Meny

Bistand

Publisert : 22.06.2021 #Utenriks og forsvar

Senterpartiet mener at Norge fortsatt skal ha en ambisiøs politikk for utviklings- og nødhjelp, innrettet for å møte mottakernes behov.

Bistand er fortsatt viktig for mange land, og uten fortsatt høy bistand vil verden ikke lykkes med å nå bærekraftsmålene. Norge bør, som et rikt land, fortsatt gå foran i kampen mot fattigdom. Senterpartiet støtter en politikk som bidrar til utjevning både mellom land og i land. Senterpartiet mener at Norge fortsatt skal ha en ambisiøs politikk for utviklings- og nødhjelp, innrettet for å møte mottakernes behov.

Senterpartiet mener norsk bistand kan effektiviseres betydelig slik at en større andel av midlene når frem til dem som trenger den og mindre forsvinner i administrasjon og til drift. Flest mulig bistandsprosjekter bør være langsiktige og ha forutsigbar finansiering.

Mat er avgjørende for å sikre god ernæring, helse og mulighet til å utdanne seg og arbeide. Senterpartiet vil at Norge skal ta internasjonalt lederskap i å løfte matsikkerhet og bærekraftige matsystemer på utviklingsagendaen. Senterpartiet vil stimulere til klimasmart landbruk som ivaretar de enkelte landenes mulighet til å produsere mat for egen befolkning, som bevarer biologisk mangfold, og der småbønder ikke blir redusert til sesongarbeidere. Utviklingspolitikken bør i større grad dra veksler på den godt organiserte samvirkemodellen som finnes i norsk landbruk.

Tilgang på grunnleggende infrastruktur som energitilførsel, vann, avløp og renovasjon er avgjørende for å bedre helsa i befolkningen i mottakerlandene. Sammen med satsing på universelle helsetjenester bidrar dette til økt livskvalitet.

Norge må også ta en aktiv rolle i arbeidet for å sikre trygge fødsler og selvbestemt abort, og prioritere arbeidet for å hindre barneekteskap, vold og overgrep.


Senterpartiet vil:
– At Norge skal bevilge minst 1 % av BNI[3] til utviklingshjelp. Oppfyllelse av bærekraftmålene må være en hovedmålsetting i stortingsperioden 2021–2025, og særlig retten til vann, mat og helse.
– Bruke norsk bistandspolitikk aktivt for å sikre verdens voksende befolkning nok mat. Det må samtidig satses på klimasmart landbruk for å redusere utslippene og forebygge negative konsekvenser av klimaendringene. Dette innebærer at en større andel av bistandsmidlene må gå til landbruk.
– Videreføre Norges ledende rolle globalt for å sikre tilgang til utdanning under humanitære kriser.
– Utnytte og initiere fornybare energiløsninger med blant annet solenergi.
– Arbeide for at kvinner og barn i hele verden får rett til å foreta egne valg og bestemme over sine egne kropper og eget liv. Det er særlig viktig å prioritere kvinner og barn i krisesituasjoner, siden de da er sårbare for overgrep og menneskehandel.
– Etablere en ordning for midlertidig opphold i Norge for menneskerettsaktivister som ikke kan oppholde seg i hjemlandet.
– Bidra sterkere til internasjonalt arbeid for refinansiering og sletting av illegitim og ikke-bærekraftig statsgjeld i fattige land.
– Styrke støtten til sivilsamfunn og internasjonal fagbevegelse.
– Arbeide for større langsiktighet og mer forutsigbarhet i bistandsprosjekter.

Relaterte personer

Anne Beathe Tvinnereim

Nestleder og utviklingsminister Les mer