Meny

Mineralnæring

Publisert : 12.07.2021

Det må etableres et rammeverk for mineralindustrien som legger grunnlaget for en verdiskapende og lønnsom norsk næring, der bedriftene leverer på høyeste nivå på sosial og miljømessig bærekraft.

Senterpartiet ønsker bedre samordning av regelverk og myndighetsbehandling i saker som handler om mineralutvinning. Kommunen skal være planmyndighet, mens tillatelser etter andre sektorlover bør samordnes av statsforvalteren. Målet må være at tiltakshaver møter koordinerte myndigheter.

Dagens rammeverk må også utformes slik at en større del av verdiskapingen fra mineralvirksomhet kommer det aktuelle lokalsamfunnet til gode, og i tradisjonelle samiske områder også det samiske samfunnet.

Det bør utvikles miljøstandarder for deponi i land og sjø, og forskningsinnsatsen knyttet til deponier må styrkes. Det er også et behov for å styrke arbeidet med å gjenvinne mineraler, slik at vi ikke trenger å ta ut mer nytt enn nødvendig.

Senterpartiet vil:
– Sikre nasjonalt eierskap til mineralressursene og sørge for en andel av overskuddet fra disse skal komme fellesskapet til gode.
– Utrede en kommunal utvinningsavgift for å gi kommunene en del av verdiskapingen ved mineralutvinning og ved utvinning av sjeldne jordarter.
– Stille strenge krav til avfallshåndtering og kjemikaliebruk og støtte forskning på effektiv og bærekraftig gruvedrift.
– Etablere en strategi for nasjonal videreforedling av mineraler.
– Etablere støtteordninger for mineralindustrien