Meny
Bilde fra Utviklingsfondet

Miljøsolidaritet på miljødagen

Sist endret: 01 06 2023

Et robust jordbruk tilpasset lokale forhold, eierskap til egne såvarer og distribusjon gjennom et samvirkesystem er viktig både i fattige land og i Norge. For Senterkvinnene er det også viktig at man ser kvinner, ungdom og ulike befolkningsgrupper som deler av løsning, og retter mye av prosjektet mot dem. I et ungt demokrati som Nepal er utdanning og mulighetene til å leve selvstendige liv viktig for å kunne delta i lokaldemokrati og ha tillit til samfunnet.

(Bilde fra Utviklingsfondet)

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land og preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Dette rammer befolkningens livsgrunnlag. 68% av befolkningen får sin inntekt gjennom landbruket og sektoren bidrar til hele 34% av landets brutto nasjonalprodukt (BNP). Til tross for noen framskritt i fattigdomsreduksjon i Nepal de siste årene, er Nepal fortsatt et av verdens fattigste land. Senterpartiet og Senterkvinnene er med å samle inn penger til Utviklingsfondets arbeid i dette landet, og bruker miljødagen 5.juni til å sette fokus på prosjektet.

Nepal har en lang historie med politisk ustabilitet, undertrykkelse og borgerkrig. Landet har et nytt demokrati med en grunnlov fra 2015, i 2017 gjennomførte Nepal de første lokalvalgene på tjue år og fikk sin første føderale regjering på plass i 2018. Utviklingsfondet, som har arbeidet i landet siden 1982, prioriterer å arbeide i de fattigste områdene hvor de har lang erfaring fra arbeid med blant annet klimatilpasning, matsikkerhet og utvikling av lokale handlingsplaner på kommunenivå

Opplæring i klimatilpasset og bærekraftig landbruk er en viktig del av arbeidet i Nepal. De arbeider i områder som er utsatt for ekstreme værforhold som kulde eller flom. Tilgangen på jord er også begrenset for mange mennesker på landsbygda og vi støtter derfor tiltak som etablering av kjøkkenhager, enkle drivhus og solcelledrevet vanningssystemer. Gjennom sårbarhetsanalyser utvikler lokalsamfunnene handlingsplaner slik at de kan iverksette tiltak som forebygger oversvømmelser eller erosjon.

Landbruket er den viktigste kilden til inntekt for fattige familier på landsbygda i Nepal. Samtidig er inntjeningen lav og mange unge menn emigrer for å finne jobb. Skal man hindre dette er mikrolån og kredittordninger viktig for å komme i gang for å øke inntekter. I tillegg er det behov for bedre markedstilgang, økt deltakelse i verdikjeden og yrkesopplæring. For å styrke tilgangen til markedet er det viktig med god forbindelse mellom produsent og marked. Utviklingsfondet har lang erfaring med å støtte og styrke kooperativer, hvor bøndene selv organiserer seg for å tilby sine varer til en pris og kvalitet som markedet søker.

Utviklingsfondet jobber for at fattige familier som lever av landbruket til enhver tid skal ha tilgang på et mangfold av kvalitetsfrø som er tilpasset lokale forhold og klima. For å sikre dette mangfoldet, støtter vi opprettelse og drift av lokale frøbanker. Opplæring av bønder og etablering av frøbanker har ført til variasjon i bøndenes åkrer, og gitt bedre tilgang på ulike frø i landsbyene i Nepal. Frøene øker klimatilpasningsevnen, bidrar til inntekt og et næringsrikt kosthold for fattige familier som er avhengig av landbruket for å overleve.

Nepal er sterkt berørt av ekstremvær, klimaendringer og miljøforringelser. For at landet skal være godt rustet mot kommende utfordringer, er det helt avgjørende å styrke bærekraftig forvaltning av naturressursene gjennom økt kunnskap og beredskap. Arbeidene bidrar til klimatilpasning på landsbygda, en sterkere lokal beredskap i møte med klimatiske utfordringer og ekstremvær, gjenoppbygging av forringede jordbruksområder samt bevaring og sikker tilgang på såfrø av god kvalitet.

Prosjektene til Utviklingsfondet jobber for å styrke kvinner, ungdom og marginaliserte gruppers rettigheter og muligheter for å delta i beslutningsprosesser. Våre målgrupper i Nepal er fattige på landsbygda, med spesiell vekt på kvinner og marginaliserte grupper som daliter, tidligere jordbruksslaver (kamayas) og urbefolkningsgrupper som tharu og chepang. Arbeidet med å styrke målgruppene skjer i form av opplæring, rådgivning, erfaringsutveksling og samarbeid.

Prosjektet i Nepal passer godt til Senterpartiets politikk. Et robust jordbruk tilpasset lokale forhold, eierskap til egne såvarer og distribusjon gjennom et samvirkesystem er viktig både i fattige land og i Norge. For Senterkvinnene er det også viktig at man ser kvinner, ungdom og ulike befolkningsgrupper som deler av løsning, og retter mye av prosjektet mot dem. I et ungt demokrati som Nepal er utdanning og mulighetene til å leve selvstendige liv viktig for å kunne delta i lokaldemokrati og ha tillit til samfunnet. Det er verdier vi må kjempe for i alle land.