Meny

Bolig

Publisert : 22.06.2021 #Kommunal og forvaltning

Bolig er et velferdsgode på linje med arbeid, helse og utdanning.

Bolig er et velferdsgode på linje med arbeid, helse og utdanning. En trygg og stabil bosituasjon er en nødvendig ramme rundt alle menneskers liv. Boligpolitikkens betydning for velferd og utvikling må løftes fram og styrkes. Det er et mål for Senterpartiets boligpolitikk at det skal være mulig for flest mulig å eie sin egen bolig. Velfungerende leiemarkeder for de som i kortere eller lengre perioder er best tjent med å leie bolig, må også sikres.

Situasjonen for ungdom som skal inn på boligmarkedet, er blitt vanskeligere. Senterpartiet mener at tiltak for å forbedre situasjonen for førstegangsetablerere må intensiveres. Det er også en stor utfordring at mange vanskeligstilte og personer med særlige behov mangler boligtilbud og at gruppen med bostedsløse ikke minker.

Senterpartiet vil motarbeide ubalanser i boligmarkedet. Sterkt prispress i enkelte byområder og manglende samsvar mellom byggekostnader og panteverdier i mange distriktsområder viser behovet for en politikk som motarbeider sentralisering og sikrer bedre balanse i befolkningsutviklingen mellom by og land, til beste for innbyggerne begge steder.

Det er ikke bare de sosiale forskjellene som må utjevnes i boligpolitikken, også de geografiske må gjøres noe med. I dag kan det være vanskelig å bygge ny bolig i flere distrikter fordi det er dårlig samsvar mellom byggekostnadene og den markedsverdien huset får når det er ferdig. Dette kan igjen føre til at folk får problemer med å få vanlig boliglån. Dagens grunnlån i Husbanken treffer dårlig i mange regioner med boliger som har lav pantesikkerhet og hvor det er liten andrehåndsomsetning. Det er derfor behov for tilpasninger i lånemodeller og utredning av nye typer lån gjennom husbanken.

Senterpartiet vil:

– Styrke de boligpolitiske virkemidlene i Husbanken, slik at kommunene blir best mulig i stand til å gjennomføre en aktiv boligpolitikk tilpasset lokale behov.
– Gjeninnføre Husbankens midler til stedsutvikling i kommunene.
– At Husbanken skal gi gunstige lån til bygging av utleieboliger.
– Forenkle plan- og bygningsloven slik at planprosessene går raskere og færre byggetiltak blir søknadspliktige.
– Forbedre førstegangsetablereres situasjon på boligmarkedet gjennom styrking av BSU-ordningen. Ordningen skal være forbeholdt førstegangsetablerere.
– Støtte leie-til-eie-modeller i boligmarkedet.
– Styrke de av Husbankens virkemidler som bidrar til at flere vanskeligstilte kan eie egen bolig.
– Hindre «hyblifisering» i de store byene ved å gi styrene i sameiene makt til å si «nei» til oppdeling av leiligheter til hybler.
–Endre dagens nasjonale planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging slik at det blir et overordna mål om at retningslinjene skal legge til rette for vekst og utvikling i hele Norge, og bidra til en balansert utvikling mellom bygd og by.
–  Styrke Husbankens distriktsrettede ordninger.
– Fornye Husbankens prosjekt «Boligetablering i distriktene» for å stimulere til ulike typer boliger i kommuner med et usikkert boligmarked.