Meny

Økonomi

Publisert : 22.06.2021 #Finans

Senterpartiets økonomiske politikk bygger på forvaltertankegangen. Vår forpliktelse ligger i å sikre at vi kan overlevere samfunnet i bedre stand til neste generasjon.

Den økonomiske politikken er et sentralt redskap for å oppnå dette. Senterpartiet vil føre en ansvarlig finanspolitikk som bidrar til stabil økonomisk utvikling og god sosial og geografisk fordeling. Den offentlige pengebruken skal være nøktern og ansvarlig, samtidig som vi skal løse de viktigste fellesoppgavene.

Senterpartiet vil sikre langsiktig økonomisk stabilitet og bruke statens finansielle styrke til å drive aktiv motkonjunkturpolitikk. I gode tider er det viktig at staten begrenser pengebruken, for å ha handlingsrom til å stimulere økonomien i krevende tider. Senterpartiet vil redusere forskjellene i det norske samfunnet, og ser arbeidsmarkedspolitikken, næringspolitikken og skatte- og avgiftspolitikken som viktige verktøy for å bidra til dette.

Senterpartiet vil:
– Sikre en stabil og forutsigbar økonomisk politikk, som legger til rette for vekst og verdiskaping, sysselsetting og god sosial og geografisk fordeling
– Sikre egen valuta og pengepolitikk under nasjonal kontroll
– Legge vekt på at reguleringen av norsk banksektor ikke påfører mindre banker unødige regulatoriske krav. Det er viktig å sikre likeverdige konkurransevilkår mellom små og store banker, og mellom norske og utenlandske banker
– Sikre det norske Finanstilsynet selvstendighet i sin virksomhet

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og finansminister Telefon: 22 24 41 01 Les mer