Meny

Kollektivtrafikk

Publisert : 22.06.2021 #Transport og kommunikasjon

Senterpartiet vil ha et godt utbygd kollektivnett i hele landet, som gjør det enkelt og rimelig både å reise til og fra jobb og å reise raskt og klimasmart mellom landsdeler.

Senterpartiet vil skape et attraktivt og moderne togtilbud for passasjerer og gods. Se mer om tog her.

Langs strekninger som ikke har togtilbud, vil Senterpartiet legge til rette for bussruter. Langs innfartsårene til byene våre skal kollektivtrafikken utvikles. En effektiv satsing forutsetter at pris og frekvens på rutetilbudet kombineres med regularitet og komfort.

I byområdene vil utbygging av infrastruktur for trikk, bane og buss være avgjørende for å gi et godt reisetilbud og følge opp klima- og miljømål.

Senterpartiet vil blant annet:
– Bygge ut sykkelparkering ved kollektivknutepunkt.
– Bygge flere pendlerparkeringer, slik at bilpendlere kan veksle over til jernbane eller buss på et naturlig knutepunkt. Forutsetningen er at det tas jordvernhensyn.
– Introdusere en ordning for rimelig langtidsparkering ved kollektivknutepunkter
– Sikre fylkeskommunene finansiering for ordninger med fleksibel og brukertilpasset bestillingstransport.
– Alle ungdom i hele landet skal ha et trygt alternativ for å komme seg hjem, enten via ordinær kollektiv transport eller bestillingstransport, etter modell fra “hjem for 50” og lignende ordninger.
– Satse på ordningen for Kollektivtransport i distriktene (KID-ordningen) som gjør det mulig for fylkene å teste nye modeller for kollektivtrafikk i spredtbygde strøk, for eksempel med modeller hvor bestillingstransport tas i bruk for å bringe folk til buss/tog.
– Styrke tilbudet av tilrettelagt transport for mennesker med funksjonsnedsettelser
– Opprettholde Kystruta Bergen-Kirkenes som et reelt transporttilbud med daglige avganger. Det må sikres at inngått anbudsavtale kan holdes
– Sikre fortsatt døgnberedskap på drosjer i hele landet
– Sikre offentlig støtte til ekspressbusser på langruter der buss ikke konkurrerer med jernbane.
– Utrede et nasjonalt billettsystem for kollektivtrafikk