Meny
Wenche landsstyret i Sp

Bredden i Senterpartipolitikken må vises

Wenche Skallerud oppsummerte mange av Senterkvinnenes viktigste saker i sin tale til landsstyret i Senterpartiet.

Senterkvinnenes landsmøte i Larvik gav et nyvalgt sentralstyre med dyktige kvinner og med et stort aldersspenn – fra 32 til 63 år, 14 vedtatte resolusjoner med en stor bredde i tema og et svært engasjert landsmøte på et høyt politisk nivå fra hele landet. Er stolt over å lede Senterkvinnene og vårt bidrag til å bredde ut Senterpartiets politikkområder. Vi setter nye saker på dagsorden og tiltrekker oss nye velgere som tradisjonelt ikke velger Senterpartiet. På landsmøtet vedtok vi et nytt politisk dokument «Grønn Feminisme» og vi har mange innspill til partiets programarbeid som vår nestleder Sigrid fronter inn i komiteen.

Utfordringene om kvinnehelsesiden er fremdeles stor, selv om helseministeren er godt i gang med tiltakslista fra Kvinnehelseutvalget. Senterkvinnene har vært spesielt opptatt av omsorgen rundt svangerskap, fødsel og barsel og vi ser at disse innspillene er løftet frem av våre folk i helsefraksjonen på Stortinget. Finansiering av tiltakene er selvfølgelig avgjørende for at dette kan skje i hele landet. Kvinnehelsemilliarden er derfor like viktig som alle bevilgningene til NTP! Det koster så uendelig mye mer ikke å finansiere de foreslåtte tiltakene og ta kvinners helse på alvor. Heldigvis har vi Siv Mossleth som på vegne av regjeringen kunne gå ut å si at ingen føde og akuttilbud i helse Nord skulle legges ned etter alt bråket som har vært i helseforetaket.

Jeg er svært bekymret over vanlige folks økonomi fremover, det er nå rentene slår inn enda sterkere nå i april. At økonomien i et makroperspektiv ser ut til bedring, er mager trøst for husholdningene og den maktesløsheten folk opplever i hverdagene. Vi får et delt samfunn med store ulikheter og manglende oppslutning som regjeringspartier. Alternativt ville en Høyreregjering gjort det enda verre for folk flest, men det er vi som sitter med finansministeren nå. Trygve må presse bankene mer når vi ser deres utbytte i milliardklassen, DNB eies med 34% av staten. Bør vi vedta en ekstra skatt på bankenes superprofitt? Det er høy rente med gode marginer og ikke bankenes dyktighet som gir de store overskuddene. Lønninger i 15 millioners klassen fremstår heller ikke sympatisk for oss lånekunder.

Dårlig råd rammer ofte kvinner hardest, mange er enslige forsørgere og med lavere inntekt enn mannfolk. Derfor er tiltak som lavere barnehagepriser og SFO svært viktige tiltak for barnefamiliene. Alt som handler om forebygging og utjevning av sosiale forskjeller, vil lønne seg på kort og lang sikt. Forebygging er avgjørende for hva slags ungdomsmiljø som utvikles, ref saken vi har om ungdomskriminalitet. Skolemat og fokus på ernæring, opplæring av ungene våre i mat og helse-faget gir grunnlaget for livsmestring.

Derfor har Nasjonalforeningen for Folkehelsen med Mina Gerhardsen, Kathrine Kleveland og Senterkvinnene et utspill om et krav som er sendt kunnskapsministeren om styrking av dette faget i skolen. Det må satses på utdanning og videreutdanning, øke timetallet gjennom økt tverrfagelighet, det må gis råvarestøtte til matlaging, støtte til praktiske fag og det må settes lrav til nye skolebygg. Videre trengs det en tilstandsrapport på hvordan læreplanens mål følges opp i mat – og helse faget. Som tidligere rektor kan jeg gjette meg til at dette ikke blir særlig lystelig lesning.

Matpartiet Senterpartiet må virkelig prioritere skolemat i kommende statsbudsjett og sikre kommunene nok ressurser til å sette i gang med gode og ernæringsrike måltider for ungene våre. Ellers er vi virkelig ikke troverdige!

Vi sliter i dette rike landet vårt med økt fedme, psykisk uhelse og manglende kunnskap om sunn mat. Usunn mat er tilgjengelig 24/7 og bringes enkelt hjem til deg i sofaen. Pris og tilgjengelighet avgjør mange av valgene våre og om vi velger det sunne, vi kan gjøre noe med avgiftspolitikken!

Holdninger til mat handler også om forståelse om matproduksjon og bøndenes vilkår for å stå i denne viktige jobben. Jeg følger Anders Norstad på sosiale medier og ser hvordan han samler hundrevis i kinosaler landet rundt for å vise sammenhengen med bøndenes innsats, pris og tilgjengelighet og matkjedenes makt med egne merkevarer. Per Olaf Lundteigen deltar aktivt og deler sine meninger. Jeg vil berømme Per Olaf for at han engasjerer og involverer seg i denne «folkebevegelsen», det gir Sp en helt spesiell mulighet til å vise vår politikk i praksis og når en hel haug av folk som vi til vanlig ikke vil nå. Burde flere av oss bli med? Det handler om matberedskap både nasjonalt og internasjonalt og ikke minst om matkunnskap.

Klima og miljø-spørsmål blir svært viktig i det nye Stortingsvalgprogrammet vårt og spesielt hvis vi skal ha ungdommen som målgruppe. Hvordan er det mulig å nå klimamålene uten å diskutere flere energikilder? I Senterkvinnenes politiske plattform har vi nettopp vedtatt at vi ønsker mer forskning på kjernekraft og jeg regner med at det blir en diskusjon i partiet fremover mot at programmet vedtas. Vi må bidra til en felles virkelighetsforståelse om hva som er nødvendige klimatiltak og ikke ende opp i en diskusjon om dieselbiler i distriktene.

På landsmøtet vårt vedtok vi en resolusjon om «Sirkulær tekstilindustri» - ja til pant på klær, dvs at mest mulig av tekstilene holder seg høyest i avfallshierarkiet, innføre et pantesystem for tekstiler og etablere sorterings- og gjenvinningsanlegg for tekstil i Norge. Den nye loven om brukthandel er et steg i riktig retning.

Matkastelov er et tiltak som ikke er gjennomført ennå, det vil være et effektivt klimatiltak og forstått av folket. Særlig alle matprodusentene i dette landet vi i Senterpartiet er opptatt av, fortjener den respekten. Å kutte matsvinnet gir store klimakutt og er et oppgjør med en vanvittig sløsing.

Å kutte i matkastingen har fram til nå vært frivillig for matbransjen, og dessverre har de ikke klart å kutte i matkastingen nok på egenhånd.
Matkasteloven utvalget foreslår vil forplikte bransjen til å donere mat de ikke får solgt, nedprise mat som nærmer seg holdbarhetsdato og det blir et krav at alle aktører i matbransjen redegjør for hvorfor matsvinn oppstår og hvilke tiltak de gjør for å unngå det. Senterkvinnene ber om at det settes mer fart i saken for å få en Matkastelov ferdig.

Kort oppsummert kan man si at mat og klær er noe alle innbyggerne har et forhold til og hvor man kan bidra for å løse klimautfordringer. Et folkelig engasjement øker forståelsen og arbeidet for klimaløsninger i hverdagen.

Mitt innlegg handler ikke om NTP eller skredsikring, Senterkvinnene er selvfølgelig opptatt av disse temaene også, men vi bidrar til å bredde ut politikken vår med viktige saker som partiet til vanlig ikke står i bresjen for