Meny

Mangfold

Publisert : 22.06.2021 #Familie og kultur

Senterpartiet mener likestilling og likeverd er en viktig forutsetning for at alle skal ha et verdig liv, uavhengig av funksjonsnivå, kjønn, kjønnsidentitet, livssyn, seksuell orientering, kulturell og språklig bakgrunn.

Alle skal ha mulighet til å delta i arbeids- og næringsliv og ha innflytelse på samfunnsutviklingen.

Ingen personer eller grupper skal behøve å tåle hets, trakassering, usynliggjøring eller diskriminering. Det skal alltid være fokus på selvbestemmelse, medvirkning, likeverd og holdningsskapende arbeid, og det skal slås hardt ned på alle typer krenkende adferd og rasisme.

Samfunnet skal legge til rette for at den enkelte får utnyttet sitt potensial og fremme ordninger som bidrar til å rekruttere kvinner inn i politikk og næringsliv og menn inn på tradisjonelle kvinnearenaer. Norge har fremdeles et sterkt kjønnsdelt arbeidsliv og Senterpartiet vil endre dette. Lik lønn for arbeid av lik verdi har lenge vært et grunnleggende prinsipp og må gjennomføres snarest.

 

Senterpartiet vil:
– Styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets rolle.
– Arbeide for at ledergrupper i direktorater, statlige etater og selskaper der staten har eierandel,  skal bestå av minst 40 % av begge kjønn. Kvotering kan tas i bruk for å nå dette målet.
– Arbeide for at begge kjønn skal være representert med minst 40 % av lederne på de øverste nivåene i staten, fylkeskommunene og kommunene.
– Styrke innsatsen for å rekruttere flere menn til de praktiske oppgavene innen helse- og omsorgsfagene.
– Styrke arbeidet mot hatkriminalitet.
– Styrke innsatsen for å motvirke dårlig psykisk helse i minoritetsgrupper.