Meny

Høyere utdanning

Publisert : 22.06.2021 #Kirke, utdanning og forskning

Vi vil ha topp motiverte og dyktige studenter og forskere som vil bidra til å utvikle Norge. 

Samfunnet er avhengig av kunnskap, forskning og innovasjon. Universiteter og høyskole er nøkkelinstitusjoner i arbeidet med å utvikle det norske samfunnet og skal styres etter ambisiøse målsetninger. De skal både sikre at Norge har den kompetansen vi trenger og at vi hevder oss internasjonalt.

Senterpartiet ønsker at særlig profesjonsfagene får gode utviklingsmuligheter – uavhengig av om utdanningsinstitusjonen er universitet eller høyskole. Profesjonsfagene skal holde høy kvalitet, og være forskningsbaserte, praksisnære og ha fokus på arbeidslivets behov i regionen institusjonen er plassert i. Profesjonsutdanningene er detaljregulert. Her bør mål og resultatkrav reduseres slik at reglene ikke hindrer institusjonenes utvikling av studiene.

Universitets- og høyskolesektoren har behov for mer tillit og mindre detaljstyring. Flere direktorater har ført til økt byråkratisering og uklar og overlappende styring.

Senterpartiet vil opprettholde og videreutvikle studiestedstrukturen og de mindre høyskolene og universitetene for å sikre at det utdannes nok personell til å sikre morgendagens næringsliv og velferdsstat. Desentraliserte utdanningsmuligheter er viktige for å legge til rette for at flere kan ta høyere utdanning og å sikre bedrifter, kommuner og andre arbeidsplasser tilgang på kompetent arbeidskraft. For å sikre at alle har lik mulighet til etterutdanning, må et godt etter- og  videreutdanningssystem være desentralisert og til stede i hele landet.

Senterpartiet vil:
– Styrke etter- og videreutdanning i distriktene.
– Sørge for at høyere utdanning er tilgjengelig i hele landet ved å utvikle og utvide studiesteder på høyskoler og universitet, og gjøre flere tilbud tilgjengelig både på studiestedene og som nettstudier.
– Satse på forskning og utdanning for å ta i bruk ny kunnskap om mer klimasmart produksjon av mat, i skogbruket og ved resirkulering av avfall og husdyrgjødsel.
– Styrke FOU-arbeidet for å nå målet om at forskning skal utgjøre 3 % av BNP innen 2030.
– Arbeide for mer åpen forskningspublisering for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for flere.