Meny

Forskning

Publisert : 22.06.2021 #Kirke, utdanning og forskning

Senterpartiet vil arbeide for at forskning og forskere får gode rammevilkår og at man når målet om at forskning skal utgjøre 3 % av BNP innen 2030

Samfunnet er avhengig av kunnskap, forskning og innovasjon.

De skal både sikre at Norge har den kompetansen vi trenger og at vi hevder oss internasjonalt.

I samspillet mellom utdanning, forskning og næringsliv legges grunnlaget for et kunnskapsbasert og innovativt næringsliv. Senterpartiet vil satse på forskning og utvikling og utvikle klyngearbeidet slik at Norge kan styrke sin konkurransekraft i verdensmarkedet.

Kontakt mellom forskningsmiljøene og samfunnet ellers er avgjørende for å sikre praktisk bruk av forskningsresultat i næringsutvikling, forvaltning og samfunnsutvikling.

Forskningsinstitutter i Norge spiller en sentral rolle når det kommer til innovasjon og samfunnsutvikling. Senterpartiet ser et stort potensial i regional innovasjon og utvikling, og at de regionale forskningsfondene spiller en viktig rolle i dette arbeidet.

Senterpartiet vil: 

– Satse på forskning og utdanning for å ta i bruk ny kunnskap om mer klimasmart produksjon av mat, i skogbruket og ved resirkulering av avfall og husdyrgjødsel.
– Styrke FOU-arbeidet for å nå målet om at forskning skal utgjøre 3 % av BNP innen 2030.
– Arbeide for mer åpen forskningspublisering for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for flere.