Meny

Trygg i trafikken

Publisert : 22.06.2021 #Transport og kommunikasjon

Trafikksikkerhet må ligge til grunn i all samferdselspolitikk. Senterpartiet kjemper for nullvisjonen: null drepte og hardt skadde i trafikken.

Faren for ras er stor langs mange veistrekninger i Norge. Derfor er det på tide med en styrking av satsingen på rassikring på riks- og fylkesveier. Det er også større sjanse for å bli drept eller hardt skadd på en fylkesvei enn på en riksvei, fylkesveinettet trenger derfor en storstilt opprustning. Fylkesveinettet trenger en opprustning, og en storstilt opprustning her vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster.

For at folk i alle aldre skal kunne ferdes trygt langs veiene på sykkel og til fots, er det viktig å styrke satsingen på gang- og sykkelveier. Det kan bidra til færre ulykker, mindre bilkjøring, bedre miljø og folkehelse. Regelverket må bli mer fleksibelt slik at man tar hensyn til lokale forhold ved bygging av gang- og sykkelvei. Det viktigste er å ferdes trygt.

Senterpartiet vil blant annet:
– Styrke satsningen på rassikring på riks- og fylkesveier
– Legge trafikksikkerhet til grunn i all samferdselspolitikk og kjempe for nullvisjonen: null drepte og hardt skadde i trafikken.
– Sikre fylkeskommunenes økonomiske mulighet til å oppfylle tunellsikkerhetsforskriften for å gi tryggere og bedre tunneler i hele landet.
– Prioritere videre utbygging av gang- og sykkelveinettet i hele landet, både langs innfartsårene til byer og tettsteder og strøk med belastende biltrafikk.
– Tilpasse standard på gang- og sykkelveier til lokal trafikk.