Meny

Grønne byer

Senterpartiet ønsker en bypolitikk som legger til rette for en grønn utvikling i alle norske byer.

I byene våre er ofte naturverdier under press fra utbyggerinteresser. Konsekvensen er at grønne lunger forsvinner, landbruksjord blir bygd ned, strandsonen bygges ut, kulturmiljøer forringes osv. Senterpartiet arbeider for gode og varierte bymiljøer hvor natur-, miljø- og kulturverdier forvaltes godt til beste for innbyggerne. Det er viktig å sikre friområder for fellesskapet og ta vare på de lokale områdenes verdier og særpreg.

I byene må man legge til rette for at stadig mer av trafikken kan gå på kollektiv, via sykkel eller på andre måter som sparer både klimaet og lokalmiljøet for forurensning. 

Senterpartiet vil: 
– Lage en nasjonal strategi for utvikling av grønne lunger, friluftsområder, kolonihager, skolehager og landbruk i folketette områder.
– Legge til rette for god adkomst/gode parkeringsmuligheter i tilknytning til friluftsområder og arbeide for bedre tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser.
– Bygge flere pendlerparkeringer rundt regionsentrene, slik at bilpendlere kan veksle over til jernbane eller buss på et naturlig knutepunkt. Forutsetningen er at det tas jordvernhensyn.
​​​​​​​– Intensivere innsatsen med å forebygge og rydde opp i forurenset jord, sjø og sjøbunn. Nye teknologier for å få dette til, må støttes.
– Legge til rette for ordninger med bildeling i byene.