Meny

Arkitektur

Publisert : 18.08.2021

Senterpartiet mener vi ikke kan bygge nye dyre byggninger uten å involvere de som skal leve i og rundt de. Vi må sikre mer innbyggermedvirkning i byggeprosesser, de estetiske retningslinjene må gjennomgås og vi må sikre at et mangfold av stilarter representeres i våre nybygg. 

Byggs utforming er viktige for trivsel og gode bo- og stedsmiljø. De er også viktige bærere av tradisjoner og kulturarv. Derfor vil Senterpartiet bidra til at nybygg og stedsutvikling skjer i samsvar med et steds egenart og etter samråd med lokale folkevalgte og med mye mer aktiv innbyggermedvirkning enn tilfellet er de fleste steder i dag.

Senterpartiet ser det også som positivt dersom kommuner selv vedtar estetiske retningslinjer for sine tettsteder, det er viktig å beholde den lokale særegenheten i hvert enkelt lokalsamfunn. Med dette for øyet bør også kommunene se på muligheter for å gjenbruke bygg heller enn å bygge nytt. I tillegg til at dette bidrar til å ivareta et steds egenart har gjenbruk vesentlig lavere klimautslipp.