Meny

Vei

Publisert : 22.06.2021 #Transport og kommunikasjon

Det meste av trafikken vil også i framtida gå på veinettet. Opprusting av de gjennomgående stamveiene nord–sør og øst–vest skal prioriteres høyt. Vi vil i tillegg redusere flaskehalser på riks-, fylkes- og kommuneveier. Senterpartiet vil utarbeide nye vurderingskriterier for hva som er hensiktsmessig veistandard på nye og gamle anlegg.

Senterpartiet vil opprette et vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet for å redusere vedlikeholdsetterslepet betydelig.

Høy bompengebelastning og kostnader til ferge og hurtigbåt rammer skeivt, både sosialt og geografisk. 

For at folk i alle aldre skal kunne ferdes trygt langs veiene på sykkel og til fots, er det viktig å styrke satsingen på gang- og sykkelveier. Det kan bidra til færre ulykker, mindre bilkjøring, bedre miljø og folkehelse. Regelverket må bli mer fleksibelt slik at man tar hensyn til lokale forhold ved bygging av gang- og sykkelvei. Det viktigste er å ferdes trygt.

Senterpartiet vil:
– Satse kraftig på å redusere vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveier. 
– Gjennomføre et særlig fylkesveiløft hvor staten bidrar med ekstra midler. Det må i forkant gjennomføres en helhetlig behovsanalyse for fylkesveinettet slik det er gjennomført på riksveinettet.
– Styrke satsingen på rassikring på riks- og fylkesveier. Etablere en forpliktende plan som del av Nasjonal transportplan som sikrer at strekningene med høyest skredfaktor blir rassikret.
– Styrke og videreutvikle fergeavløsningsordningen på fylkesveier