Meny

Kultur

Publisert : 22.06.2021 #Familie og kultur

Det er behov for en ny giv i kulturpolitikken. Dette bør først og fremst skje gjennom et lokalt kulturløft, og gjennom lokale kulturinstitusjoner og kulturaktivitet. Hele landet må ta del i økningen!

Senterpartiet vil ha sterke kulturinstitusjoner og god talentutvikling. Det må legges til rette for et mangfold av kulturaktiviteter og kulturuttrykk, og for at hele befolkningen skal kunne delta i kunst- og kulturlivet. Den nasjonale kulturpolitikken skal sikre gode vilkår for barn og unge, amatører og aktører innenfor det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.

Senterpartiet mener at det er på tide med et løft for den kulturelle grunnmuren vår – det lokale kulturlivet. Nå er det på tide å satse lokalt og bidra til at veksten i kulturmidler brukes for å bidra til mer kultur nær folk i hele Norge.

Bibliotekets rolle i samfunnet har utviklet seg sterkt de siste årene, slik at bibliotekene har fått et sterkere preg av sosial møtearena som også kombinerer læring, formidling og integrering. Senterpartiet vil utvikle bibliotekene som møteplass og kulturformidler i lokalsamfunnene gjennom nye tilbud og nye funksjoner som litteraturhus.

Kino er fortsatt en viktig plattform for visning og formidling av film, og er en viktig kulturinstitusjon i mange lokalsamfunn. Det er derfor viktig å bidra til å opprettholde en desentralisert kinostruktur. Styrkning av de regionale filmvirksomhetene og filmmiljøene vil bidra til økt konkurranse, større mangfold og bedre kvalitet i norsk film gjennom maktspredning og regionalisering av filmpolitikken.

Senterpartiet vil:
– Sette av 1 % av statsbudsjettet til kulturformål og prioritere løft for lokalt kulturliv.
– Rettighetsfeste full momskompensasjon for alle frivillige lag og organisasjoner og bidra til å gjøre ordningen bedre kjent.
– Styrke kulturskolene slik at ventelistene reduseres, prisene modereres og tilbudene utvides til flere kunstuttrykk og sjangere.
– Bedre tilskuddsordninger for kulturbygg både til øving, framføring og undervisning.
– Øke midlene til Den kulturelle skolesekken, slik at alle barn og unge får et variert tilbud flere ganger i året.
– Styrke den regionale teatersatsingen.
– Styrke bibliotekene og lokale litteraturhus som møteplasser og kulturarenaer. Tilbudet med ambulerende bibliotektjenester må styrkes.
– Sikre finansieringen av Bygdekinoen.
– Utrede hvordan operatører innen strømmetjenester og andre sentrale aktører kan pålegges et medfinansieringsansvar for film- og dramaproduksjon.
– Styrke ordninger som bidrar til nye film- og serieproduksjoner i Norge.
– Styrke virkemidlene som støtter norsk spillbransje.
– Bevare fastprisordningen på ny norsk litteratur.
– Forsterke de litteraturpolitiske virkemidlene, slik som innkjøpsordningene og stipendordningene. Det må blant annet settes av mer midler til innkjøp av sakprosa, innkjøp til skolebibliotek og oversettelser av populære barnebøker til nynorsk, samisk og kvensk.
– Gjøre innkjøpsordningen for skolebibliotek permanent.
– Regulere kunstnerstipendiene i tråd med pris- og lønnsstigningen.  
–Sikre kulturlivet, frivilligheten og idretten gode vilkår for aktivitet, utvikling og rekruttering etter pandemien.