Meny

Desentralisering

Senterpartiet vil ha et desentralisert samfunn bygd nedenfra. Vi vil sikre at alle kan leve og bo godt uansett hvor de skulle ønske.

Sentralisering rammer folk i hele landet gjennom økt avstand mellom innbyggere og myndigheter. Makt og kapital må være spredt på flest mulig hender. Dette sikres gjennom et samfunn der det gis gode muligheter for å skaffe seg kompetanse og arbeid uansett hvor man velger å bosette seg. Spredning av folk, makt og kapital er viktig for landets beredskap og verdiskapning.

I perioden 2013–2021 har det blitt gjennomført en rekke sentraliserende reformer i offentlig sektor som har ført til at statlige tjenester har blitt redusert i distriktene og byene. Senterpartiet vil jobbe for at gode offentlige tjenester skal være tilgjengelige i alle deler av landet, både i små og store kommuner. Senterpartiet mener at retten til trygghet skal være uavhengig av bostedsadresse.

God og effektiv infrastruktur, økonomiske virkemidler og målrettede distriktspolitiske satsinger vil føre til vekst også utenfor de regionale sentrene. Utviklingen av gode lokalsamfunn i bygder, tettsteder og byer, er viktig for både næringslivet og folks liv i hele Norge.

Sentraliseringsprosesser foregår også i byene, og innebærer samling av makt og tjenester samt begrensninger på det lokale selvstyret. Senterpartiet mener tjenester nær folk er et gode for små og store lokalsamfunn i hele Norge.

Senterpartiet vil styrke lokalsamfunnene gjennom blant annet:

– Sikre høyhastighetsbredbånd til alle uansett hvor du bor. Digitalisering må brukes til å desentralisere, ikke sentralisere
– Styrke etter- og videreutdanning i distriktene.
– Tilstedeværende politi, ambulanse og helsetjenester i hele landet slik at du kan føle deg trygg
– Legge til rette for at statlig ansatte kan jobbe desentralisert og etablere desentraliserte kontorfellesskap der det er grunnlag for det.
– Opprettholde differensiert arbeidsgiveravgift som et hovedvirkemiddel i distriktspolitikken.
– Differensiere selskapsskatten slik at bedrifter som ligger i arbeidsgiveravgiftsonene 3, 4 og 5 får en reduksjon i selskapsskatten på 1 prosentpoeng.
– Etablere bygdevekstavtaler etter mønster av byvekstavtalene. Bygdevekstavtaler er et nytt og nødvendig virkemiddel som kan føre til vekst, bolyst og positiv samfunnsutvikling i distrikter med særlige utfordringer.
– Fornye Husbankens prosjekt «Boligetablering i distriktene» for å stimulere til ulike typer boliger i kommuner med et usikkert boligmarked.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og finansminister Telefon: 22 24 41 01 Les mer