Meny

Politiet

Publisert : 22.06.2021 #Justis

Senterpartiet mener at alle, uansett bosted, skal være trygge på at deres sikkerhet blir godt ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi.

Nærpolitireformen har vært en katastrofe. Ikke bare har politiet forlatt store deler av Norge, men også i byene har det blitt mindre synlig politi og flere byråkrater. Vi vil kutte i antall politibyråkrater og bruke pengene på å ha politi som er nær folk i hele Norge, både før det skjer noe og ikke minst når det haster. Det lokale politiet må kjenne lokalsamfunnet og kunne jobbe forebyggende i samarbeid med andre organer.

Senterpartiet vil gi større ansvar og innflytelse til politimestrene og lokalt politi når det gjelder å bestemme bemanning og disponere ressurser ut fra lokale prioriteringer.

Senterpartiet vil ha et reelt nærpoliti. Derfor må politikraften økes i tråd med bemanningsmålet på to tjenestemenn per 1000 innbyggere. Dette målet må gjelde alle politidistrikt. Økningen i antall politifolk må komme lokalsamfunn i hele landet til gode. I de store byene kan det være for lite patruljerende politi selv om bemanningsmålet er nådd. Dette må det tas hensyn til, slik at byene også har tilstrekkelig bemanning til å ha synlig politi i bydelene.

Det er en styrke ved den norsk Politi- og lensmannsetaten at den både har sivile og uniformerte oppgaver og har bred kompetanse. Vi er tilhengere av et politi med et bredt spekter av oppgaver, fra etterforskning og ordenstjeneste til utstedelse av pass og ulike tillatelser. Effektivisering av politi- og lensmannsetaten må ikke gå på bekostning av kvalitet og tilstedeværelse. Bruk av ny teknologi vil redusere avstandsulempene og danne grunnlag for å desentralisere flere av politiets oppgaver og ressurser. Senterpartiet går inn for at politiets ressurser brukes på polititjenester, ikke på økt byråkrati.

Senterpartiet vil blant annet:

– Sikre et reelt nærpoliti ved å styrke lensmannskontor og politistasjoner i hele landet.
–Styrke politiets forebyggende virksomhet. Det viktigste politiarbeidet er å sørge for at kriminalitet ikke skjer. 
– Opprette lensmannskontor og politiposter gjennom en fireårig «opptrappingsplan for mer tilstedeværende nærpoliti». Planen iverksettes fra 2022 og skal i løpet av en fireårsperiode etablere et antall nye tjenesteenheter etter dialog mellom politimester og kommunene. Hvor mange nye enheter som opprettes, avgjøres årlig.  
– Etablere lokale politistasjoner/ -poster i bydelene i større byer.
– Stille krav til hvilke funksjoner og tjenester et lensmannskontor skal ha for å sikre innholdet i tjenesten.
– Sikre at kravene til responstid oppfylles i hvert enkelt politidistrikt.
– Bevilge midler til en omfattende opprustning av politiets tjenestebiler og utstyr ved lokale lensmannskontor, inkludert IKT-systemer.
– Legge ned Politidirektoratet og overføre oppgavene til politidistriktene, særorganene og Justisdepartementet.