Meny

Kulturarv

Publisert : 22.06.2021

Kulturminner, kulturmiljøer, museer og arkiv er viktige deler av samfunnets kollektive hukommelse. Senterpartiet mener kulturarven best ivaretas gjennom riktig bruk og aktiv forvaltning. Derfor skal samfunnet som helhet ha ansvar for å ta vare på den felles kulturarven, både den materielle og immaterielle. Håndverkstradisjoner, folkemusikk og folkedans fra vår historie må ikke gå tapt. Norge skal ta ansvar for sin del av verdensarven, blant annet gjennom å oppfylle våre forpliktelser i Unesco-konvensjonen om immateriell kulturarv.

De frivillige organisasjonene innen kulturvernet er selve ryggraden i sektoren, og alle medlemsorganisasjonene i Kulturvernforbundet må derfor sikres grunnstøtte fra staten.

Alt for mange fredede og verneverdige kirker i Norge forfaller. Staten må i sterkere grad hjelpe kommunene og andre kirkeeiere med kirkevedlikeholdet.

Samenes kulturarv er et viktig ansvarsområde for Norge og våre naboland i nord. De nasjonale minoritetenes kulturarv må også løftes fram og forvaltes godt. Kulturmøtene på Nordkalotten gir særlig gode muligheter for å forstå hvordan ulike kulturer har sameksistert og påvirket hverandre gjennom lang tid.

Senterpartiet vil:
– Styrke bevilgningene til kulturvernet slik at nasjonale målsettinger om vedlikehold og restaurering kan nås. Det er særlig viktig å satse på nasjonale teknisk-industrielle kulturminner og norske verdensarvsteder.
– Bidra til at Kulturminnefondet på sikt får 300 mill. kr til utdeling hvert år.
– Arbeide for skatte- og avgiftslettelser for private eiere av fredede og bevaringsregulerte eiendommer. Slike eiendommer skal være fritatt fra kommunal eiendomsskatt.
– Gå inn for at det utarbeides en stortingsmelding om arkeologi i Norge, og i den forbindelse foreslå at staten legger bedre til rette for såkalte forskningsgravinger.
– At staten bærer kostnaden når utvidelser og nybygg på alminnelige gårdsbruk krever utgravninger.
– Samle ansvaret for kulturarvspolitikken i Kulturdepartementet og styrke fylkeskommunenes og Sametingets rolle i kulturminnevernet.
– Styrke kulturminne- og museumsarbeidet for samisk kultur og nasjonale minoriteter.
– Styrke støtten til institusjoner, organisasjoner og festivaler som arbeider for å fremme og bevare folkemusikk og folkedans og støtte  kulturskoler som fremmer og bevarer lokal immateriell kulturarv.
– Satse på kulturminner og kulturmiljøer i sammenheng med friluftsliv.