Meny

Jernbane

Publisert : 22.06.2021 #Transport og kommunikasjon

Senterpartiet vil ha en nasjonalt kontrollert jernbane som legger til rette for kliamvennlig reising og transport i hele Norge. 

Senterpartiet vil ha et godt utbygd kollektivnett i hele landet, som gjør det enkelt og rimelig både å reise til og fra jobb og skole og å reise raskt og klimasmart mellom landsdeler. Skal vi få til det kan ikke EU få mer makt over norsk jernbane. VI sier derfor nei til jernbanepakke IV, norske skinner må være kontrollert av norske folkevalgte. Vi vil ha en statlig kontrollert jernbanesektor og vil reversere så mye som mulig av privatiseringen som er gjennomført på jernbanen siden 2013.

Senterpartiet vil skape et attraktivt og moderne togtilbud for passasjerer og gods og arbeider ut fra en langsiktig målsetting om at toget skal kunne konkurrere med fly og veigående trafikk om å være et attraktivt transporttilbud mellom landsdelene

For å styrke godstrafikken og regulariteten i persontrafikken vil Senterpartiet arbeide for å bygge flere krysningsspor og nye signalsystem. Vi vil også vedlikeholde banestrekningene du kan være trygg på at jernbanen kommer når den sier at den skal.

Senterpartiet vil:
– Stoppe konkurranseutsettingen og reversere oppsplittingen av jernbanen i Norge.
–  Si nei til jernbanepakke IV.
– Sikre at tog blir mer attraktivt for arbeids- og fritidsreiser gjennom å legge opp til gode arbeidsstasjoner og ikke minst et stabilt internett og mobilnett langs hele jernbanenettet.
–  Sikre sterk statlig styring av norske jernbane, slik at staten får gode muligheter til å videreutvikle både tilbud og infrastruktur
– Bygge ut, oppgradere og elektrifisere jernbanen for å sikre at flere reisende og mer gods transporteres på bane.
–  Gjennomføre en utredning av framtidas jernbanestruktur i og ut av Nord-Norge med klart mål om å realisere økt jernbaneutbygging i nord.
–  Styrke nattogtilbudet gjennom flere soveplasser og sovekupeer
–  Bedre nattogtilbudet mellom de største byene i Norge og Nord-Europa