Meny
Bli medlem

Vei

Publisert : 06.07.2017 #Transport og kommunikasjon

Den sterke økningen i vegtransporten har ført til økt vedlikeholdsbehov. Vi mener det er behov for en kraftig oppgradering av riks- og stamveiene som binder landet sammen.

Opprusting av de gjennomgående stamveiene nord-sør og øst-vest må prioriteres høyt.

Det må sikres midler for å gi fylkesveiene en standard som gjør at de kan tjene sin regionale funksjon og bidra til å utvikle sterke bo- og arbeidsområder.

Nye veier finansieres som en kombinasjon av bompenger og statlige budsjettbevilgninger.