Meny
Bli medlem

Likestilling

Publisert : 28.06.2017 #Familie og kultur

Senterpartiet mener likestilling og likeverd er en viktig forutsetning for at alle skal ha et verdig liv, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, livssyn, seksuell legning, kulturell og språklig bakgrunn. 

Alle skal ha mulighet til å delta i arbeids- og næringsliv og ha innflytelse på samfunns- og demokratiutviklingen. Samfunnet skal legge til rette for at den enkelte får utnyttet sitt potensial og fremme ordninger som bidrar til å rekruttere kvinner inn i politikk og næringsliv og menn inn på tradisjonelle kvinnearenaer. Norge har fremdeles et sterkt kjønnsdelt arbeidsliv og Senterpartiet vil endre dette.  Lik lønn for arbeid av lik verdi har lenge vært et grunnleggende prinsipp og må snarest gjennomføres.

Vi vil blant annet:

– Legge til rette for en heltidskultur i arbeidslivet. Alle de som ønsker det, bør hvis mulig få tilbud om heltidsstilling.
– Gi fedre selvstendig opptjeningsrett når det gjelder foreldrepermisjon og pappapermisjon/fedrekvote.
– Arbeide for at ledergrupper i selskapene der staten har eierandel, direktorater og statsetater skal bestå av minst 40 prosent av begge kjønn. Kvotering kan tas i bruk for å nå dette målet.