Meny
Bli medlem

Bolig

Publisert : 28.06.2017 #Kommunal og forvaltning

Bolig er et velferdsgode på linje med arbeid, helse og utdanning.

En trygg og stabil bosituasjon er en nødvendig ramme rundt alle menneskers liv. Boligpolitikkens betydning for velferd og utvikling må løftes fram og styrkes. Det er et mål for Senterpartiets boligpolitikk at det skal være mulig for alle å eie sin egen bolig. Velfungerende leiemarkeder for de som i kortere eller lengre perioder er best tjent med å leie bolig, må også sikres.

Situasjonen for ungdom som skal inn på boligmarkedet er blitt vanskeligere. Senterpartiet mener at tiltak for å forbedre situasjonen for førstegangsetablerere, må intensiveres. Det er også en stor utfordring at mange vanskeligstilte, og personer med særlige behov, har mangel på boligtilbud og at gruppen med bostedsløse ikke minker. Senterpartiet mener det trengs et boligsosialt løft i Norge som sikrer alle rett til egen bolig.

Vi vil blant annet:

– Fortsette å styrke de boligpolitiske virkemidlene i Husbanken, slik at kommunene blir best mulig i stand til å gjennomføre en aktiv boligpolitikk tilpasset lokale behov.
– Videreføre gunstige beskatningsregler for primærboligen.
– Forenkle plan- og bygningsloven slik at planprosessene går raskere og færre byggetiltak blir søknadspliktige.

Relaterte personer

Heidi Greni

Stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Tlf.: 907 96 396
E-post: [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer