Meny

Kirke

Publisert : 22.06.2021 #Kirke, utdanning og forskning

Senterpartiet mener at staten fortsatt skal føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk.

Tros- og livssynsfrihet er en grunnleggende rettighet og en viktig dimensjon i mange mennesker liv. Dette skal understøttes av en politikk som ivaretar ulike tros- og livssynssamfunn sine muligheter til å utøve sin tro.

I tillegg til å være et trossamfunn er Den norske kirke også en viktig tradisjons- og kulturbærer for lokalsamfunn i hele landet.

Senterpartiet mener at staten fortsatt skal føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Vi mener at det i et mangfoldig samfunn som vårt er nødvendig med en stat som likebehandler alle innbyggere, og bidrar til å gjøre retten til tros- og livssynsutøvelse reell. Mangfoldet av trosretninger og livssyn i befolkningen må reflekteres i politisk, økonomisk, juridisk og institusjonell likebehandling av tros- og livssynssamfunn.

Senterpartiet vil: 
– Beholde sognet som grunnleggende enhet i Den norske kirke med status som selvstendig rettssubjekt.
– Sikre Den norske kirke forutsigbare økonomiske rammebetingelser som ivaretar lokal tilstedeværelse.
– Videreføre den finansielle ansvarsdelingen mellom staten og kommunene når det gjelder Den norske kirke og videreføre lokalsamfunnets ansvar for kirkebygg og gravplasser.
– Opprettholde begge lokalkirkelige organer; de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene, men tydeliggjøre arbeidsfordelingen mellom dem. Menighetsrådenes innflytelse bør styrkes.
– At kirkelige valg holdes samtidig med offentlige valg og i umiddelbar nærhet til de ordinære valglokalene.
– Videreføre adgangen til å avholde skolegudstjenester. Deltakelse må være frivillig.
– Bekjempe negativ sosial kontroll og forby konverteringsterapi/homoterapi.