunene har for eksempel ansvar for cirka 44 000 kilometer vei. Fylkene har vist seg å være gode veieiere etter at de overtok store deler av det statlige veinettet. Og fylkene er klare for mer ansvar. Vestfold er klar for nye oppgaver!

Fylkeskommunene har et helt sentralt ansvar for distriktspolitikken. Jeg er derfor glad for at regjeringen vil gjennomgå og styrke virkemiddelapparatet og fylkeskommunenes rolle. Vi må bruke alle verktøy i verktøykassa for å få det til.

Et av verktøyene er regjeringens nye distriktsmelding som skal legges fram for stortinget våren 2023. Alle fylkeslag oppfordres til å holde møter før fylkesstyret samler innspillene og sender til kommunalfraksjonen på Stortinget (som blant annet er meg) som skal sammenfatte og overlevere innspillene til departementet.

I år det frivillighetsåret og det er verdt å feire! Frivilligheten skaper gode møteplasser hvor vi på tvers av våre ulikheter, møtes og deltar i meningsfulle aktiviteter.

Senterpartiet har vært særlig opptatt av å styrke barne- og ungdomsorganisasjonene under koronapandemien og regjeringen øker derfor grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene med 4 millioner kroner.

Senterpartiet har flere ganger blitt kåret til beste parti på frivillighetspolitikk. Nå har de frivillige organisasjonene fått full momskompensasjon. Politikk virker!

Frivilligheten skaper lokalt engasjement, fellesskap og sterke lokalsamfunn. Frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet spiller også en nøkkelrolle i integreringsarbeidet.

Ved for eksempel å følge Olav Nordheims Kjærkebygda Nærnytt som viser mange eksempler på hva frivillighet betyr i en kommune som Larvik.

Og om dere trodde at dette skulle bli en fylkesleders tale fra Kathrine uten skolemat tar dere selvsagt feil. Jeg sier bare, det står i Hurdalsplattformen at:

Regjeringen vil gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv. Neste torsdag skal jeg forrresten åpne en Sjømatfestival på Holmestrand videregående skole, så sunn matglede og mette elever blir også med i denne talen.

Politikk handler om å gjøre hverdagen bedre for mennesker! Jeg sier ofte at Senterpartiet har hverdagspolitikk for hverdagsmennesker. Hva er ditt politisk prosjekt? Hva brenner du for, og hvorfor er du med i politikken?

Mange av oss her er privilegerte å ha ulike verv. Trygve sier at en lederstilling og et verv er å være et redskap for folket, at det er ikke et mål i seg sjøl og heller ikke et middel til makt.

Jeg for min del kom rett inn i partipolitikken som stortingskandidat 2012, og har vært del av en eventyrlig reise fram til Vestfold igjen fikk stortingsrepresentant. Stor tillit og overveldende, men først og fremst viktig for Vestfold å bli representert på Stortinget. Jeg gjør mitt beste i samarbeid med Vestfoldbenken, og i kommunal- og forvaltningskomiteen som ble min komité.

Her i denne historiske møtesalen ble jeg valgt til fylkesleder i 2014. Det var stas med besøk av Trygve som var innstilt og ble valgt til partileder samme våren. At jeg også ble valgt inn i sentralstyret og fikk tillit til fem interessante år er også en del av min politiske historie så langt.

Senterpartiet skal fortsette kampen for tjenester nær folk, for levende distrikter og et solid næringsliv i hele landet. Vi skal endre og gjøre forskjell, men ikke med de store spranga. Vi må lage planer som folk har tillit til. Derfor gjennomføres også en tillitsreform nå. Politikk virker!

Men ingen av oss klarer å gjennomføre noe alene. Vi er avhengig av samarbeid, av flertall, av å oppnå enighet for å få gjennomslag. Takk til deg for det du bidrar med. Med det ønsker jeg oss alle et riktig godt fylkesårsmøte!