Meny

Miljø

Publisert : 22.06.2021

Langsiktig og ansvarlig forvaltning er grunnprinsippet i Senterpartiets miljøpolitikk. I vår forvaltertenkning har mennesket et ansvar for å ta vare på naturen og miljøet.

Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. Menneskets framtid er avhengig av at naturens produksjonsevne og mangfold opprettholdes. Forurensning og klimaendringer skader miljøet og gir store utfordringer for en bærekraftig miljøforvaltning. Vi må gå fra en lineærøkonomi med bruk-og-kast til en sirkulærøkonomi basert på tanken om at ressurser i minst mulig grad skal gå til spille.

Senterpartiet står i en tradisjon som mener at ressursene nyttes best gjennom bærekraftig bruk. Vi kan ikke kun «frede oss fram» til en bærekraftig utvikling – vi må ha fornuftig bruk av naturen. Folkelig deltakelse og engasjement er en av bærebjelkene i vår miljøpolitikk.

Senterpartiet vil:
– Stille krav om at miljø og klima skal vektes med minst 30 % i offentlige anskaffelser der innkjøpene har miljø- og klimapåvirkning. Ved vareanskaffelser skal vurderingen skje ut fra hele livsløpet til varene.
– Frivillig vern skal være førende i skogvernet. Frivillig skogvern må ikke føre til ulemper for naboeiendommer som ikke er en del av vernet.
– Sikre grunneiere og rettighetshavere full økonomisk kompensasjon ved etablering av verneområder.
– Opprette og styrke tilskuddsordninger for å sikre biologisk mangfold i landbrukets kulturlandskap.
– Legge til rette for gode livsvilkår for villreinstammene i Norge.
– Hindre at svartelistete arter kommer inn i Norge, og sette inn tiltak mot de svartelisteartene som allerede finnes. Det må legges en plan for utryddelse av villsvin i Norge.
– Være restriktiv når det gjelder genmodifiserte organismer og legge føre-var-prinsippet til grunn for godkjenning.
– Intensivere innsatsen med å forebygge og rydde opp i forurenset jord, sjø og sjøbunn. Nye teknologier for å få dette til, må støttes.
– Gi tilskudd til åpning av bekkeløp som er viktige gytebekker for sjøørret og laks
– Kystflåten skal kunne returnere all søppel de får i trål/not gratis på land.
– Gjøre det gratis for private eller organisasjoner som gjennomfører f.eks. strandrydding, å levere inn avfall fra havet og strendene.