Meny

Eldreomsorg

Senterpartiet ønsker ikke bare år til livet, men liv til åra. Alderdommen er like individuell som resten av livet.

Eldreomsorgen skal gi trygghet, bistand og omsorg. Den må organiseres slik at eldre har trygghet for god hjelp uavhengig av egen situasjon eller om de har ressurssterke pårørende. Alle skal behandles med utgangspunkt i egne forutsetninger, inkludert språk og kultur. Eldreomsorgen må være behovsstyrt og et kommunalt ansvar som finansieres over kommunale budsjetter. Oppgavene må løses i samarbeid med den enkelte, pårørende, frivillige og ideelle aktører.

Eldre må få bo i egen bolig lengst mulig dersom de kan og vil. Tilpasninger i egen bolig for å møte alderdommens behov kan være en løsning for å kunne bo hjemme lenger. Samtidig må det offentlige, gjerne i samarbeid med ideelle og frivillige aktører, også tilby varierte boligløsninger når livet endrer seg. Senterpartiet mener at alle kommuner må integrere velferdsteknologi i sin eldreomsorg.

Senterpartiet vil ha mer aktivitet og innhold i eldreomsorgen og sikre eldre et omsorgstilbud med meningsfulle dager og mulighet til daglig aktivitet. Det kan være fysisk aktivitet, men også kulturell og sosial aktivitet. Det trengs også sterkere satsing på hverdagsrehabilitering.

Senterpartiet mener det må satses på modeller med økt grunnbemanning og hele stillinger som tiltak for å styrke rekruttering og få ned sykefravær i eldreomsorgen.

Det er viktig at personer med demenssykdom blir møtt med respekt og verdighet, får riktig diagnose og behandling. Helhetlige hjelpetilbud må utformes for den enkelte, slik at pårørende også får hjelp, både i hjemmet og når det er behov for oppfølging og avlastning. og mangelfull ernæring senker elders funksjonelle kapasitet. Eldre på institusjon og omsorgssentre må derfor garanteres gode måltider hver eneste dag og ernæringsoppfølging tilpasset den enkeltes behov.

Senterpartiet vil:

– Utvikle en behovsstyrt eldreomsorg med tillitsbasert lokal ledelse
– Videreføre eldreomsorgen som et kommunalt ansvar finansiert over kommunale budsjetter.
– Øke støtten hjemmeboende eldre kan få til tilrettelegging av egen bolig dersom de ønsker å fortsette å bo hjemme.
– Bygge ut sykehjemsplasser, omsorgsboliger og trygghetsboliger for eldre med statlige investeringstilskudd.
– Sikre et dagaktivitetstilbud for alle med behov for det og stimulere til et mangfold i tilbudet, gjerne i samarbeid med frivillige lag og foreninger eller private tilbydere.
– Ikke innføre ordning med fritt brukervalg i eldreomsorgen
​​​​​​​– Bidra til at beboere på sykehjem/omsorgssentre og hjemmeboende eldre får god og tilstrekkelig ernæring. Maten bør være laget lokalt og gjerne basert på lokale ressurser.
– Avvikle bøteleggingssystemet mellom helseforetakene og kommunene for eldre utskrivningsklare pasienter, og i stedet bruke disse midlene til å bygge opp den kommunale helsetjenesten.
– Kompensere kommunene for utgifter til ressurskrevende tjenester også for brukere over 67 år.
​​​​​​​– Skape et mer demensvennlig samfunn ved at kommunale helse- og omsorgstjenester i større grad blir bygd og tilrettelagt for personer med demens og deres pårørende.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer