Meny

Kriminalitet

Publisert : 22.06.2021 #Justis

Senterpartiet mener at alle, uansett bosted, skal være trygge på at deres sikkerhet blir godt ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi.

Nærpolitireformen har vært en katastrofe. Ikke bare har politiet forlatt store deler av Norge, men også i byene har det blitt mindre synlig politi og flere byråkrater. Vi vil kutte i antall politibyråkrater og bruke pengene på å ha politi som er nær folk i hele Norge, både før det skjer noe og ikke minst når det haster. Det lokale politiet må kjenne lokalsamfunnet og kunne jobbe forebyggende i samarbeid med andre organer.

I tillegg til å styrke politiet i hele Norge vil vi også prioritere påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen. Det er viktig å se disse aktørene i sammenheng. Straffesakskjeden opplever stadig økt belastning som følge av komplekse saker, trangt økonomisk handlingsrom og ikke minst store endringer og reformer i justissektoren.

Samtidig møter politiet nye utfordringer med stadig større innslag av organisert kriminalitet, gjengkriminalitet og tilreisende kriminelle. Vold, drap, ran, voldtekt og vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet som må prioriteres høyt i hele systemet.

Senterpartiet vil:
– Sikre et reelt nærpoliti ved å styrke lensmannskontor og politistasjoner i hele landet.
– Styrke politiets forebyggende virksomhet. Det viktigste politiarbeidet er å sørge for at kriminalitet ikke skjer.
– Opprette lensmannskontor og politiposter gjennom en fireårig «opptrappingsplan for mer tilstedeværende nærpoliti». Planen iverksettes fra 2022 og skal i løpet av en fireårsperiode etablere et antall nye tjenesteenheter etter dialog mellom politimester og kommunene. Hvor mange nye enheter som opprettes, avgjøres årlig.
– Etablere lokale politistasjoner/ -poster i bydelene i større byer.
– Innføre en landsdekkende politienhet som arbeider med gjengkriminalitet.
– Samarbeide med andre lands politi for å bekjempe organisert kriminalitet over landegrensene. I tillegg skal det arbeides for soningsoverføring av straffedømte som er tatt for kriminelle handlinger i Norge, men som ikke har norsk statsborgerskap.
– Innføre forbud mot å delta i og rekruttere til kriminelle gjenger, og lovfeste en hjemmel som gir adgang til å nedlegge oppholdsforbud i et bestemt område for personer som har begått alvorlig kriminalitet.
– Styrke Økokrim og Kripos sitt arbeid med hvitvasking, hvitsnippkriminalitet og organisert kriminalitet.