Meny
Klima og miljø

Klima og miljø

Publisert : 22.06.2021 #Energi og miljø

Senterpartiet skal sørge for at Norge kutter klimagassutslipp. Samtidig skal vi utvikle næringslivet og skape nye arbeidsplasser. Vi skal ha en klimapolitikk for hele landet, også for de som bor i distriktene eller har lav inntekt.

Senterpartiet og stortingsflertallet stiller seg bak Norges klimaforpliktelser. Vi vil oppfylle Paris-avtalens mål og kutte 50-55 % av Norges utslipp innen 2030.

Klimapolitikk som virker

Last ned PDF

Senterpartiet sier ja til de gode og jordnære klimaløsningene som både kutter utslipp og sørger for ny industri og arbeidsplasser. Konsekvensene av klimaendringene er for store til at vi kan kaste bort tiden på symbolpolitikk, moralske pekefingre og avgifter som skyver klimabyrden over på folk som ikke har valgmuligheter.

Klimaomstillingen kan ikke lykkes om den ikke har bred støtte i folket, og derfor bør vi i god norsk tradisjon velge løsninger som ikke skaper sosiale eller geografiske forskjeller. Vi har sagt nei til Høyre-regjeringens varslede tredobling av CO2-avgifta, fordi en slik avgiftsøkning vil gå hardt utover folk med dårlig råd, og for de som bor i områder uten miljøvennlige alternativer.  Vi kommer aldri til å godta at klima legitimerer tiltak som er urettferdige og urimelige overfor enkeltgrupper.

Senterpartiet vil jobbe for en jordnær klimapolitikk som fungerer i hele Norge – og som bidrar til at vi oppfyller våre internasjonale forpliktelser.

BILLIGERE BIODRIVSTOFF

Senterpartiet vil kutte avgiftene på klimavennlig drivstoff. I fjor sommer gjorde regjeringen det dyrere å fylle biodiesel på tanken. Det har ført til økte utslipp og at næringslivet sliter. Senterpartiet vil at det skal lønne seg å velge klimavennlig drivstoff og vil kutte avgiftene og satse på mer produksjon av biodrivstoff i Norge. Regjeringen stod i 2020 bak et avgiftssjokk på biodiesel, der biodiesel fikk samme veibruksavgift som fossil diesel. I statsbudsjettet for 2021 ble dette strammet ytterligere opp, og i dag er avgiften på biodiesel høyere enn på fossil diesel (3,66 kr/L mot 3,58 kr/L).

NORGE SKAL BLI EUROPAS MEST
ATTRAKTIVE LAND FOR KRAFTKREVENDE INDUSTRI

Senterpartiet vil bruke fossene våre til å produsere verdensledende og klimavennlige produkter. Vi vil ha lavest mulig strømpris slik at det er mer lønnsomt å ha industrien i Norge enn i andre land. Derfor sier vi nei til å bygge flere utenlandskabler og ja til at Norge, og ikke EU, skal ha full nasjonal råderett over kraftpolitikken. Norge er rikt på naturressurser, og vi har store muligheter for ny industri og flere arbeidsplasser. Senterpartiet vil bruke statens penger til å gi ny industri startkapital og lån for å få i gang mer industrisatsing i Norge. Vi vil også styrke tilgangen til privat kapital.

PLANTE SKOG

Senterpartiet vil bruke skogen i klimaarbeidet. Skog som vokser fanger vesentlig mer CO2 enn skog som er utvokst eller råtner. I dag fanger norsk skog omtrent halvparten av klimagassene vi slipper ut. Derfor vil Senterpartiet plante skog på nye områder og bruke skogen vi allerede har enda bedre. Vi må hogge mer skog, bruke miljøvennlig trevirke og sørge for at ny skog vokser opp så snart som mulig. Trevirke brukt i bygg lagrer CO2 i hele byggets levetid.

STOPPE EUs VANSKELIGE REGLER

Klimaløsningene må være basert på de naturgitte forutsetningene Norge har. EUs klima- og energipolitikk tar ikke hensyn til dette og skaper utfordringer for hus og hjem og norsk industri fordi strømprisen øker. Nye klimaregler i EU kan framover gjøre det vanskelig å bygge industri på ren, norsk vannkraft og å bruke skogen vår for å kutte norske utslipp. Senterpartiet står opp for norske interesser og klima, vi vil derfor ta de kampene som er nødvendige for å hindre at EU stikker kjepper i hjulene for norsk klimasatsing. Dersom EU gjør alvor av planen om å fase ut den såkalte CO2-kompensasjonsordningen, kan dette innebære at grønn norsk industri utkonkurreres av forurensende industri i andre land.

SATSE PÅ REN NORSK MATPRODUKSJON

Senterpartiet er på lag med norske bønder. Norsk matproduksjon er blant verdens mest klimasmarte og må styrkes. Norske bønder har laget en avtale med staten om å kutte sine klimagassutslipp enda mer. Senterpartiet mener at vi skal stå sammen om denne viktige jobben og vil gi bøndene støtte til å gjøre klimagrep som fungerer, og som samtidig sørger for at vi blir mer selvforsynt med mat.

PRODUSERE MER FORNYBAR ENERGI

Senterpartiet vil satse på vindkraft til havs og videreutvikle de rike vannkraftressursene våre. En vindkraftsatsing til havs vil gi store muligheter for norsk leverandørindustri og fornybar kraft som kan kutte klimautslipp fra oljeplattformer. Nå trengs det en satsing på et nytt norsk industrieventyr og en plan for hvordan utbygging til havs kan skje på en fornuftig måte i nært samarbeid med fiskeriinteressene. Senterpartiet vil samtidig satse på hydrogenproduksjon i Norge, mer fornybar energiproduksjon på land fra solenergi, bioenergi og opprusting av vannkraftverkene våre. Samtidig må øke innsatsen på energisparing.

SETTE KLIMAKRAV I OFFENTLIGE INNKJØP

Den norske staten, kommuner og fylker kjøper varer og tjenester for over 500 milliarder kroner hvert år. Det er ufattelig mye penger. Senterpartiet vil stille mye strengere klimakrav når det offentlige bruker penger. Å stille tydelige krav til lave utslipp og miljøvennlige varer vil gjøre at flere norske bedrifter vinner i anbudskonkurransene og vi får ned utslippene fordi vi kan bruke mer trevirke og andre varer fra Norge. Samtidig vil flere norske, klimavennlige varer komme på markedet -  og det vil sørge for at norske bedrifter utvikler ny teknologi som vil være attraktiv i utlandet.

KARBONFANGST- OG LAGRING

Karbon som ikke slippes ut skaper ingen klimaproblemer. Derfor vil Senterpartiet sikre at vi får på plass de to første, store anleggene som fanger og lagrer karbon i Norge. Når vi får på plass lagringsplasser for karbon på havbunnen kan flere utslipp, fra Norge og andre land, fjernes. Samtidig kan norske bedrifter være med på å utvikle og ta i bruk teknologi som vil bli en viktig del av klimaløsningene over hele verden.

KUTTE UTSLIPP I NÆRINGSTRANSPORTEN OG BYGGENÆRINGEN

Senterpartiet vil jobbe sammen med næringslivet for å få på plass nye og bedre klimaløsninger. I dag finnes det nesten ingen klimaløsninger for lastebiler, anleggsmaskiner, traktorer, fly og mindre fiskebåter. Istedenfor å straffe disse med høyere avgifter som ikke gir klimakutt, vil Senterpartiet samarbeide med disse næringene om å bruke pengene næringslivet betaler til å utvikle nye klimaløsninger. Vi har blant annet satt av 500 mill. kroner i vårt alternative statsbudsjett for 2021 for å opprette et CO2-fond for næringslivets transporter.

MULIGHETER FOR EL-BIL I HELE LANDET

Senterpartiet vil bygge 10 000 hurtigladere over hele landet innen 2030. I dag er det i store deler av landet så lang avstand mellom ladestasjonene at elbil ikke er et reelt alternativ. Det må samtidig bygges et sterkere strømnett til de stedene som trenger det. Vi vil legge til rette for at også yrkestrafikanter, som blant annet taxinæringen, får nytte av ladestasjonene.

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, [email protected], tlf.: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, [email protected], tlf.: 909 86 435
Telefon: 23 31 33 98 Les mer