Meny
2018 Baby - omsorg

STYRK FØDSELS- OG BARSELSOMSORGEN I HELE LANDET

Landsstyret i Senterkvinnene 22.mai diskutert fødselsomsorg, og har krav og forventinger til organisering, utvikling og tilbudet over hele landet, også i byene!

Kvinner har krav på å føde i trygge omgivelser uansett hvor de bor. Kyndig jordmor og legehjelp under fødselen og tilgang til fødeinstitusjoner i akseptabel nærhet er essensielt for alle landets kvinner og menn når de skal bli foreldre.

I de senere årene har vi sett en radikal nedprioritering av den desentraliserte og differensierte fødselsomsorgen i Norge. I 1967 var det 182 fødeinstitusjoner, men over en relativt kort periode ble det lagt ned 140 fødesteder og i dag har vi bare 45 fødetilbud igjen. Det er færre fødetilbud enn WHOs anbefalte modell for en trygg fødselsomsorg. Sentraliseringen med nedleggelse av et stort antall fødeavdelinger i distriktene har ført til økt press på de større avdelingene, uten at jordmortjenesten er bygd ut tilsvarende.

Det er stor jordmormangel i Norge. For å sikre god jordmorhjelp til kvinnene både på små og store fødeinstitusjoner må det derfor utdannes flere jordmødre. Samtidig må man prøve å beholde de erfarne arbeidstakerne i arbeid i hele den aktive delen av arbeidskarrieren.

Kvinner har rett til trygg fødselshjelp uansett hvor de bor.  Derfor må små fødestuer og “nødfødestuer” beholdes og små og mellomstore fødeavdelinger ved lokale sykehus må oppgraderes og bevares. I distriktene må følgetjeneste med jordmor til nærmeste fødeavdeling, kvalitetssikres og garanteres. Ifølge en ny undersøkelse mangler 77 kommuner følgetjeneste av jordmor fra helseforetaket, ni år etter at retten til denne helsehjelpa ble lovfestet.

Kvinner som bor i sentrale strøk, må også sikres en god individuelt tilpasset fødselsomsorg. Store fødeinstitusjoner må legge til rette for alle typer fødselsforløp med tilstrekkelig tid og omsorg til hver enkelt fødekvinne/familie. I en differensiert fødselsomsorg må man bevare avdelinger som “Fødeloftet” I Stavanger og ABC enheten på OUS.

Samarbeide med den lokale helsestasjonen må prioriteres for å få til en god svangerskapsomsorg og en tett og rask oppfølging etter fødselen.

SENTERKVINNENE VIL:

-  Stoppe nedleggelsen av fødeinstitusjoner i Norge

- Styrke distriksjordmortjenesten/ følgetjenesten

- Sikre tilstrekkelig bemanning ved alle landets fødeavdelinger

- Reetablere “normalenhetene” for fødsel i helseforetakene

- Jobbe for en bedre barselomsorg